Zasedání synodní rady 14.06.2022

16. června 2022

Zpráva ze zasedání synodní rady 14. června 2022.

Zasedání synodní rady 14.06.2022
16. června 2022 - Zasedání synodní rady 14.06.2022

Synodní rada (SR) na svém pravidelném zasedání 14. června 2022 projednala celkem 31 řádných titulů. Z jednání vybíráme následující body:

 • Před zasedáním SR proběhlo setkání s br. Tomášem Holubem, plzeňským biskupem a předsedou Rady České biskupské konference pro ekumenismus a mezináboženský dialog. Tématem setkání byl mimo jiné tzv. synodální proces, což je tříletá iniciativa vyhlášená papežem Františkem, která má posílit ducha komunikace a společné odpovědnosti v katolické církvi. Dále například ekumenické aspekty společně uznávaného křtu, jak je řešilo letošní zasedání synodu ČCE. 
 • SR vyhlásila usnesení 4. zasedání 35. synodu ČCE, jak je předložilo předsednictvo synodu. Na příštím zasedání 28.6. se bude zabývat rozdělením úkolů plynoucích z jednotlivých usnesení. 
 • SR se podrobně zabývala podobou celocírkevního kurzu pro výpomocné kazatele a dořešením otázky administrativního a organizačního zajištění a financování kurzu, který bude zahájen od října t. r.
 • SR schválila grantové výzvy pro diakonické, rozvojové a ekologické projekty na rok 2023 dle návrhu grantové komise.
 • SR se podrobně zabývala analýzou dopadů zvyšování cen energií na hospodaření sborů, včetně návrhů možných opatření na úrovni povšechného sboru. Uložila si ve spolupráci se seniorátními výbory identifikovat potenciálně nejohroženější farní sbory a duchovenské pracovníky a dále připravit možná obecná doporučení pro farní sbory.
 • SR se zabývala zápisy z jednání seniorátních výborů.
 • SR potvrdila volby farářky a farářů – ses. Daniely Zapletalové Grollové ve sboru ve Volyni a br. Tomáše Trusiny a Dalibora Antalíka ve sboru v Praze 1 – Starém Městě.
 • SR pověřila br. Viktora Žárského dobrovolnickou službou ve Vazební věznici Praha – Pankrác do r. 2026. 
 • SR jmenovala br. Huga Švece a Jana Lukáše za členy Komise pro péči o výpomocné kazatele.
 • SR jmenovala br. Miroslava Maňáka členem správní rady Personálního fondu na další funkční období do r. 2028.  
 • SR delegovala zástupce ČCE do komisí a pracovních skupin Ekumenické rady církví na další období (tedy do r. 2024).
 • SR vyslala do Jihovýchodní regionální skupiny Společenství evangelických církví v Evropě (GEKE) br. Jiřího Šamšulu. Zástupcem ČCE v této skupině byl 25 let br. Jindřich Halama, který zaslal rezignaci z důvodu věku, SR mu za jeho dosavadní službu děkuje.  
 • SR souhlasila s ukončením zaměstnaneckého poměru br. Petra Maláče dohodou, děkuje za jeho službu, váží jeho ochoty i nadále podle potřeby sloužit v církvi a souhlasí se zachováním jeho způsobilosti k ordinované službě faráře v ČCE.
 • SR v rámci zasedání přivítala k rozhovoru br. Radka Matušku.
 • SR schválila změnu názvu oddělení fundraisingu ústřední církevní kanceláře na „projektové oddělení“.
 • SR vzala na vědomí zprávu br. Adama Csukáse, který se zúčastnil konference ve švýcarském Fribourgu na téma Srovnání církevních zřízení reformovaných církví.
 • SR vzala na vědomí zprávu ses. Daniely Hamrové ze slavnostního rozloučení s dlouholetým spolupracovníkem ekumenického oddělení Zemského církevního úřadu v Bavorsku Heinzem Dunkenbergrem Kellermannem v Josefstalu, který odchází do penze. 

Upozorňujeme, že výčet projednaných bodů není úplný. Citlivé (osobní) materiály nezveřejňujeme, stejně jako neuvádíme všechny postupné kroky církevních správních agend, ale zveřejňujeme je až v jejich konečné podobě (např. ve věci volby farářů zveřejňujeme až potvrzení volby, nikoli předchozí dílčí fáze procesu).