Přehled sborových zásilek v r. 2012

Řádné sborové zásilky jsou ke stažení pouze v kompletní verzi. Mimořádné sborové zásilky uvádíme pouze jako přehled bez možnosti stažení – pokud máte zájem o některý dokument, napište nám žádost o jeho zaslání. Děkujeme.

 

Řádné sborové zásilky

10. zásilka/prosinec (19.12.2012)

zásilka ke stažení

Průvodní dopis

  • termín ukončení sbírky na pomoc uprchlíkům ze Sýrie (do 15.2.2013), posila pers. oddělení I. Koliášová, plakátky k výročí

Úřední pošta:

  • Informace SR k situaci po přijetí zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a NS
  • Vyhlášení sbírky pro bohoslovce, vikariát a jáhenskou praxi

 Informativní pošta:

  • Informace z ekumenického oddělení – modlitební týdny 2013, Německý evangelický Krichentag, Noc kostelů 2013, Evropský ekumenický studijní kurz v Josefstalu, Evropské biblické dialogy + přihláška na Kirchentag
  • Informace o předplatném Českého bratra
  • Přijímací zkoušky na Seminář církevní hudby Evangelické akademie
  • Jarní prázdniny 2013 v Herlíkovicích – plakátek

 

9. zásilka/listopad (22.11.2012)

zásilka ke stažení

Průvodní dopis:

  • personální změny v ústřední církevní kanceláři:
   • ekonomické oddělení: od 1.10.2012 Jana Fraňková
   • synodní rada rozhodla o přijetí ses. Kláry Černé na místo programového pracovníka pro církevní střediska
   • nově vypsané výběrové řízení na pozici vedoucího tajemníka/tajemnice ÚCK proběhne v prosinci 2012

 Úřední pošta:

  • Zásady SR ČCE pro pověřování pastoračních pracovníků – informace k provedeným změnám
  • Informace k mateřské a rodičovské dovolené kazatelek, jejich opakovaná volba na sboru

 Informativní pošta:

  • Farářský kurz 2013 – program, přihláška, doporučující dopis synodní rady staršovstvům
  • Dopis celocírkevního kazatele pro české sbory ve východní Evropě
  • Pozvání na kurz s přednáškami a sportem (Janské Lázně-Sola fide, leden 2013)
  • Informace z jednání ústředního shromáždění Jeronýmovy jednoty
  • Informace k novému dílu Cesta církve V
  • Nabídka čtení Na každý den 2013 ve zvětšeném písmu

 

8. zásilka/říjen (19.10.2012)

zásilka ke stažení

Úřední pošta:

  • Připomenutí celocírkevní sbírky na JTD
  • Termíny zasedání SR v r. 2013

 Informativní pošta:

  • Nabídka pobytu s předškolními dětmi, Janské Lázně, listopad 2012
  • Nabídka „mimosezónních“ pobytů v Táboře J. A. Komenského v Bělči nad Orlicí
  • Pozvání a program semináře INITIATIVE 2012
  • Nabídka služeb Střediska celostátních programů a služeb Diakonie ČCE – poradna Life Tool

 

7. zásilka/září (20.9.2012)

 zásilka ke stažení

Průvodní dopis:

  • Informace z ÚCK:
   • Od 1.7.2012, po dobu mateřské dovolené Ing. Věry Štulcové, je pověřena vedením ekonomického oddělení Ing. Marie Levá, tel.: 224 999 279, leva@e-cirkev.cz
   • Martina Sklenářová, ředitelka Evangelické akademie nadále vede úsek vzdělávání.
    Personální agendu vyřizuje od 1.8.2012 přímo vedoucí personálního oddělení Eva Žváčková, tel.: 224 999 224, mobil: 603 186 210, zvackova@e-cirkev.cz.
    Funkce náměstka pro personalistiku a vzdělávání zůstává dočasně neobsazena.
  • Nabízíme k bezplatnému odběru chorálníky „Výběr písní z Evangelického zpěvníku“ (modrá kniha formát A4, vydáno r. 1980 v Německu).
   Podmínky způsobu příp. odběru budou řešeny individuálně.
   Zájem hlaste na adrese sekretariat@e-cirkev.cz či telefonicky na čísle 224 999 211.

