Přehled sborových zásilek v r. 2018

Řádné sborové zásilky jsou ke stažení pouze v kompletní verzi. Mimořádné sborové zásilky uvádíme pouze jako přehled bez možnosti stažení – pokud máte zájem o některý dokument, napište nám žádost o jeho zaslání. Děkujeme.

Řádné sborové zásilky

11. zásilka/prosinec (18.12.2018)

zásilka ke stažení

Úřední pošta:

  • Sbírka pro bohoslovce a vikariát 2018
  • Farářský kurz 2019
  • Dopis synodní rady staršovstvům, kazatelům a pastoračním pracovníkům
  • Program FK 2019
  • Přednášející, anotace přednášek
  • Pozvání k návštěvě Diakonie ČCE
  • Přihláška v PDF formátu
  • Dopis staršovstvům o službě výpomocných kazatelů z řad ostatních členů církve
  • Péče o hmotné historické památky
  • Předplatné časopisu Český bratr na rok 2019

Informativní pošta:

  • Sborník historických prací ke stému výročí ČCE
  • Modlitební týdny 2018
  • Co by měl vědět každý presbyter III – pozvání na kurz
  • Kurz pro celou rodinu, Janské Lázně, březen 2019
  • Pobyt pro rodiče a prarodiče s malými dětmi, Herlíkovice, březen 2019
  • Přijímací zkoušky na Semináři církevní hudby Evangelické akademie
  • Výstava reformace v Českých zemích – nabídka zapůjčení v roce 2019

 

10. zásilka/listopad (7.11.2018)

zásilka ke stažení

Úřední pošta:

  • Pozvání na konferenci ke strategickému plánu ČCE
  • Termíny zasedání synodní rady v roce 2019
  • Přístup ke sborovým e-mailům, resp. sborovým zásilkám
  • Nabídka zprostředkování sborového partnerství s evangelickými sbory v zahraničí
  • Text prohlášení „Společně pro Evropu – 100 let od konce první světové války: společné vzpomínání pro budoucnost“

V mimořádné sborové zásilce dne 19. října jste dostali dopis synodní rady s připomenutím výročí ukončení 1. světové války. Překlad textu, který byl v dopise avizován, Vám nyní posíláme. Jde o prohlášení přijaté Společenstvím evangelických církví v Evropě v září t.r.

Informativní pošta:

  • Pozvání ke dvěma ekumenickým akcím – zvonění na znamení míru (11. 11. 2018), Červená středa – připomínka pronásledovaných pro svou víru (28. 11. 2018)
  • Pozvání na Lednový kurz s přednáškami a sportem, Janské Lázně
  • Nabídka ETF UK – kurz Aplikovaná teologie pro nadané středoškoláky – průvodní dopis + program

 

9. zásilka/říjen (5.10.2018)

zásilka ke stažení

Úřední pošta:

  • Sbírka na pomoc postiženým zemětřesením v Indonésii
  • Poděkování za účast na oslavách výročí církve v Pardubicích, připomenutí veřejné sbírky

Informativní pošta:

  • Veřejné setkání na podporu čínských křesťanů – plakát, pozvání
  • Ekumenická slavnost Modlitba za domov 2018 – plakát, výtvarná soutěž – plakát, přihláška, pokyny

 

8. zásilka/září (20.9.2018)

zásilka ke stažení

Úřední pošta:

  • Připomenutí celocírkevní sbírky pro sociální a charitativní pomoc

Informativní pošta:

  • Nabídka Hesel Jednoty bratrské na rok 2019

 Nabídky seminářů a kurzů:

  • Setkání učitelů nedělní školy, 3.11.2018, Brno
  • S dětmi na cestě víry – kurz pro pracovníky s dětmi – průvodní dopis + letáček
  • Sejdeme se? aneb setkání pro nezadané křesťany, 5.–7.10.2018, Sloup v Čechách
  • Pobýt spolu, 16.–17.11.2018, Praha
  • Komunikace – přednáška a workshop, 9.–10.11.2018, Praha

 

