Podněty od poradního odboru SR pro otázky životního prostředí

20. dubna 2022

Milé sestry, milí bratři,

zdravíme vás jménem poradního odboru pro otázky životního prostředí a zasíláme informace týkající se hospodaření s půdou a materiály pro nedělní školy ke Dni Země.

Mnozí lidé cítí silné a hluboké pouto se zemí, kde vyrostli, kde se formovala jejich osobnost. S barvou a vůní půdy má člověk zpravidla spojený pocit domova. Rodná hrouda má však ještě hlubší povahu, neboť se zemí člověka pojí nejhlubší pouto. Vždyť Adam vzešel ze země a člověk zůstává "prachem ze země" (Gn 2). Bible předkládá způsob přemýšlení o vztahu člověka, Boha a země v rámci pojmu smlouvy. Bůh dal člověku zemi a "nebe" si ponechal (Ž 115). Každý uzavíráme jakousi "životní pachtovní" smlouvu s Hospodinem. Jsme správci, šafáři a hospodáři této země. Nesčetné obrazy a podobenství vrací a připomínají myšlenku odpovědného a pokorného hospodaření se svěřenými hřivnami.

Připomínají i výstrahu, že je to právě lidský hřích (především v necitlivosti a sobectví), který svolává na zemi zlořečení. Abychom svou odpovědnost za nám svěřenou půdu dovedli konkrétně naplňovat, připravili jsme materiál, který by měl sloužit dobrému hospodaření se zemědělskou půdou a lesními pozemky. Vždyť tvoří velkou část vešekré krajiny v naší zemi.

Některé sbory ČCE díky restitucím církevního majetku dnes vlastní zemědělskou půdu a lesní pozemky. Snad každý sbor má mezi svými členy také ty, kteří stejné pozemky vlastní. Jak s nimi hospodařit? Má být krátkodobý zisk pouze jedinou či hlavnío prioritou? Poradní odbor pro životní prostředí ČCE ve spolupráci s Českou křesťanskou environmentální sítí připravili leták, který předkládá několik základních doporučení, jak se šetrně a dlouhodobě udržitelně starat o sborové zemědělské a lesní pozemky. Pokud byste měli jakékoliv otázky či další tipy a nápady, můžete se obrátit na členy naší komise, kteří spolupracují s týmem odborných poradců v těchto otázkách.

Současně k letošnímu Dni Země nabízíme sborům nový katechetický materiál, který můžete využít s dětmi na nedělní škole, při biblických hodinách či s dětmi doma. Hlavním tématem programu pro děti je "půda".

Její význam a důležitost budeme v příštích desetiletích pociťovat stále nalehavěji. Přejme si, abychom s touto "pokožkou života na zemi" byli co nejpevněji srostlí.

Přejeme Vám dobré čtení a zajímavé nápady, které prakticky využijete.
Neváhejte nám napsat a z pěkných akcí poslat fotografie.

Za POŽP zdraví
David Šorm, Ilona Mužátková a Marek Drápal