Přehled sborových zásilek v r. 2011

Řádné sborové zásilky jsou ke stažení pouze v kompletní verzi. Mimořádné sborové zásilky uvádíme pouze jako přehled bez možnosti stažení – pokud máte zájem o některý dokument, napište nám žádost o jeho zaslání. Děkujeme.

Řádné sborové zásilky

 11. zásilka/prosinec (20.12.2011)

zásilka ke stažení

Úřední pošta:

  • Usnesení 1. mimořádného zasedání 33. synodu
  • Reflexe synodní rady výsledků SLDB 2011
  • Vyjádření synodní rady k úmrtí Václava Havla
  • Farářský kurz 2012 – podpora účasti kazatelů

Informativní pošta:

  • Nabídka semináře pro kazatele – únor 2012, TJAK Běleč
  • Nabídka akcí pro mládež na zimu 2012
  • Informace k předplatnému časopisu Český bratr
  • Informace o obsazení místa šéfredaktorky časopisu Bratrstvo, žádost o propagaci časopisu, informace o předplatném

 

10. zásilka/listopad (22.11.2011)

zásilka ke stažení

Úřední pošta:

  • Sbírka na bohoslovce a vikariát
  • Bible kralická – prodloužená možnost objednávek
  • Termíny zasedání synodní rady v r. 2012
  • Informace o změnách v Ústřední církevní kanceláři + příloha: Zpráva o způsobu financování povšechného sboru a ÚCK
  • Farářský kurz 2012 – program, přihláška
  • Péče o sborové archivy – informace Ústředního archivu ČCE
  • Nabídka pojištění nemovitostí a osobních automobilů

Informativní pošta:

  • Informace z ústředního shromáždění Jeronymovy jednoty
  • Dopis celocírkevního kazatele pro české sbory ve východní Evropě
  • Zimní kurz pro starší mládež a střední generaci v Janských Lázních
  • Zimní kurz pro střední generaci a rodiny s dětmi v Janských Lázních
  • Nabídka rekreačních pobytů v Horském domově v Herlíkovicích
  • Konzervatoř EA Olomouc – talentové zkoušky

 

9. zásilka/říjen (20.10.2011)

zásilka ke stažení

Průvodní dopis:

  • Svolání 1. mimořádné zasedání 33. synodu ČCE na 25.11.2011 k tématu majetkového narovnání mezi státem a církvemi
  • Informace k materiálu ke školení BOZP
  • Informace o přípravě změn struktury webových stránek e-cirkev.cz
  • Příští sborová zásilka přinese žádané informace o způsobu financování ústředí ČCE, přehled druhů výdajů ČCE a také informaci o změně struktury ÚCK v souvislosti s rozpočtem pro r. 2012.

Úřední pošta:

  • Vyhlášení sbírky JTD na rok 2011
  • Inzerát na studentského faráře ETF UK
  • Vydání pamětního oddacího listu pro potřeby sborů
  • Formuláře s pokyny ke správnému vyplňování cestovních příkazů

Informativní pošta:

  • Nabídka a žádost o propagaci Českého bratra, možnost dárkového předplatného
  • Nabídka ekumenického oddělení – Modlitba za domov (5. ekumenické shromáždění na Řípu 28. října 2011) + plakátky, studijní kurzy VELKD v teologickém studijním semináři Pullach/SRN
  • Seminář pro učitele nedělních škol
  • Nabídka CD Boží gen + objednávkový list

 

8. zásilka/září (22.9.2011)

zásilka ke stažení

Průvodní dopis:

  • Informace správní rady PF o podávání žádostí sborů o podporu ze solidárních prostředků na rok 2012

Úřední pošta:

  • vyhlášení řízení o změnách CZ
  • základní dokument ČCE (nové znění - jde však jen o přizpůsobení ZD aktuálnímu znění řádů), najdete též na www.e-cirkev.cz v levém menu Církev/Základní dokument
  • upozornění Správní rady personálního fondu (viz zde níže)
  • Bible kralická s komentářem – poptávka na zájem
  • informace do sborů k majetkovému narovnání
  • nový způsob úhrady nákladů spojených se stěhováním kazatelů

Informativní pošta:

  • Sjezd (nejen) evangelické mládeže – plakát
  • informace ke Sjezdu (nejen) evangelické mládeže – prosba o doprovod odpovědné osoby
  • dopis kurátora FS ČCE v Novém Městě pod Smrkem br. Jaroslava Lásky a odpověď Správní rady Personálního fondu a synodní rady (viz také průvodní dopis statutářů)
  • pozvání na hymnologický seminář s prof. A. Martim
  • pozvání na sbormistrovský kurz
  • nástěnný kalendář 2012
  • plakát OIKUMENE – Akademická YMCA „Občan – politika – instituce“

