Přehled sborových zásilek v r. 2019

Řádné sborové zásilky jsou ke stažení pouze v kompletní verzi. Mimořádné sborové zásilky uvádíme pouze jako přehled bez možnosti stažení – pokud máte zájem o některý dokument, napište nám žádost o jeho zaslání. Děkujeme.

 

Řádné sborové zásilky

8. zásilka/prosinec (18.12.2019)

zásilka ke stažení

Úřední pošta:

  • Vyhlášení sbírky pro bohoslovce, vikariát, podporu začínajících kazatelů a další vzdělávání kazatelů
  • Vyhlášení mimořádné sbírky na pomoc uprchlíkům v Řecku
  • Pozvání na Farářský kurz 2020
  • Dopis synodní rady staršovstvům a kazatelům
  • Program FK 2020
  • Přednášející, anotace přednášek
  • Přihláška v PDF formátu

Informativní pošta:

  • Pozvání na Den otevřených dveří na ETF UK, 27. 1. 2020

 

7. zásilka/listopad (28.11.2019)

zásilka ke stažení

Úřední pošta:

  • Nová příručka „Praktický rádce pro povolávání farářů a jáhnů v ČCE“
  • Podpora při tvorbě rozvojových projektů
  • Fond klidného stáří – zpráva o stavu a prosba o podporu
  • Dopis kurátorkám a kurátorům farních sborů ČCE
  • Výzva k účasti na programu mezináboženské spolupráce pro mladé lidi (nejen) z ČCE

Informativní pošta:

  • Výběrové řízení na pozici vedoucího/vedoucí oddělení mládeže ÚCK
  • Pozvání na kurz pro presbytery „Co by měl vědět každý presbyter (4)“, III/2020, Praha
  • Pozvání na kurz pro střední generaci a rodiny s dětmi, III/2020, Janské Lázně
  • Pozvání na pobyt pro rodiče a prarodiče s malými dětmi, III/2020, Herlíkovice
  • Pozvání pro partnerky farářů a partnery farářek k setkání, III/2020, Běleč n/O.
  • Pozvání k Setkání křesťanů v rakouském Grazu, VII/2020

 

6. zásilka/říjen (18.10.2019)

zásilka ke stažení

Úřední pošta:

  • Vyhlášení sbírky na Jubilejní toleranční dar
  • Informace z ústředního shromáždění Jeronýmovy jednoty
  • Dopis synodní rady ke strategickému plánu ČCE + samotný SP
  • Modlitba Páně a vyznání víry – znění přijaté synodem 2019
  • Status agendy ČCE – reakce na časté dotazy
  • Termíny zasedání synodní rady v r. 2020

!!! Sbory, které dosud neprovedly mimořádné doplnění výkazu hospodaření FS, k němuž byly vyzvány dopisem vedoucí ekonomického oddělení ÚCK z 23. 9. t. r. (viz minulá sborová zásilka), nechť tak prosím učiní obratem !!!

Informativní pošta:

  • Pozvání na setkání učitelů nedělní školy, Praha, 1./2. 11. 2019
  • Pozvání na Lednový kurz s přednáškami a sportem, Janské Lázně, leden 2020
  • Evangelická teologická fakulta UK zve k oslavám výročí vzniku fakulty s názvem 100 let evangelické teologie. K zásilce tak připojujeme pozvání na:
   • udělení čestného doktorátu prof. Oemingovi (11. 11. 2019)
   • sympozium (12. 11. 2019)

 

5. zásilka/září (25.9.2019)

zásilka ke stažení

Úřední pošta:

  • Sběr dat pro výpočet poměrné části odvodu do PF na r. 2020 (usnesení 1. zasedání 35. synodu č. 51/5)

Informativní pošta:

