Pro farní sbory

Datové schránky   Energie   Etický kodex   Fondy pro zaměstnance
Komunikace   Majetkové vyrovnání   Materiály pro staršovstva
Medaile vděčnosti   Misie   Model mezd   Nezcizitelné nemovitosti
Obecné dokumenty   Pověřování pastoračních pracovníků   Povolávání kazatelů   Pracovní a jiné cesty   Veřejná sbírka   Změna statutárního zástupce

 

Povolávání kazatelů ve farních sborech – praktický rádce


Etický kodex ČCE pro organizaci pobytových akcí

ČCE plní své poslání i prostřednictvím akcí pro děti a mládež na sborové, seniorátní i celocírkevní úrovni. Při pestré škále takových akcí je naší prioritou zajistit nejlepší možnou péči a bezpečí účastníků i pracovníků.
Tento kodex shrnuje závazné požadavky pro všechny pracovníky, kteří pečují o účastníky akcí, a doplňuje zákonné normy, jiné právní předpisy a hodnoty definované posláním ČCE.

Chceme, aby si lidé odnášeli z akcí pořádaných ČCE cenné zážitky. Společenství, které vzniká na půdě církve, má být prostorem přátelství, pokoje, vzájemnosti a respektu. S ohledem na tyto hodnoty probíhá vzdělávání pracovníků (vedoucích i dobrovolníků) a jsou připravovány programy jednotlivých akcí.

Každý vedoucí si musí být vědom toho, že má vůči účastníkům nadřazené (mocenské) postavení, resp. jedná z pozice autority a může účastníkům dávat pokyny, které účastník vnímá jako závazné.

 


Misie ve sborech ČCE


Materiály pro staršovstva


Změna statutárního zástupce sboru


Pracovní a jiné cesty


Model mezd duchovenských zaměstnanců ČCE k 1. 1. 2022

V modelu jsou uvedeny pro ilustraci informace o mzdách jednotlivých typických kategorií duchovenských zaměstnanců Českobratrské církve evangelické.

V tabulkách se uvádí hrubá mzda a benefity. Z hrubé mzdy se odvádí daň, sociální a zdravotní pojištění.

Z benefitů (stravovací paušál a příspěvky na pojištění) se neodvádí daň, sociální ani zdravotní pojištění.  

Výše osobních příplatků je individuální. V přehledu je uveden průměrný osobní příplatek.

Odměny jsou vypláceny 2x ročně a jejich výši stanovují senioři. V tabulce uvedena orientační částka připadající v průměru na jeden měsíc.

Výše uvedených mezd a benefitů se vztahuje k plnému pracovnímu úvazku. 


 


Společný dodavatel energií pro ČCE a DČCE

V současné době, s ohledem na trubulentní nepříznivý vývoj cen na trhu s energiemi, není bohužel možno se připojit k hromadnému odběru energií za ceny, které byly vyjednány na jaře 2020 s platností pro roky 2021 a 2022. Poskytovatel hromadných dodávek energií pro ČCE a Diakonii ČCE, skupina E.ON, nabízí zájemcům individuální kalkulaci cen.

Pro rok 2023 platí pro všechny odběratele na území ČR (tedy i pro sbory zapojené do režimu hromadného odběru) státem regulované ceny.

SITUACE PO UKONČENÍ ČINNOSTI SKUPINY BOHEMIA ENERGY

Informace sborům k e-mailovému oznámení o ceníku STANDARD pro rok 2022

Výběr společného dodavatele energií pro roky 2023 a 2024 – sběr dat – informační dopis

Výběr společného dodvatele energií pro roky 2023 a 2024 – finální stav říjen 2022 – informační dopis (sborová zásilka 6/2022)


Majetkové vyrovnání se státem


Dokumenty pro farní sbory – obecné


Pověřování pastoračních pracovníků


Pravidla pro udílení Medaile vděčnosti


Fondy pro zaměstnance ČCE

Církev se snaží pečovat o své zaměstnance skrze fondy, které se plní ze sbírek či výnosů němovistosí a uložených financí. Každý fond má vlastní statut.

Nezcizitelné nemovitosti

Zde naleznete pravidelně aktualizovanou Ústřední evidenci nezcizitelných nemovitostí, kterou ÚCK vede podle čl. 16 Řádu hospodaření církve.


Datové schránky

Veřejná sbírka

Sbory mají možnost využít veřejnou sbírku, kterou zřídil a náročným procesem povolování prošel povšechný sbor. Ten ji také administruje a vyúčtovává.

Zásady komunikace v církvi

Cílem úřední komunikace je předat potřebné informace těm, kterých se týkají, zapojit pracovníky církve (kazatele, presbytery a další) do promýšlení a řešení aktuálních záležitostí i koncepčních témat a zajistit funkční zpětnou vazbu pro správní orgány církve. 

Považujeme za užitečné shrnout zásady této komunikace do jednoho dokumentu, protože se opakovaně setkáváme se zbytečnými nedorozuměními, která jsou způsobena nedostatky v interní komunikaci i v komunikaci navenek.