 

7. zásilka/srpen-září (2.9.2011)

zásilka ke stažení

Průvodní dopis:

  • Prosba o pomoc při hledání vhodného kandidáta na pozici náměstka pro personalistiku a vzdělávání
  • Informace o využití repartic na webu
  • Nabídka zapůjčení obrazu O. Balcara

Úřední pošta:

  • Sbírka na křesťanskou službu
  • Zásady pověřování k duchovenské službě v jiných institucích – po úpravách usnesených synodní radou dne 19.7.2011

Informativní pošta:

  • Informace fundraiserky
  • Inzerát na pozici náměstka vedoucí tajemnice ÚCK pro oblast personalistiky a vzdělávání
  • Kurz laiků v TJAK v Bělči n/O. + přihláška
  • Podzimní setkání generací v Herlíkovicích
  • Víkend pro nezadané křesťany v Herlíkovicích
  • Nabídka Hesel Jednoty bratrské na rok 2012
  • Kurz „Dynamika křesťanské misie: Úvod do kontextuální misiologie D. Bosche“ na ETF UK

Rekapitulace prázdninových zásilek:

  • Vyjádření SR k událostem v Norsku
  • Pomoc suchem a hladomorem postižené východní Africe – vyhlášení sbírky
  • Informace z personálního oddělení + přílohy:
  • (vše lze nalézt na webu e-cirkev.cz ve složce Sbory/Praktické informace)
  • Rádce pro povolávání kazatelů, vč. informace o postupu SR při posuzování povolacích listin a souvisejících dohod
  • Pokyny k celoživotnímu vzdělávání kazatelů a kazatelek ČCE
  • Směrnice o čerpání dovolené
  • Ekumenická neděle 2011 + pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu
  • Pozvánka k oslavě výročí znovuobnovení práce střediska Diakonie ČCE v Krabčicích

 

6. zásilka/červenec (1.7.2011)

zásilka ke stažení

Průvodní dopis:

  • info o změně obsazení v odd. mládeže, info o odchodu náměstka pro personalistiku a vzdělávání

Úřední pošta:

  • Usnesení 1. zasedání 33. synodu + příslušné synodní tisky
  • Dopis SR k usnesení 1. zasedání 33. synodu č. 32 (vyžádání si připomínek k materiálu Soustava ordinované služby v ČCE)
  • Aktualizace údajů pro schematismus v EK 2012
  • Supervize kazatelek a kazatelů ČCE – závěr přípravné fáze

Informativní pošta:

  • Nabídka kontaktního studia v Lipsku
  • Založení mateřské školy („manuál“)
  • Stezka písmáků 2011
  • Pozvánka do Chotěboře

 

5. zásilka/červen (10.6.2011)

zásilka ke stažení

Průvodní dopis:

  • připomenutí smlouvy s ČSOB Pojišťovnou a.s. o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou činnostmi v církvi; informace o nově vytvořeném webu www.synodcce.cz

 Úřední pošta:

  • sbírka solidarity
  • informace pro kazatele a pastorační pracovníky k výplatní pásce + přílohy (k dispozici v uzavřené sekci webu e-cirkev):
   • nařízení vlády č. 566/2006 Sb. o úhradě osobních požitků duchovních církví a NS
   • vnitřní směrnice pro tvorbu platů kazatelů ČCE

Informativní pošta:

  • Berliner Bibelwochen – Biblické týdny v Berlíně – pozvání
  • Sjezd (nejen) evangelické mládeže – průvodní dopis, pozvánka, plakát
  • pozvání na ekumenický hudební festival United na Vsetíně

 

4. zásilka/květen (6.5.2011)

zásilka ke stažení

Úřední pošta:

  • Zásady pověřování pastoračních pracovníků + průvodní dopis
  • Celocírkevní sbírka na Diakonii ČCE
  • Směrnice o pracovních cestách a poskytování cestovních náhrad + cestovní náhrady pro rok 2011 – prováděcí směrnice
  • Nabídka pozice samostatný/á účetní

Informativní pošta:

  • Informace fundraiserky
  • Výzva mládeži k zapojení do programu Sjezdu (nejen) evangelické mládeže
  • Informace o přijímacích zkouškách na VOŠSP EA v Praze a Brně
  • Informace o projektu „Zachování odkazu památek reformace“
  • Symposium ETF UK „Praxe evangelia v sekulárním Česku“ (při příležitosti životního jubilea Prof. ThDr. Pavla Filipiho)
  • Konzultace o dokumentu Písmo – vyznání – církev

 

3. zásilka/březen (23.3.2011)

zásilka ke stažení

Úřední pošta:.