  • Nabídka pastoračního vzdělávání pro kazatele
  • Nabídka Denního čtení na r. 2020
  • Nabídka Hesel Jednoty bratrské na r. 2020
  • Pozvání na ordinaci nových farářů a farářky – 3. 11. 2019, Praha
  • Pozvání z oddělení mládeže ÚCK:
  • přednáška „Migrace očima Jakuba Múčky“ – 18. 10. 2019, Praha + workshop „Práce s informacemi očima Jakuba Luckého“ – 19. 10. 2019, Praha
  • kurz na téma „Příprava cíleného programu a jeho reflexe“ – 24. 10. 2019, Praha
  • workshop na téma „Bezpečný prostor a prevence“ – duben 2020, Praha – pozvánka + podrobná anotace v AJ
  • Studijní kurzy, Modlitba za domov

 

4. zásilka/srpen (15.8.2019)

zásilka ke stažení

Úřední pošta:

  • Vyhlášení celocírkevní sbírky pro Evangelickou akademii
  • CZ a řády ve znění platném po 1. zasedání 35. synodu ČCE jsou na www.evangnet.cz
  • Nové bohoslužebné formuláře – připomenutí U34_34-4

Informativní pošta:

  • Vyhlášení výběrového řízení na pozici vedoucího oddělení mládeže ÚCK
  • Výběrové řízení na vedoucího referátu stavebních investic ÚCK – prodloužena uzávěrka do 15. 9. 2019
  • Kurzy SOUL – objevování křesťanství pro mládež – doporučení předsedy POEM R. Žárského

Další informace (průvodní dopis):

  • Připomínáme kontrolu údajů o vašem sboru na www.evangnet.cz pro přípravu EK 2020
  • Volba poslanců ÚS JJ na podzimních konventech 2019
  • Aktualizované dokumenty na www.ustredicce.cz
  • Velmi stručný průvodce začínajícího faráře právní džunglí
  • Uzavírání sňatků z hlediska řádů ČCE a českého právního řádu
  • Autorská práva – základní informace pro sbory ČCE
  • Nové znění Statutu Evangelické akademie na www.ustredicce.cz

 

3. zásilka/červen (21.6.2019)

zásilka ke stažení

Úřední pošta:

  • Výzva ke kontrole a aktualizaci údajů o sborech pro přípravu schematismu EK 2020

Informativní pošta:

  • Vyhlášení výběrového řízení na pozici „vedoucí referátu stavebních investic“ ÚCK ČCE
  • Informace pro učitele nedělní školy ohledně katechetických materiálů
  • Pozvání k Diakonickému setkání na téma „Svědectví“, 10.–13.11.2019, Bystřice p/H.

 

2. zásilka/březen (15.3.2019)

zásilka ke stažení

Úřední pošta:

  • Sbírka na tisk ČCE a jinou publikační činnost
  • Svolání 1. zasedání 35. synodu ČCE
  • Postup při podání žádosti o vydání pokynu k volbě faráře/jáhna
  • Nabídka grafických nástrojů a šablon:
   • Generátor hlaviček pro sborové webové stránky
   • Šablona sborového letáku
   • Dopis začínajícímu čtenáři Bible
  • Výzva: Pomozte nám zaznamenat historii (30 let od sametové revoluce)
  • Nabídka zapůjčení filmu Něžná revoluce
  • Noc kostelů 2019 – nabídka materiálů (výstavy, brožury, publikace, prezentace o ČCE apod.)

Informativní pošta:

  • Pozvání na kurz Církev živě
  • Pozvání na seminář Co by měl vědět každý presbyter III
  • Pozvání na kurz Láska je v oběti, ne jen v objetí
  • Pozvání na letní varhanní kurzy
  • Nabídka knížky L. Ridzoňové Biblický zvěřinec
  • Pozvání na misijní konferenci do Orlové
  • Pozvání na školení pro vedoucí kurzů Objevování učednictví

 

1. zásilka/leden (25.1.2019)

 zásilka ke stažení

Úřední pošta:

