Celocírkevní zdroje pro podporu stavebních záměrů

Celocírkevní zdroje pro podporu financování stavebních záměrů sborů Českobratrské církve evangelické
Při přípravě financování vlastních stavebních záměrů se sbory ČCE mohou ucházet o využití těchto možností podpory za strany ústředí církve:

 

Jeronýmova jednota

Jeronýmova jednota (JJ) spravuje finanční prostředky na podporu církevních sborů, které lze použít na stavební práce (opravy a údržba), vybavení (např. na varhany) a také na výstavbu nových církevních objektů, které jsou nebo se mají stát majetkem některého ze sborů ČCE. Podpora poskytovaná JJ má formu daru nebo půjčky.

Dary poskytované Jeronýmovou jednotou:

Obvyklý typ daru je poskytován z prostředků shromážděných k tomu účelu celocírkevní „sbírkou darů“, k nimž je každoročně přidávána určitá částka vyčleněná z prostředků poskytovaných církvi státem v rámci majetkového vyrovnání. Obvyklá výše daru se pohybuje orientačně v rozmezí od 30 do max. 600 tisíc Kč.
Některé žádosti o dar jsou v rámci procesu schvalování orgány Jeronýmovy jednoty doporučeny k financování ze zahraničních zdrojů; v takovém případě se pak může režim schvalování a následného vyúčtování daru v některých jednotlivostech lišit. Zvláštní režim má rovněž tzv. „Hlavní dar lásky“ (HDL), poskytovaný každoročně na jeden vytipovaný projekt, jehož výše závisí na výtěžku zvláštní celocírkevní sbírky. V uplynulých letech se obvykle pohybovala mezi cca 800 a 900 tisíc Kč.

Půjčky poskytované Jeronýmovou jednotou:

Obvyklý typ půjčky je poskytován z prostředků shromážděných k tomu účelu celocírkevní sbírkou na tzv. „Jubilejní toleranční dar“ JTD, jejímž prostřednictvím je každoročně posilován příslušný fond. Půjčky jsou poskytovány jako bezúročné, jejich výše je obdobná jako v případě poskytovaných darů.
Žádat lze rovněž o krátkodobé půjčky na předfinancování dotací poskytnutých z fondů EU a z dalších veřejných zdrojů.


Způsob předkládání a vyřizování žádostí

o podporu formou daru nebo půjčky je popsán na stránkách JJ, kde jsou uvedeny i veškeré další informace o JJ a o zdrojích finančních prostředků, s nimiž JJ hospodaří.

 


Zápůjčky seniorátním a farním sborům z prostředků spravovaných personálním fondem 

Synodní rada může seniorátním a farním sborům poskytnout z prostředků provozní části Personálního fondu zápůjčky za účelem předfinancování nebo spolufinancování dotací či grantů, nákupů, oprav či modernizací nemovitostí. Podmínky poskytování zápůjček seniorátním a farním sborům upravuje Statut personálního fondu, čl. 8 a 9 (viz přílohu č. 1 této informace).

 

Žádost o zápůjčku s uvedením všech informací dokládajících splnění stanovených podmínek adresuje žadatel synodní radě, která žádost posoudí a vyřídí ve spolupráci s ÚCK a s investičním výborem SR.


Bankovní úvěr

K předfinancování projektů, na které obdrží církevní sbor investiční dotace nebo granty z fondů EU nebo z jiných veřejných zdrojů, lze využít také bankovní úvěr předjednaný povšechným sborem s Českou spořitelnou a.s. Poskytnutí bankovního úvěru může být v těchto případech zajištěno ručením povšechným sborem. Podmínky sjednávání bankovních úvěrů sborů jsou podrobněji uvedeny v usnesení 1. zasedání 34. synodu č. 79 (viz přílohu č. 2 této informace).

 

Zájemci o sjednání tohoto typu bankovního úvěru mohou obracet na samostatného referenta ÚCK pro investice.


Fundraising

Informace o možnostech získání investičních dotací nebo grantů z fondů EU nebo z jiných veřejných zdrojů mohou sbory získat z pravidelného monitoringu dotačních příležitostí, rozesílaných oddělením fundraisingu ÚCK sborům, které o tuto službu projevily zájem. Sbor může kdykoli požádat oddělení fundraisingu ÚCK o zařazení mezi adresáty tohoto monitoringu nebo o individuální konzultaci.

 

 


Diakonické a rozvojové projekty (DaRP) 

Prostředky vyčleněné usnesením 1. zasedání 34. synodu č. 77 na podporu tzv. Diakonických a rozvojových projektů nejsou primárně určeny na stavební projekty. Podle čl. 3 odst. 3 Pravidel grantového systému pro Diakonické a rozvojové projekty mohou být náklady na stavební práce z poskytovaných grantů financovány pouze v míře nezbytné pro dosažení hlavních cílů projektu, který musí splňovat kritéria stanovená uvedenými pravidly a upřesňovaná každoročně vydávanými výzvami.

 

Pravidla, výzvy i veškeré další informace ke grantovému systému jsou k dispozici zde.


Příloha č. 1: výňatek ze Statusu Personálního fondu

 

Příloha č. 2: Usnesení č. 79 přijaté na 1. zasedání 34. synodu

  1. Synod souhlasí s uzavřením rámcové úvěrové smlouvy mezi povšechným sborem a bankou vybranou synodní radou, na základě které budou bankou poskytovány úvěry povšechnému sboru a se souhlasem synodní rady jednotlivým farním a seniorátním sborům, obchodní společnosti ČCE Reality a.s. nebo školským právnickým osobám, jejichž zřizovatelem je povšechný sbor.
  2. Úvěry poskytnuté dle bodu 1 tohoto usnesení jednotlivým farním a seniorátním sborům, obchodní společnosti ČCE Reality a.s. nebo školským právnickým osobám, jejichž zřizovatelem je povšechný sbor, mohou být zajištěny ručením poskytnutým povšechným sborem.
  3. Synod ukládá synodní radě, aby zajistila, že úvěry poskytnuté dle bodu 1 tohoto usnesení jednotlivým církevním sborům nebo dalším právnickým osobám uvedeným v bodu 1 tohoto usnesení budou čerpány pouze k těmto účelům:
    1. dofinancování investičních záměrů, uložení a zhodnocení finančních prostředků,
    2. profinancování investičního rozvoje sociálních a vzdělávacích aktivit církve anebo
    3. předfinancování projektů, na které obdrží církevní sbor anebo další právnická osoba uvedená v bodu 1. tohoto usnesení investiční dotace nebo granty z fondů EU nebo z jiných veřejných zdrojů.
  4. Celková výše nesplacených jistin úvěrů čerpaných dle bodů 1 až 3 tohoto usnesení nesmí v žádném okamžiku v součtu přesáhnout částku 100 000 000,- Kč.