 Úřední pošta:

  • Zahájení řízení o změnách §§ 9, 11, 20, 21, 22, 23, 26 a 34 Církevního zřízení (usnesení synodu č. 11) + související návrhy změn příslušných řádů
  • Rozhovor církve o hospodářské soběstačnosti sborů a o samofinancování církve (usnesení synodu č. 41):
  • průvodní dopis synodní rady
  • příloha č. 1 – tabulka – odhad dopadu úplného samofinancování na potřebu zvýšení obětavosti sboru
  • příloha č. 2 – dotazník
  • příloha č. 3 – tabulka – struktura salárníků, význam jednotlivých skupin salárníků pro financování sboru

Tyto dokumenty najdete na webu e-cirkev v uzavřené sekci pro sbory!!!

  • Postavení a situace malých sborů v církvi (usnesení synodu č. 44):
  • průvodní dopis synodní rady
  • synodní tisk č. 18/10
  • příloha k tisku č. 18/10 – sumarizace výsledků dotazníkového šetření za 14 seniorátů ČCE
  • Výzva synodu ČCE vládě a parlamentu ČR (usnesení synodu č. 34)

33. synod na svém 1. zasedání v květnu r. 2011 přijal usnesení č. 35, jímž vyzval vládu ČR a obě komory parlamentu ČR, aby s ohledem na narůstající počet občanů, kteří se ocitají v neřešitelných finančních situacích v důsledku zneužití nedostatečné finanční gramotnosti (např. poskytováním nesplatitelných a nemravných půjček, neprůhlednými smlouvami apod.) připravily účinnou legislativu a další účinné nástroje, které budou chránit občany před nemravnými finančními praktikami.

Letošnímu zasedání synodu byl předložen tisk obsahující odpovědi oslovených představitelů (předsedy vlády i předsedů obou komor parlamentu) a také materiál, který k tématu finanční gramotnosti připravila Diakonie ČCE. Na základě usnesení synodu č. 34 vám tento souhrnný materiál zasíláme.

  • Vyhlášení přechodného ustanovení ke změně CZ § 12 odst. 9 usnesené 2. zasedáním 33. synodu ČCE
  • Dokument ke sjednocování Evropy (usnesení synodu č. 38)

2. zasedání 33. synodu v červnu t.r. rovněž přijalo „Dokument ke sjednocování Evropy“. Jde o text připravený poradním odborem SR pro společenské a mezinárodní záležitosti, který jste dostali se sborovou zásilkou v lednu t.r. (tehdy jako stanovisko synodní rady). Nyní tedy jde o dokument přijatý synodem ČCE.

  • Aktualizovaná verze Praktického rádce pro povolávání kazatelů ve farních sborech ČCE reagující na změnu řádů po 2. zasedání 33. synodu je k dispozici na webu e-cirkev.cz, v rubrice Dokumenty (http://www.e-cirkev.cz/rubrika/64-Dokumenty/index.htm). Jde o dokument, který dává návod sborům jak hledat kazatele, jednat s kandidátem, připravovat povolací listinu, zorganizovat novou či opakovanou volbu, či předat sbor. Dokument je doplněn řadou vzorových listin, které přijdou vhod i sborům, které zrovna kazatele nehledají.
  • Připomenutí celocírkevní sbírky na sociální a charitativní pomoc

Informativní pošta:

  • Nabídka ekumenického oddělení – studijní pobyty, Modlitba za domov 2012
  • Pozvání na 1. supervizní konferenci ČCE – Praha, 23.-24.10.2012
  • Vyhlášení výtvarné soutěže ERC v ČR u příležitosti Modlitby za domov 2012 na téma Nová standarta „Pravda vítězí“

 

6. zásilka/červen (25.6.2012)

zásilka ke stažení

Průvodní dopis:

  • manuály pro sborovou práci na webu – doporučení sborům k užívání

 Úřední pošta:

  • Výzva ke kontrole údajů o sborech pro přípravu schematismu do EK 2013 + informace o výpisech z REPO MK ČR

Informativní pošta:

  • Sjezd nejen evangelické mládeže + plakát + pozvánky
  • Pozvání k ekumenickým akcím
  • Stezka písmáků 2012 – celostátní soutěž ve znalostech Bible
  • Výzva Střediska humanitární a rozvojové pomoci Diakonie ČCE – hledání dobrovolníků pro práci v Africe

 

5. zásilka/květen (24.5.2012)

 zásilka ke stažení

Průvodní dopis:

