Zasedání synodní rady 11.01.2022

12. ledna 2022

Zpráva ze zasedání synodní rady 11. ledna 2022.

Zasedání synodní rady 11.01.2022
12. ledna 2022 - Zasedání synodní rady 11.01.2022

Synodní rada (SR) na svém pravidelném zasedání 11. ledna 2022 projednala celkem 51 řádných titulů. Z jednání vybíráme následující body: 

 • SR potvrdila volby nových členů seniorátních výborů:  
  - br. Michala Vogla za seniora Východomoravského seniorátu ČCE 
  - br. Petra Kulíka za 1. náměstka seniora Východomoravského seniorátu ČCE 
  - br. Jiřího Palána za 1. náhradníka a Pavla Freitingera za 2. náhradníka seniorátního výboru Východomoravského seniorátu ČCE 
  - br. Petra Chlápka za 1. náhradníka seniorátního výboru Libereckého seniorátu ČCE 
 • SR potvrdila volby farářů - br. Jana Juna ve sboru v Hradišti, br. Mariana Šustáka ve sboru v Mostě a br. Daniela Ženatého ve sboru v Novém Městě na Moravě po dobu mateřské a rodičovské dovolené ses. Debory Rumlové  
 • SR pověřila ses. Zdeňku Poláškovou jako pastorační pracovnici ve FS ČCE ve Vsetíně – horním sboru  
 • SR zřídila místo seniorátního pastoračního pracovníka Pražského seniorátu a jako seniorátní pastorační pracovnici pověřila ses. Kristýnu Malíškovou Pileckou 
 • SR si váží ochoty br. Ivana Ryšavého a ses. Jiřiny Kačenové podle potřeby sloužit v církvi a souhlasila s obnovením jejich způsobilosti k ordinované službě faráře/farářky v ČCE 
 • SR nevyhověla žádosti ses. Dariny Hybské Majdúchové o zachování způsobilosti k ordinované službě farářky ČCE 
 • SR souhlasila s ukončením zaměstnaneckého poměru br. Jiřího Šimsy dohodou k 31.12.2021, děkuje za jeho dosavadní službu a váží si jeho ochoty i nadále podle potřeby sloužit v církvi; souhlasí se zachováním jeho způsobilosti k ordinované službě faráře v ČCE 
 • SR vyslala ses. Gabrielu Horákovou do kaplanské služby v Armádě ČR na další období, v němž bude za ČCE působit jako koordinátorka vojenských kaplanů 
 • SR vzala na vědomí text memoranda z kaplanské konference „Společně“; dále se jím bude zabývat zejména ve spolupráci s Ekumenickou radou církví 
 • SR souhlasila s tím, aby vězeňští kaplani a kaplanky z naší církve obdrželi darem výtisk nového evangelického zpěvníku, a schválila nabídku prodeje zpěvníku do věznic za zvýhodněnou cenu  
 • SR se zabývala kritérii minimálního úvazku faráře – statutárního zástupce farního sboru a postoupila pracovní materiál komisi pro reformu správy církve k dalšímu zpracování 
 • SR uložila Komisi pro celoživotní vzdělávání kazatelů a Poradnímu odboru pro práci s laiky, aby zařadily do systému vzdělávání kurzy s tématem zneužívání moci včetně oblasti prevence sexuálního násilí; dále uložila ÚCK informovat na stránkách ČCE o postoji církve k tématu s rozcestníkem kontaktů pro pomoc (pastýřské rady, literatura, nabídka kurzů atd.); SR zve na své zasedání zástupce spolku Někdo Ti uvěří s cílem navázat kontakt pro pomoc v řešení tématu  
 • SR aktualizovala složení poradních odborů a komisí synodní rady (seznamy budou zveřejněny na webu ústředí zde a zde);  
 • SR nově zřídila Poradní odbor pro církevní zpěv (POCZ), zrušila Poradní odbor pro církevní hudbu (POCH) a Poradní odbor pro aktuální společenské záležitosti (POASZ), Platovou komisi a Komisi pro projekt „Truhlářská“. 
 • SR souhlasila s rozdělením splátky finanční náhrady za rok 2021 na prostředky určené pro diakonické a rozvojové projekty Diakonie ČCE, a pro společnosti ČCE Reality a.s., Investiční fond ČCE (A) a.s. a Investiční fond ČCE (B) a.s.  
 • SR vzala na vědomí zprávu o průběhu 11. leuenberského synodu 
 • SR pověřila ekumenické oddělení ÚCK, aby ve spolupráci s oddělením pro mládež našlo vhodné kandidáty na International Camp Counselor program 2022 
 • SR vzala na vědomí a uložila zveřejnit závěrečný výstup z projektuSekularizace jako výzva“, který byl na podzim roku 2017 iniciován ekumenickým oddělením ÚCK ve spolupráci se zástupci nadace SKGO („Kerkelijke Gemeenteopbouw Oost-Europa“, tj. „Budování církevních sborů ve střední a východní Evropě“) a současným synodním seniorem br. Pavlem Pokorným; 
 • SR souhlasila se jmenováním části členů rad ŠPO škol Evangelické akademie na další pětileté funkční období; jedná se o ses. Ester Danihelkovou a br. Jana Košťála (Konzervatoř EA), ses. Věru Štulcovou (EA Praha, Bratrská škola, EA Brno VOŠ+SZŠ), ses. Janu Fučikovskou (EA Praha, Bratrská škola), ses. Helenu Wernischovou (Konzervatoř EA, EA Praha, Bratrská škola, EA Brno VOŠ+SZŠ a EA Náchod) a ses. Janu Tesařovou (EA Brno VOŠ+SZŠ) 
 • SR se dále zabývala zprávami z jednání seniorátních výborů a přípravou setkání s nimi (proběhne on-line 18. ledna)