Personální fond

Personální fond zajišťuje finanční prostředky na mzdy, na úhradu vedlejších mzdových nákladů dle obecně platných právních předpisů a nákladů souvisejících s penzijním připojištěním nebo životním pojištěním kazatelů a pracovníků ústřední církevní kanceláře a s poskytováním jídelních kuponů.

Příjmy Personálního fondu tvoří:

- pravidelné odvody všech církevních sborů, v nichž pracují kazatelé řádně ustanovení církví a odměňovaní v rámci jejího hospodaření
- výnosy jmění shromážděného v Personálním fondu
- výnosy Sbírky solidarity sborů
- dary tuzemských a zahraničních fyzických a právnických osob
- dotace, příspěvky a další platby ze státního rozpočtu s výjimkou těch, které jsou výslovně účelově vázány ke konkrétním účelům odlišným od účelu Personálního fondu
- část výnosů hospodaření s majetkem povšechného sboru určená rozhodnutím synodu

Ze solidárních prostředků jsou hrazeny:

- příspěvky farním sborům, které se nečekaně ocitly ve finanční tísni a nejsou schopny provést povinný odvod do Personálního fondu
- odvod za podporované a misijní místo, pokud synod nestanoví jinak.

Personální fond má vlastní stránky. Spravuje jej správní rada Personálního fondu na základě zmocnění, které jí uděluje synodní rada ČCE.
Jak Personální fond investuje?