Investiční fondy

ČCE je akcionářem dvou investičních fondů (v každém je minoritním akcionářem také Diakonie ČCE). Jedná se o:

- ČCE (A), investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. – správcem je WOOD & Company investiční společnost, a.s.
- ČCE (B), investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. – správcem je QI investiční společnost, a.s.

Oba správci vykonávají funkci představenstva a konzultují některé své úkony s dozorčí radou tvořenou členy investičního výboru. Dozorčí rada se schází s představenstvem každé čtvrtletí a projednává jeho zprávu, včetně ocenění aktiv fondu (resp. vždy jediného podfondu, který má každý investiční fond a kde jsou aktiva soustředěna).
 

Klíčové informace k investičním fondům:

Pozn.: Souhrnný ukazatel rizik je kvůli nižší frekvenci oceňování nadhodnocen. O reálné míře rizika vypovídá tabulka scénářů výkonnosti.