7. zásilka/srpen (16.8.2018)

zásilka ke stažení

Úřední pošta:

  • Vyhlášení celocírkevní sbírky pro Evangelickou akademii
  • Usnesení synodu č. 29 – výzva k přímluvám a podpoře kazatelů
  • Usnesení synodu č. 31 – vyplácení cestného výpomocným kazatelům
  • Usnesení synodu č. 34 – výzva k rozhovoru nad novými bohoslužebnými formuláři + příloha (bohoslužebné formuláře vč. direktorií)
  • Metodický pokyn pro kazatele a kaplany ohledně informování staršovstev sborů, v nichž se má konat svatební shromáždění

Upozorňujeme zároveň na aktualizovanou verzi návodu Uzavírání sňatků z hlediska řádů ČCE a českého právního řádu

Informativní pošta:

  • Vychází sborník ke 100 letům Jeronýmovy jednoty
  • Nabídka výstavy „Bůh miluje cizince“

Další sdělení (průvodní dopis):

  • Na http://www.evangnet.cz/cce/czr/ je dostupné Církevní zřízení a řády ČCE ve znění platném po 4. zasedání 34. synodu ČCE.
  • Na https://www.ustredicce.cz/rubrika/814-Ustredni-cirkevni-kancelar-Dokumenty-Grantovy-system/index.htm pod rubrikou Granty 2019 je dostupná Příručka pro získání a vyplnění žádosti o grant na diakonické a rozvojové projekty ČCE pro rok 2019
  • Připomínáme kontrolu údajů o Vašem farním sboru pro potřeby aktualizace schematismu pro Evangelický kalendář 2019.

 

6. zásilka/červenec (10.7.2018)

zásilka ke stažení

Úřední pošta:

  • Usnesení 4. zasedání 34. synodu ČCE
   Usnesení jsou dostupná na webu www.ustredicce.cz pod rubrikami Vedení církve / Synod / Usnesení synodů.
  • Zahájení řízení o změnách Církevního zřízení ČCE
  • Usnesení 4. zasedání 34. synodu č. 12 – Změny Řádu sborového života
  • Průvodní dopis
  • Uzavírání sňatků z hlediska řádů ČCE a českého právního řádu
  • Usnesení 4. zasedání 34. synodu č. 20 – Změna Pravidel povolávání farářů a jáhnů
  • Směrnici synodní rady o bydlení farářů a jáhnů
  • Vzor smlouvy o refundaci nákladů spojených s používáním vlastního bytu kazatele pro služební činnost
  • Vzor smlouvy o příspěvku na bydlení kazatele
  • Praktický rádce pro povolávání farářů a jáhnů ve farních sborech ČCE
  • Usnesení 4. zasedání 34. synodu č. 59 – Finanční pomoc kazatelům při pořízení vlastního bydlení
  • Statut Fondu klidného stáří
  • Příklady poskytování příspěvku na bydlení
  • formulář žádosti o poskytnutí příspěvku z Fondu klidného stáří.
  • Výzva ke kontrole a aktualizaci údajů o sborech pro přípravu schematismu EK 2019

Informativní pošta:

  • Vydání katechetické příručky pro NŠ na školní rok 2018/2019
  • Informace o projektu „Zpátky do života“ – poptávka po budovách vhodných pro probační dům
  • Pozvání na setkání k duchovní obnově, odpočinku, povzbuzení a potěšení duše, listopad 2018, Sola gratia – Bystřice pod Hostýnem

 

5. zásilka/květen (4.5.2018)

zásilka ke stažení

Úřední pošta:

  • Vyhlášení celocírkevní sbírky pro Diakonii
  • Upozornění na iniciativu Okupace 1968 – výzva spoluobčanům

Informativní pošta:

  • Pozvání na kurz Církev živě, 28.7.– 4.8.2018, Tábor JAK v Bělči n/O.
  • Pozvání na kurz pro konfirmandky a mladší mládežnice, 4.–11.8.2018, Hradiště u Nasavrk
  • Pozvání na bigbítový kurz, 20.–29.7.2018, Křížlice
  • Pozvání na festival United, 23.–25.8.2018, Vsetín
  • Stezka písmáků 2018 – soutěž ve znalostech Bible (leták, pravidla, zadání)