  • Sbírka na křesťanskou službu
  • Informace z ekonomického oddělení ÚCK
  • výkaz hospodaření sborů za r. 2018 a rozpočet 2019
  • rozdělení sbírky solidarity na rok 2019
  • setkání sborových účetních
  • přehled celocírkevních sbírek a plateb usnesených synodem na rok 2018 – zvláštní příloha v pdf + xls
  • Evidenční dotazník sborů za rok 2018
  • Podpora Fondu klidného stáří
  • Nabídka seminářů v rámci celoživotního vzdělávání kazatelů + Pokyny SR k celoživotnímu vzdělávání farářů a jáhnů ČCE (kazatelům zasláno e-mailem 10. 1. 2019)

Informativní pošta:

  • Přehled celocírkevních akcí v r. 2019
  • Vzdělávací projekt Venite – průvodní dopis + plakát

Další sdělení (průvodní dopis):

  • varování před podvodnou společností ES Katalog s.r.o.

Mimořádné sborové zásilky

20.12.2019

 • Vánoční přání SR a ÚCK + informace k letákům 5 % a hlavu vzhůru

18.12.2019 – pouze listovní zásilka

 • Materiály ke kampani 5 % a hlavu vzhůru

5.12.2019

 • Aktualizace sborových bankovních účtů

28.11.2019

 • Dotisk nástěnných kalendářů ČCE na r. 2020

21.11.2019

 • Nabídka sborových vizitek

31.10.2019

 • 30 svobodných let - společné bohoslužby v neděli 17.11. a další akce

24.10.2019

 • Modlitba za domov 28.10.2019 a výzva k modlitbám za domov

4.10.2019

 • Církev v proměnách času III (M. Voženílková)
 • Modlitba za domov 28.10.2019 (ekumena)

3.10.2019

 • Celocírkevní sbírka pro sociální a charitativní pomoc

25.9.2019 – pouze listovní zásilka

 • Nabídka nástěnného kalendáře ČCE na r. 2020

12.9.2019

 • Standardní náplň plného kazatelského úvazku ve farních sborech – všem SV
 • Setkání SR se seniory a seniorátními kurátory – duben 2020 – všem seniorům a sen. kurátorům

21.8.2019

 • Pozvání na grantové školení

24.7.2019

 • Informace pro faráře o konferenci na téma ‚Noviny a Bible‘, říjen 2019, Budapešť

9.7.2019

 • Usnesení 1. zasedání 35. synodu ČCE

27.6.2019

 • Grantové výzvy na r. 2020

21.6.2019

 • Výzva dětem a mládeži – videa k 30 letům svobody

4.6.2019

 • Dopis k celocírkevní sbírce solidarity

30.5.2019

 • Dopis k celocírkevní sbírce pro Diakonii na neděli svatodušní

24.5.2019

 • Shrnutí synodu a prohlášení, pozvánka na studijní den, prosba o snímky z Noci kostelů

9.5.2019

 • VOŠ EA Praha zve ke studiu

3.5.2019

 • Kurz němčiny – léto 2019

17.4.2019

 • Velikonoční přání za SR a ÚCK

12.4.2019

 • Přenos velkopátečních bohoslužeb

11.4.2019

 • Vyhlášení velikonoční sbírky na Hlavní dar lásky
 • Pozvání do Bělče – plakát – Tábor J. A. Komenského v Bělči n/O. si 5. května připomene 90. výročí založení
 • Náměty POŽP pro práci s dětmi ke Dni Země (22. dubna 2019)

8.3.2019

 • Bratrská škola v nedělním Křesťanském magazínu a shromáždění na podporu lidských práv

7.3.2019

 • výzva SR k modlitbám

6.3.2019

 • Postní kalendář_Autopůst 2019 (od POŽP)

4.3.2019

 • Kirchentag 2019, Dortmund

18.2.2019

 • školení pro sborové grantaře

5.2.2019

 • Noc kostelů 2019

10.1.2019

 • Biblické heslo pro rok 2019

9.1.2019

 • Výročí Jana Palacha – přehled akcí (J. Hofman)
 • Připomenutí konference ke strategickému plánu ČCE (A. Brodská Pištorová)