  • možnost objednání farářských tabulek k taláru

 Úřední pošta:

  • Vyhlášení sbírky solidarity na rok 2012
  • Pracovní listy pro katechezi „Dvakrát měř, jednou věř“ – letáček + informace k objednávkám v průvodním dopise

Informativní pošta:

  • Pozvání k ekumenickým akcím (luterská liturgická konference v Heilsbronnu, konzultace reformovaných církví k Heidelberskému katechismu v Berekfürdö, komise ERC pro oslavy výročí 1150 let příchodu Cyrila a Metoděje)
  • Pozvání na konferenci o nemocničním kaplanství (21.6.2012)
  • Vyhlášení výtvarné soutěžní přehlídky pro děti a mládež na téma nová standarta „Pravda vítězí“
  • Festival UNITED – nové informace

 

4. zásilka/duben (24.4.2012)

 zásilka ke stažení

Úřední pošta:

  • Svolání 2. zasedání 33. synodu ČCE
  • Vyhlášení sbírky pro Diakonii ČCE
  • Prohlášení synodní rady ČCE k aktuální společenské situaci
  • Práce církve pro Romy a s Romy – průvodní slovo synodní rady + soubor 4 referátů přednesených na 1. zasedání 33. synodu k tomuto tématu:
  • Romové v ČR (Irena Kašparová)
  • Duchovní život Romů na Vsetíně (Marta Doubravová)
  • Poznámky ke vzdělávání Romů v ČR (Eva Potměšilová)
  • Sociální inkluze Romů náboženskou cestou (referát přednesl Dušan Vagaský z Generálního biskupského úřadu Evangelické církve a.v. na Slovenku)

Informativní pošta:

  • Informace o Evropské konferenci církevních představitelů Luterského světového svazu v Ostravě 10. – 14. 5. 2012
  • Informace a podnět z redakce Českého bratra na odběr „volných“ čísel pro sbor
  • Pozvání na letní varhanní kurzy pro střední generaci a pro mládež v Sola gratia
  • Pozvání na cestu do Taizé (červenec 2012)
  • Pozvání na ekumenický hudební festival United 2012 na Vsetíně – pozvání, plakát, informace pro dobrovolníky
  • Vyhlášení výtvarné a fotografické soutěže „Zvířata, která žijí s námi“ ke Dnům vděčnosti za stvoření 2012

 

3. zásilka/březen (22.3.2012)

 zásilka ke stažení

Průvodní dopis:

  • registrováno nové znění základního dokumentu, připomínka nabídek rekreací v Chotěboři

 Úřední pošta:

  • Sbírka na Hlavní dar lásky JJ
  • Výběr vhodných dodavatelů energií
  • Manuál pro dozorčí rady středisek Diakonie ČCE + průvodní dopis

Informativní pošta:

  • Český bratr na webu
  • Evangelizační kurz (srpen 2012, TJAK Běleč) – pozvánka, pokyny, přihláška
  • Brigáda v Herlíkovicích – pozvání pro mládež
  • Studijní den ERC – plakát, program, anotace k workshopům

 

2. zásilka/únor (21.2.2012)

zásilka ke stažení

Průvodní dopis:

  • informace o pořízení zákaznické karty ČD pro r. 2012, informace o provozu badatelny Ústředního archivu ČCE, personální informace: obsazení funkce náměstkyně pro personalistiku a vzdělávání, dlouhodobější nepřítomnost právní poradkyně v ÚCK

Úřední pošta:

  • Sbírka na tisk ČCE a jinou publikační činnost
  • Dobrovolná sbírka na letní pobyty dětí z Ukrajiny

Informativní pošta:

  • Podpora dobrovolné sbírky na letní pobyty dětí z Ukrajiny z odd. výchovy a vzdělávání a odd. mládeže
  • Prázdniny s ČCE – „balík“ nabídek letních pobytů v TJAK v Bělči n/O. a Herlíkovicích pro všechny věkové skupiny (zvací dopis odd. výchovy a vzdělávání, plakát, pozvánky, přihlášky, přihláška pro dobrovolníky)
  • Akce pro mládež na léto 2012 (plakát)
  • Pozvání na Setkávání generací v Herlíkovicích – jaro/podzim 2012
  • Rodinné rekreace v Chotěboři pro r. 2012 + přihláška
  • Pozvánka na katechetický seminář „Aby se slovo dostalo ke slovu“ za vedení prof. Everta R. Jonkera