Další informace (průvodní dopis):

  • Od dubna 2018 nastoupila do personálního a mzdového oddělení ses. Veronika Kratochvílová (kratochvilova@e-cirkev.cz, tel. 224 999 277), jako zástup po dobu rodičovské dovolené ses. Ilony Kryštovské.
  • Od května 2018 nastoupila nová fundraiserka ÚCK ses. Zita Nidlová (nidlova@e-cirkev.cz, tel. 224 999 214).

 

4. zásilka/březen (27.3.2018)

zásilka ke stažení

Úřední pošta:

  • Svolání 4. zasedání 34. synodu ČCE
  • Vyhlášení sbírky na Hlavní dar lásky Jeronýmovy jednoty
  • Informace k povinnosti ochrany osobních údajů (GDPR)
  • Oznámení společného dodavatele energií E.ON o cenách pro roky 2019 a 2020
  • Nabídka cen dodávek energií pro zaměstnance a členy církve + nabídkový leták E.ON

Informativní pošta:

  • Nabídka vícegeneračních varhanních kurzů v Sola gratia, srpen 2018

Další informace (průvodní dopis):

  • K 1. 4. 2018 dochází k personální změně na pozici pracovníka ÚCK pro komunikaci s veřejností a médii. Ses. Janu Vondrovou vystřídá br. Jiří Hofman (hofman@e-cirkev.cz).

 

3. zásilka/únor (14.2.2018)

zásilka ke stažení

Úřední pošta:

  • Slovo synodní rady pro postní období
  • Povzbuzení ke studiu teologie
  • Vyhlášení celocírkevní sbírky na tisk a jinou publikační činnost
  • Poděkování za sbírku pro nemocnici Panzi Hospital v Kongu
  • Příprava oslav 100. výročí církve – webové stránky
  • Opravený přehled celocírkevních akcí v roce 2018
  • Partnerství se skotskou církví – dopis Davida Sinclaira
  • Logo ČCE – nabídka nových materiálů na webu
  • ČCE hledá dobrovolníky pro oslavy 100. výročí ČCE v Pardubicích – plakát

 Informativní pošta:

  • Setkání sborových účetních, 24. 2. 2018, Praha
  • Inzerát – ÚCK hledá referenta personálního oddělení
  • Pozvání na seminář o fundraisingu „Jak dělat granty“
  • Pozvání na červnový rekreační pobyt pro seniory v Chotěboři

 

2. zásilka/leden II (26.1.2018)

zásilka ke stažení

Úřední pošta:

  • Informace z ekonomického oddělení
  • výkaz hospodaření za rok 2017 spolu s rozpočtem na rok 2018
  • přehled celocírkevních sbírek a plateb usnesených synodem na rok 2018 – zvláštní příloha v pdf + xls
  • rozdělení sbírky solidarity na rok 2018
  • novinky v oblasti EET
  • setkání sborových účetních
  • Evidenční dotazníky sborů za rok 2017
  • Nabídka seminářů v rámci celoživotního vzdělávání kazatelů
  • Nabídka Studium in Israel

Informativní pošta:

  • Přehled celocírkevních akcí v roce 2018
  • Pozvání na zimní kurz mladší mládeže, Křížlice 7.-11.2.2018 + plakát
  • Pozvání na jarní kurz v Sola fide, Janské Lázně, 29.4.-4.5.2018
  • Webový „týdeníček“ 39plus1

Další sdělení (průvodní dopis):

  • přesun termínu zasedání SR z 6. na 13. únor 2018

 

1. zásilka/leden (5.1.2018)

zásilka ke stažení

  • Biblické heslo pro rok 2018
  • Nové logo ČCE – dopis synodní rady + příloha, praktické informace pro sbory
  • Modlitební týdny 2018

