Investice Perosnálního fondu (PF)

Co je Personální fond?

Personální fond shromažďuje a spravuje prostředky pro výplatu mezd primárně duchovenských zaměstnanců ČCE. Řídí se církevními řády a vlastním statutem. Jeho prostředky jsou rozdělené na provozní a investiční část. Provozní část je plně v rukou správní rady Personálního fondu. Pro investiční část byly zřízeny zvláštní mechanismy správy.

Historie

Do roku 2014 byl majetek Personálního fondu (investiční část) spravován tříčlennou investiční komisí. V jejích možnostech bylo sice aktivně, ale z hlediska četnosti, informačního zázemí a také nástrojů pouze velmi omezeně zasahovat do struktury portfolia. Uvedený typ správy přinášel komplikace jak pro členy investiční komise, tak pro ekonomické oddělení ÚCK (velké množství účetních operací, náročné řízení cash-flow apod.).

Proto 4. zasedání 33. synodu schválilo nový způsob správy investiční části Personálního fondu:

Usnesení č. 59: Správa majetku Personálního fondu

 1. Synod schvaluje nový systém správy majetku Personálního fondu předložený v tisku č. 19. Principem správy majetku jsou dva investiční fondy typu akciových společností s proměnným základním kapitálem, spravované (prioritně) dvěma externími správci za aktivní účasti investičního výboru synodní rady.

Usnesení bylo splněno, fondy byly založeny a fungují, každý s jiným správcem – Investiční fond ČCE (A) spravuje WOOD Investiční společnost, Investiční fond ČCE (B) spravuje QI Investiční společnost (člen skupiny Conseq). Investiční výbor hraje zároveň roli správní rady každého z investičních fondů (IF) a čtvrtletně se schází se zástupci správců k podrobným konzultacím. Zásadní rozhodnutí jsou investičním výborem odsouhlasována průběžně. Stejně tak jsou každých 14 dnů k dispozici stavy majetku IF.

 1. Synod schvaluje založení dvou akciových společností s proměnným základním kapitálem pro účely správy majetku Personálního fondu vybranými investičními společnostmi (správci).

Naplněno v průběhu dalšího roku (proces se ukázal být komplikovanějším, než se zdálo). IF začaly fungovat (byl do nich převeden majetek) až od července, resp. srpna 2015. Náklady na založení nepřesáhly celkem 100 000 Kč.

 1. Synod zvolil členem investičního výboru Daniela Fojtů a náhradníkem Davida Nečila.
 2. Synod bere na vědomí, že stávající členy investiční komise PF bude synodní rada jmenovat členy investičního výboru synodní rady.

Členy jmenovanými synodní radou jsou Jan Matějka (člen FS ČCE v Českých Budějovicích, makléřské zkoušky, zkušenosti s obchodováním s cennými papíry), David Kuboň (člen FS ČCE v Praze 6 – Střešovicích, tvorba dokumentů a právní služby pro investiční společnost a obchodníka s cennými papíry), Tomáš Turnský (člen FS ČCE v Praze 10 – Strašnicích, zaměstnanec stavební spořitelny), Radek Čtvrtlík (člen FS ČCE v Kladně, analytik velké investiční skupiny, oceňování podniků) a Daniel Fojtů (člen FS ČCE ve Vsetíně, podnikatel).

Základní pravidla a zkušenosti

Investiční výbor schválil investiční strategii, která je dodržována a došlo zatím pouze k jedné její dílčí úpravě.

Systém dvou fondů se dvěma správci se plně osvědčil. Správci mají odlišné strategie, čímž se výrazně snižuje riziko celkového selhání. Odměny správců se pohybují na velmi nízké úrovni vzhledem ke standardům v oboru, výnosnost je nadprůměrná a překonává benchmark. Dalším subjektem správy je realitní společnost – ČCE Reality a.s., která investuje do nájemních domů a zemědělských pozemků.

Prostředky investiční části PF jsou rozhodnutím investičního výboru uloženy také zčásti mimo IF. Jedná se o specifické dluhopisy navázané na financování konkrétních realitních projektů, které je zbytečné spravovat prostřednictvím IF (a platit za ně dodatečný poplatek). Jedná se o řádově 20 mil. Kč s výnosem 4 – 10 % p.a.

