Přehled sborových zásilek v r. 2015

Řádné sborové zásilky jsou ke stažení pouze v kompletní verzi. Mimořádné sborové zásilky uvádíme pouze jako přehled bez možnosti stažení – pokud máte zájem o některý dokument, napište nám žádost o jeho zaslání. Děkujeme.

Řádné sborové zásilky

12. zásilka/prosinec (16.12.2015)

zásilka ke stažení

Úřední pošta:

  • Usnesení 1. mimořádného zasedání 34. synodu ČCE + přílohy:
  • prohlášení synodu k současné situaci
  • koncepce spolupráce ČCE s českými sbory ve východní Evropě
  • Osnovy pro výuku křesťanské výchovy na základních školách + průvodní dopis
  • Farářský kurz 2016 - dopis synodní rady staršovstvům a kazatelům, program kurzu, anotace a medailony přednášejících, písemná přihláška

Informativní pošta:

  • Pozvání na kurz pro střední generaci a rodiny s dětmi, Janské Lázně - Sola fide, únor 2016
  • Nabídka CD S Biblí v ruce (zamyšlení na každý týden)

 

11. zásilka/prosinec (4.12.2015)

zásilka ke stažení

Úřední pošta:

  • Nové složení Synodní rady ČCE
  • Termíny zasedání SR v roce 2016
  • Vyhlášení sbírky na bohoslovce a vikariát
  • Žádost o pomoc s vyhledáváním odborníků na grantovou problematiku

Informativní pošta:

  • Modlitební týdny 2016
  • Český bratr - nabídka předplatného na r. 2016
  • Informace k pojištění pro zaměstnance a členy církve
  • Nabídka grantových možností + monitoring agentury B&P Research
  • Přijímací zkoušky na Seminář církevní hudby EA
  • Dopis vojenského kaplana Pavla Rumla farářům a farářkám ČCE

Další sdělení (v průvodním dopise):

  • ÚCK hledá švadlenu, která by byla ochotna převzít šití farářských talárů.

 

10. zásilka/říjen (22.10.2015)

zásilka ke stažení

Úřední pošta:

  • Směrnice o spisové službě - průvodní dopis, spisový a skartační řád, spisový plán, podací deník
  • Informace o společnosti ČCE Reality a.s.
  • Odběr energií pro domácnosti zaměstnanců a členů církve + formulář plné moci ke změně dodavatele el. energie, formulář plné moci ke změně dodavatele zem. plynu

Informativní pošta:

  • Pozvání na seminář pro učitele nedělních škol, Plzeň - 7.11.2015
  • Pozvání na pobyt pro maminky s (předškolními) dětmi, Janské Lázně - 8.-14.11.2015
  • Pozvání na lednový kurz s přednáškami a sportem, Janské Lázně - 9.-16.1.2016
  • Informace z ekumenického oddělení, příloha - prohlášení představitelů EKD k situaci uprchlíků
  • Informace z ústředního shromáždění Jeronýmovy jednoty 2015
  • Informace fundraisera - průvodní dopis + monitoring grantových možností od agentury B&P Research
  • Varhanní doprovody k adventním a vánočním písním z Evangelického zpěvníku - nabídka ke stažení
  • Informace o projektu Diakonie ČCE Jsem tady ještě doma? + brožura

Další sdělení (v průvodním dopise):

  • Dopis SR předsedovi vlády ČR, ve kterém jej žádá o zajištění opatření, která povedou k nápravě nepravostí dějících se v detenčním zařízení Bělá – Jezová, jak je navrhuje ombudsmanka Anna Šabatová ve své zprávě z tohoto měsíce. Prosíme sbory, aby zvážily možnost zaslat také dopis premiérovi s žádostí o nápravu.
  • Výběrového řízení na obsazení volného pracovního místa v ÚCK
  • Nabídka prodeje služebního vozidla Škoda Superb

 

9. zásilka/září (25.9.2015)

zásilka ke stažení

Úřední pošta:

  • Dopis ke sbírce na sociální a charitativní pomoc
  • Dopis ke sbírce na Jubilejní toleranční dar
  • Svolání 1. mimořádného zasedání 34. synodu - 21.11.2015

Informativní pošta:

  • Pozvánka na sbormistrovský kurz - říjen 2015
  • Modlitba za domov - 28.10.2015: plakáty (3), vyhlášení výtvarné soutěže + tabulka

 Další sdělení (v průvodním dopise):

  • Žádost o informace ze sborů o příp. aktivitách na pomoc uprchlíkům
  • Prosba o fotografie z husovských akcí ve sborech do připravované obrazové publikace

 

8. zásilka/září (18.9.2015)

zásilka ke stažení

Informativní pošta:

  • Pozvánka na seminář – Dítě s postižením ve vyučování
  • Informace fundraisera

Další sdělení (v průvodním dopise):

  • Rekonstrukce oken Husova domu

Ústředí církve uvažuje o repasi oken v Husově domě (Jungmannova 9, Praha 1). Proto se obracíme na členy církve s prosbou o typy na firmy, které se opravami oken zabývají, se kterými jsou dobré zkušenosti, nebo na které máte kladné reference. O zaslání kontaktů prosíme nejpozději do 5. 10. 2015. Doporučené firmy pak oslovíme a poprosíme o nabídku.