Mimořádné sborové zásilky

20.12.2018

 • Přání od SR a ÚCK

14.12.2018 – listovní zásilka

 • Den otevřených dveří na ETF UK (leden 2019)
 • Propagační materiály SEM v ČR

13.12.2018

 • Prohlášení SR ke 100 letům ČCE
 • Avízo on-line přenosu slavnosti ke 100 letům ČCE (Praha – Obecní dům, 16.12.2018)

5.12.2018

 • Advent 2018 s novým evangelickým zpěvníkem (facebook)

22.10.2018

 • Nabídka Denního čtení 2019

12.10.2018

 • Sbormistrovský kurz v Sola gratia

11.10.2018

 • Vyhlášení sbírky na JTD
 • Informace z ÚS JJ

27.9.2018

 • Pozvání na ordinaci nových farářů a farářek, 21.10.2018 v Ústí n/L.

20.9.2018

 • Směrnice o zpracování a ochraně osobních údajů a vzory dokumentů

18.9.2018 (listovní)

 • Kalendář ČCE na r. 2019
 • S dětmi na cestě víry - v el. podobě rozesláno v zásilce 8/2018
 • Pobýt spolu - v el. podobě rozesláno v zásilce 8/2018
 • Sejdeme se? - v el. podobě rozesláno v zásilce 8/2018

11.9.2018

 • Do kostela na kole, 16.9.2018

6.9.2018

 • Programové brožury na oslav 100. výročí ČCE v Pardubicích

4.9.2018

 • Monitoring dotací č. 1/18

21.8.2018

 • Pardubice_100 let ČCE_Programová brožura k tisku

13.8.2018

 • Odvolání mimořádného letního režimu v ÚCK

11.8.2018

 • Programová brožura oslav v Pardubicích – odkaz na web

8.8.2018

 • Grantový systém ČCE_pozvání na školení_září 2018

6.8.2018

 • Informace k setkání v Pardubicích, nabídka vlajek s logem církve a seniorátní loga

2.8.2018

 • Invitation 19th International Seminar in Wittenberg March 2019 (ekumena)
 • Výjimečný letní režim v ÚCK (sekretariát)

21.6.2018 (listovní zásilka)

 • plakát na Pardubice
 • letáček Christivity
 • Církev živě – pozvání na kurz do Bělče
 • grantová výzva pro aktivity mládeže
 • pozvánka na seminář pro učitele nedělních škol
 • katalog výstavy Reformace ve střední a východní Evropě (České země)

21.6.2018

 • Sbírka solidarity sborů 2018

19.6.2018

 • Grantové výzvy na rok 2019

13.6.2018

 • Dotazník k novému monitoringu dotačních možností
 • Dotace na vybudování, rekonstrukce nebo opravy sociálních bytů

12.6.2018

 • Ochrana osobních údajů v ČCE – často kladené dotazy

2.6.2018

 • Prohlášení synodu ČCE

25.5.2018

 • Celocírkevní setkání v Pardubicích
 • Synod – www.synodcce.cz

18.5.2018

 • Mimořádná sborová zásilka - veřejná sbírka

17.5.2018

 • Výstava k 100. výročí ČCE - Noc kostelů

17.5.2018

 • Listovní zásilka ke 100. výročí ČCE

15.5.2018

 • Informace k GDPR

29.4.2018

 • Nový web k novému zpěvníku

21.3.2018

 • Církev v proměnách času I (dotisk?) a III (připomenutí)

6.3.2018

 • Vyjádření podpory SR čínským křesťanům v ČR

1.3.2018

 • Nabídka pronájmu bytu v Praze-Radotíně, Nýřanská ul.

25.2.2018

 • Sborové razítko

23.2.2018

 • Webové stránky 100letcce a editovatelný plakát

16.2.2018

 • Zásilka POŽP – postní kalendář, postní plátno

19.1.2018

 • Prohlášení SR k druhému kolu prezidentských voleb
 • Informace k CMS

2.1.2018

 • Cestovní náhrady pro rok 2018 – prováděcí směrnice