  • Svolání 1. zasedání 33. synodu ČCE
  • Vyhlášení sbírky na Hlavní dar lásky
  • Informace o zasílání výplatních pásek e-mailem
  • Zásady pověřování k duchovenské službě v jiných institucích
  • Zásady synodní rady pro postup při vydávání osvědčení o způsobilosti k ordinované službě kazatele pro kazatele z jiných církví
  • Dotazník – křesťanská služba ve sborech ČCE

Informativní pošta:

  • Informace fundraiserky
  • Seminář pro ordinované presbytery
  • Evangelizační kurz 2011
  • Kurz pro mladší laiky – připomenutí (+ přihláška)
  • Pozvání z oddělení mládeže:
  • letní kemp
  • bigbítový kurz
  • brigáda Herlíkovice
  • sportovní pobyt Horní Čermná
  • seminář pro pracovníky s mládeží – 4. část

 

2. zásilka/únor (22.1.2011)

zásilka ke stažení

Úřední pošta:

  • Sbírka na tisk 2011
  • Dobrovolná sbírka na letní pobyt dětí z Ukrajiny
  • Kurzy Alfa

Informativní pošta:

  • Informace ekumenického oddělení
   (Kirchentag, provozní praktika pro křesťanské podnikatele, Noc kostelů, Berliner Bibelwoche)
  • Akce oddělení výchovy a oddělení mládeže na r. 2011
  • Informace fundraiserky
  • Dopis celocírkevního kazatele pro české sbory ve východní Evropě
  • Evangelická akademie – přihlášky na střední školy
  • Rodinné rekreace Chotěboř 2011
  • Přihláška na RR Chotěboř 2011
  • Výzva poradního odboru pro otázky životního prostředí
   (připomínka Dne Země, akce „Autopůst“)

 

1. zásilka/leden (19.1.2011)

zásilka ke stažení

Průvodní dopis:

  • nabídka místa účetní

 Úřední pošta:

  • Biblické heslo na r. 2011
  • Dopis SR ke Sčítání lidu, domů a bytů 2011
  • Informace z ekonomického oddělení:
   • Směrnice o cestovních náhradách a sazbách stravného na rok 2011
   • Výkaz hospodaření za rok 2010 spolu s rozpočtem na rok 2011
   • Přehled celocírkevních sbírek a plateb usnesených synodem na rok 2011
   • Rozdělení sbírky solidarity na rok 2011
  • Evidenční dotazník sborů za r. 2010 (v novém formátu dle usnesení č. 37 4. zasedání 32. synodu)
  • Deklarace shody s MK ČR ve věci platů kazatelů ČCE /na webu v uzavřené sekci pro sbory/
  • Informace správní rady Personálního fondu /na webu v uzavřené sekci pro sbory/

Informativní pošta:

  • Informace fundraiserky
  • Informace z oddělení mládeže:
   • Nabídka zimních akcí pro mládež
   • Nabídka projektu mládežnické sekce LSS „Země tě potřebuje!“ – program v ČJ, AJ
  • Výzva k přípravě loga na Sjezd (nejen) evangelické mládeže
  • Pozvání na kurz laiků, Janské Lázně, jaro 2011 + přihláška
  • Pozvání na pobyt pro rodiče s malými dětmi, Herlíkovice, duben 2011
  • Pozvání k setkání generací, Herlíkovice, jaro-podzim 2011
  • Sbormistrovský kurz s Jiřím Pavlicou, Bystřice p/H., únor 2011

Mimořádné sborové zásilky

2.12.2011

 • Dopis P. Hlaváče – Cesta církve

12.8.2011

 • Pozvání na oslavy 20 let střediska Diakonie ČCE v Krabčicích

9.8.2011

 • Ekumenická neděle 18.9.2011

5.8.2011

 • Aktualizace údajů ve schematismu – připomínka

1.8.2011

 • Informace z personálního oddělení + „Praktický rádce“ + informace SR o postupu při posuzování PL a souvisejících dohod

29.7.2011

 • Pomoc Somálsku

26.7.2011

 • Vyjádření SR k události v Norsku

15.4.2011

 • pozvání na setkání křesťanských podnikatelů + program
 • pozvání na letní varhanní kurzy
 • nabídku místa referenta oddělení mládeže ÚCK

8.4.2011

 • LWF youth together – odesláno odd. mládeže

17.3.2011

 • Prohlášení SR k situaci v Japonsku

7.3.2011

 • Velikonoční pobyt v Herlíkovicích
 • Kurz pro mladší laiky v Herlíkovicích (červen 2011)

20.1.2011

 • Oprava přehledu celocírkevních sbírek a plateb pro rok 2011

14.1.2011

 • Mimo termín sborové zásilky – 15. studijní den ERC