 

7. zásilka/červenec (16.7.2015)

zásilka ke stažení

Průvodní dopis:

  • Informace o termínu 1. mimořádného zasedání 34. synodu, kterým je sobota 21.11.2015

Úřední pošta:

  • Dopis ke sbírce na křesťanskou službu
  • Zahájení řízení o změnách CZ a ŘK
  • Výzva k aktualizaci údajů o sborech pro schematismus EK 2016

Informativní pošta:

  • Nabídka Hesel Jednoty bratrské
  • Informace o dokončení stavby MŠ v Chebu, pozvání na slavnostní otevření

 

6. zásilka/červen (19.6.2015)

zásilka ke stažení

Úřední pošta:

  • Dopis ke sbírce solidarity sborů

Informativní pošta:

  • Nabídka publikace dr. Uwe Hausera Jan Hus – Pravda vítězí
  • Léto s evangelickou mládeží – informace o kurzech a Sjezdu (nejen) evangelické mládeže + plakát
  • Nabídka Horského domova Herlíkovice:
  • Krkonoše na kole – mezigenerační cyklopobyt
  • Krkonoše na kole – cyklotýden pro mládež
  • Setkání pod Žalým – pobyt pro dospělé

 

5. zásilka/květen (29.5.2015)

zásilka ke stažení

Úřední pošta:

  • Pozvání na Husovské slavnosti 2015
  • Nezcizitelné nemovitosti a nakládání s nimi – informace pro seniorátní a farní sbory

Informativní pošta:

  • Pozvání na červnovou rekreaci pro seniory v Chotěboři
  • Pozvání na kurz „Církev živě“ v Bělči n/O. – plakát + program
  • Nabídka pracovního materiálu pro děti „Výtvarná dílna s Mistrem Janem Husem“
  • Materiál pro práci s dětmi „Výtvarná dílna s Mistrem Janem Husem“
  • Interní supervize v ČCE – informační letáček
  • Nabídka solidární dovolené v Etiopii (SHSR Diakonie ČCE)
  • Pozvání na konferenci o nemocničním kaplanství
  • Soutěž ve znalostech Bible „Stezka písmáků“ – plakát

 

4. zásilka/duben (23.4.2015)

zásilka ke stažení

Úřední pošta:

  • Vyhlášení sbírky pro Diakonii ČCE + letáček střediska DČCE ve Dvoře Králové n/L. a střediska Radost v Merklíně + plakát ke sbírce
  • Upozornění Ministerstva vnitra ČR na správné zacházení s doklady cizinců při uzavírání sňatků

Informativní pošta:

  • Nabídka kurzů Diakonie ČCE pro kazatele ČCE (dopis předsedy Komise pro celoživotní vzdělávání kazatelů, přehled jednotlivých kurzů)
  • Pozvání na letní varhanní kurzy, Kroměříž 2015
  • Nabídka volných míst na táboře s asistenty v TJAK, 19.-27.6.2015
  • Pozvání na letní tábor pro děti v TJAK, 15.-22.8.2015
  • Nabídka knížky pro děti a mládež o Mistru Janu Husovi H.U.S. (Hus úplně světovej)
  • Nabídka nového vydání Evangelického katechismu pro dospělé autora J. Nohavici
  • Aktualizovaný plakát „Léto s evangelickou mládeží“
  • Nabídka Horského domova v Herlíkovicích na léto 2015 – pobyty (barevná a ČB verze), brigády (barevná a ČB verze)

 

3. zásilka/březen (18.3.2015)

zásilka ke stažení

Úřední pošta:

  • Vyhlášení sbírky HDL na r. 2015 + letáček k projektu oživení Milíčovy kaple v Malešicích
  • Svolání 1. zasedání 34. synodu ČCE
  • Dokument „Chudoba a sociální vyloučení“ + průvodní dopis SR

Informativní pošta:

  • Nabídka letních pobytů v TJAK a HD Herlíkovice + plakát + letáček
  • Dobrovolní asistenti na dětské tábory a rodinné pobyty s dětmi s postižením v TJAK – plakát
  • S dětmi na cestě víry – vzdělávací kurz pro pracovníky s dětmi – průvodní dopis, plakát, rozvrh, profil absolventa
  • Léto s evangelickou mládeží 2015 – plakát
  • Církev živě (dříve evangelizační kurz) „Přijímejte jeden druhého…“, Běleč, léto 2015 – plakát
  • Misijní info (bulletin POEM)
  • Nabídka katechetické publikace Příroda je Boží dar + ukázka
  • Nabídka praxe v Německu + popis projektu v ANJ a NJ a přihlašovací formulář v ANJ a NJ
  • Informace fundraisera
  • Husovské akce na web
  • Kazatelská cena Jana Husa „Pravda osvobozuje“
  • Pozvání na program k 20 letům Fair trade v ČR – plakát
  • Dny vděčnosti za stvoření – vyhlášení výtvarné soutěže
  • Výzva fotografického sdružení „Člověk a víra“ – hledání spolupracovníků