 

1. zásilka/leden (19.1.2012)

zásilka ke stažení

Průvodní dopis:

  • evidenční dotazníky sborů 2011, bohoslužebné náčiní pro kapli ETF UK

 Úřední pošta:

  • Biblické heslo pro rok 2012
  • Stanovisko ČCE ke sjednocování Evropy + průvodní dopis SR ČCE
  • Informace ekonomického oddělení – výkaz hospodaření za rok 2011, rozpočet na rok 2012, přehled celocírkevních sbírek a plateb usnesených synodem na rok 2012, rozdělení sbírky solidarity na rok 2012, pozvání na setkání účetních farních sborů
  • Pamětní oddací list – připomenutí možnosti objednávek

Informativní pošta:

  • Informace z ekumenického oddělení – Ekumenický studijní kurz v Josefstalu, Noc kostelů 2012, Želivské teze, Ekumenické fórum křesťanských žen v Evropě
  • Přehled akcí pořádaných oddělením výchovy a vzdělávání ČCE v roce 2012
  • Nabídka pobytu pro rodiče s malými dětmi – březen 2012, Herlíkovice
  • Pozvání na seminář pro faráře i laiky: Předávání víry?! – březen 2012, Praha – Kobylisy
  • Jarky v Herlíkách – pozvání k zimním pobytům
  • Autopůst – výzva poradního odboru pro otázky životního prostředí

 

Mimořádné sborové zásilky

21.12.2012

 • oznámení o jmenování nového vedoucího tajemníka ÚCK,výzva kazatelům ohledně možného zavedení duchovní kaplanské služby u policie a HZS ČR - nabídka konzultační činnosti                                                      

6.12.2012

 • Mimo termín sborové zásilky – vyhlášení dobrovolné sbírky na pomoc uprchlíkům ze Sýrie

4.12.2012

 • informace o možnost kontaktního studia v Heidelbergu – kazatelům a kazatelkám

29.11.2012

 • Vyjádření SR k vývoji ve společnosti
 • Dopis informující o připravovaných oslavách k výročí vydání Bible kralické a výročí cyrilometodějskému, která budou v příštím roce

6.11.2012

 • pozvání na konferenci "Unášeni větrem, zmítání bouří: Na jedné lodi"; výzva k akci Mezinárodního vězeňského společenství ČR „Andělský strom“

5.11.2012

 • oznámení o úmrtí br. f. Jaroslava Vanči

1.11.2012

 • Jarní prázdniny 2013 v Herlíkovicích – plakát

31.10.2012

 • vyjádření SR k otevřenému dopisu Roberta Mimry

3.10.2012

 • Pozvání na seminář pro učitele nedělních škol, 3.11.2012 – Olomouc, program a informace k přihlašování

6.9.2012

Listovní zásilka

 • Nabídka nástěnných kalendářů na r. 2013 + 1 ks kalendáře + objednávkový list
 • Nabídky kurzů z oddělení výchovy a vzdělávání
 • Plakát ke Sjezdu (nejen) evangelické mládeže
 • Péče o životní prostředí v církvích – brožura POŽP
 • Materiály k ProChrist 2013

5.9.2012

 • pozvání na podzimní kurz laiků v Bělči (28. 9. 2012) a na seminář o práci s konfirmandy (2. 10. 2012 v Praze)

23.8.2012

 • celocírkevní sbírka pro EA, nabídla Hesel JB na r. 2013

13.8.2012

 • výběrové řízení na pozici programového pracovníka pro církevní rekreační a vzdělávací střediska

8.8.2012

 • kurz pro pracovníky s dětmi „S dětmi na cestě víry“ + přihláška + profil absolventa

12.7.2012

 • výběrové řízení na místo vedoucího tajemníka ÚCK

4.7.2012

 • usnesení 2. zasedání 33. synodu ČCE

12.6.2012

 • Mimo termín sborové zásilky – Informace k festivalu United z odd. mládeže

3.5.2012

 • Výběrové řízení na místo ředitele/ředitelky Konzervatoře Evangelické akademie v Olomouci

30.3.2012

 • výzva k zaslání přehledu času velikonočních bohoslužeb pro web ČCE
 • Pozvání na jarní kurz laiků do Sola fide + přihláška

27.1.2012

 • Evidenční dotazník sborů za r. 2011 (průvodní dopis + manuál)