 

2. zásilka/únor (10.2.2015)

zásilka ke stažení

Úřední pošta:

  • Sbírka na tisk 2015
  • Evidenční dotazník sborů za rok 2014
  • Příspěvek na rekreaci důchodců

Informativní pošta:

  • Setkání generací v Herlíkovicích – jaro, podzim 2015
  • Pozvání k akci Autopůst 2015

Další informace (průvodní dopis):

  • Nová pracovnice pro komunikaci s médii a veřejností J. Vondrová
  • Mzdová tabulka platná od 1.1.2015 v uzavřené sekci webu
  • Dotisk NKD na rok 2015

 

 1.zásilka/leden (16.1.2015)

zásilka ke stažení

Úřední pošta:

  • Informace z ekonomického oddělení
  • Přehled celocírkevních sbírek a plateb usnesených synodem pro rok 2015
  • Výkaz hospodaření sborů za rok 2014, rozpočet na rok 2015
  • Husovské slavnosti 2015 – informativní dopis sborům + logo s logomanuálem
  • Vyhlášení soutěže na logo ČCE
  • Výklad řádů ve věci členství ve správní komisi a překážky příbuzenství
  • Plánované semináře a kurzy celoživotního vzdělávání pro rok 2015

Informativní pošta:

  • Předplatné časopisu Český bratr a rozesílání faktur
  • Katechetická příručka – II. díl
  • Den pro Kubu, 18. březen 2015
  • Akce pro mládež – zima-jaro 2015
  • Mládež online 8

Další informace (průvodní dopis):

Mimořádné sborové zásilky

1.12.2015

 • Nabídka studijních pobytů pro faráře/farářky ČCE

30.11.2015

 • Dotazník týkající se biblických hodin pro děti či výuky náboženství dětí

19.11.2015

 • Dokument POSM „My a migranti“
 • Manuál pomoci uprchlíkům

6.11.2015

 • Pozvání na slavnostní bohoslužby 21.11.2015

29.10.2015

 • Konference k fondům EU

15.10.2015 - listovní zásilka

 • Nástěnný kalendář ČCE na r. 2016 + objednávkový list
 • Misijní info č. 2/2015
 • Jsem tady ještě doma? - brožurka Diakonie ČCE

9.10.2015

 • Společné stanovisko ČCE a Diakonie ČCE k uprchlické krizi + leták s informacemi, jak pomoci
 • CMS - nové podmínky

30.9.2015

 • Pozvání na seminář pro učitele NŠ - listopad 2015, Plzeň
 • Pozvání na pobyt maminek s dětmi - listopad 2015, Janské Lázně

11.9.2015

 • Plakát s programem Sjezdu (nejen) evangelické mládeže

7.9.2015

 • Setkávání generací - Herlíkovice, říjen 2015

3.7.2015

 • Usnesení 1. zasedání 34. synodu

2.7.2015

 • Podzimní křesťanský kurz v Bělči n/O. (Čas boje, čas pokoje)

29.6.2015

 • Husovské slavnosti 2015 – programová brožura

19.6.2015

 • Nabídka volných vstupenek do Obecního domu a na představení České nebe

12.6.2015

 • Bohoslužba smíření k výročí M.J.Husa (průvodní dopis ERC a ČBK, pořad bohoslužby)

5.6.2015

 • Katechetická příručka Dál přece nejdeme sami

3.6.2015

 • Vstupenky na představení České nebe na 5. a 6.7.2015

29.4.2015

 • Pracovní materiál pro děti s tématem M.J.Hus

28.4.2015

 • Vyhlášení dobrovolné sbírky na pomoc Nepálu

27.4.2015

 • Pozvání na kurz pro ordinované presbytery, na kurz S dětmi na cestě víry

24.4.2015

 • Společné prohlášení SR ČCE a její diakonie k situaci v domově pro seniory v Sobotíně

20.4.2015

 • Pozvání pro dvě členky ČCE  na mezinárodní setkání žen v Minneapolis

14.4.2015

 • Nabídka jazykového kurzu v Erlangen – farářům, farářkám a pracovníkům v církvi

27.3.2015

 • Dopis synodní rady
 • Zvýhodněná, časově omezená nabídka vstupenek na slavnostní večer v Obecním domě včetně pozvánky a objednávkového listu
 • Plakáty, letáky

10.3.2015

 • Den pro Kubu

Papírová zásilka

 • Letní kemp „Pod jednou střechou“ Strmilov

19.2.2015

 • Nabídka rekreací v ES Chotěboř na r. 2015

18.2.2015

 • Vyhlášení výběrového řízení na pozici vedoucího OM ÚCK

2.2.2015

 • Mezinárodní teologická konference k 600. výročí mučednické smrti mistra Jana Husa
 • Noc kostelů 29.5.2015
 • Kirchentag 3.-7.6.2015

8.1.2015

 • Biblické heslo na r. 2015
 • Cestovní náhrady a sazby stravného na r. 2015
 • Připomínka dotazníku k samofinancování (formulář)