Ošetření rizik

Předem bylo deklarováno, že každá správa majetku má svá rizika, a to různého charakteru. Rizika jsou ošetřena následovně:

a) Riziko ztrát / nízkých výnosů

Tento typ rizik je ovlivněn primárně investiční strategií. Ta byla nastavena poměrně konzervativně, ale vývoj výnosů na kapitálovém trhu donutil správce fondů více investovat do alternativních typů investic či akcií. Vzhledem k vysokému podílu nemovitostí (zejména zemědělské půdy) a dluhopisů však portfolio zůstává bezpečné a relativně odolné výkyvům trhu. Komodity a spekulativní nástroje představují velmi marginální část (do 1 %). Deklarovaný záměr je tak naplňován a investiční výbor je konformní se současnou strukturou portfolia.

Důležitým prvkem je také motivace správců. Jejich stabilní odměna z objemu spravovaného majetku se pohybuje na úrovni 0,05 – 0,3 %, přičemž motivačním prvkem odměny je podíl (10 – 20 %) na výnosech nad předem stanovenou úroveň (benchmark).

Vytvoření nové akciové společnosti pro hospodaření s realitami zvýšilo diverzifikaci aktiv Personálního fondu. Investiční rizika u nemovitostí jsou poměrně omezená, zejména když se ČCE Reality a.s. zaměřují na zemědělskou půdu a nemovitosti k pronájmu.

b) Riziko správce (zpronevěry)

Externí subjekty (tedy správci) sice na základě smluvních ujednání a statutů fondů ovládají investiční fondy a jejich majetek, tedy majetek ČCE, nad jejich rozhodnutím však panuje čtyřnásobná kontrola:

 • Pětičlenný investiční výbor synodní rady, který má průběžný přístup ke všem datům a podkladům, a vyjadřuje se ke všem zásadnějším transakcím. Výbor má právo veta u investic, které by šly proti etickému kodexu (již 2x bylo využito).
 •  Depozitář (UniCredit Bank), který pečlivě sleduje všechny realizované transakce a má na starosti evidenci veškerých peněžních prostředků a zajištění kontroly majetku.
 • Česká národní banka jako hlavní dozor nad kapitálovými trhy.
 • Auditor (KPMG) posuzující transparentnost účetnictví i dalších záznamů o obchodech investičního fondu.

Práce investiční společnosti jako správce je limitována jak smlouvou, tak velmi přísnými zákonnými předpisy, včetně limitů investic do jednotlivých typů aktiv či do investičních nástrojů vydaných jedním emitentem. Reference správců, tedy přehled subjektů, které jim důvěřují, jsou v přílohách.

Spravovaný majetek ČCE je součástí tzv. zákaznického majetku obou správců. Správci jsou povinni vést zákaznický majetek odděleně od svého vlastního majetku, a to na zvláštních zákaznických účtech. Bez výslovného souhlasu zákazníka není žádný správce oprávněn použít majetek zákazníka k obchodům na svůj vlastní účet nebo k obchodům na účet jiného zákazníka. Přiměřenost opatření přijatých za účelem ochrany majetku zákazníka je povinně předmětem zkoumání externích auditorů. V případě naprosto mimořádných událostí, který by vedl ke krachu správce, majetek zákazníka není součástí majetkové podstaty správce, a je-li vydáno rozhodnutí o úpadku, insolvenční správce je povinen bez zbytečného odkladu vydat zákazníkům jejich majetek.

c) Riziko špatného řízení

Investiční výbor SR je podřízený synodní radě, která je průběžně informována o jeho činnosti, stejně jako správní rada Personálního fondu. Každoročně investiční výbor SR podává zprávu synodu.

Systém správy investiční části PF, resp. i dalších majetků církve (neboť i k nim se často investiční výbor vyjadřuje) probíhá kromě akutních záležitostí, které se řeší per rollam, v pravidelných cyklech. Každé čtvrtletí se schází investiční výbor se správci (jako jednání správních rad investičních fondů). Na tomto jednání se děje hodnocení výsledků fondů a aktivit správců, hodnocení realizované investiční strategie, dále návrhy jejích úprav či vyhodnocování konkrétních významnějších záměrů a námětů pro investování pocházejících z řad investičního výboru i od správců. Patří sem také průběžná diskuse mezi členy investičního výboru na tato témata, průběžná on-line kontrola portfolia, vyhledávání námětů pro investování a kontrola dodržování pravidel činnosti správců daných zákonnými předpisy a smluvními ustanoveními.

Na pravidelné čtvrtletní schůzky investičního výboru jsou zváni také zástupci správní rady Personálního fondu, Diakonie ČCE a revizorů. Všichni uvedení dostávají rovněž průběžné podklady, zápisy z jednání i výkazy. Uvedeným schůzkám předchází vždy jednání představenstva a dozorčí rady ČCE Reality. Všech jednání se účastní téměř vždy také jeden či více členů synodní rady.

Organizační rizika u ČCE Reality jsou dále eliminována tak, že:

 1. Představenstvo rozhoduje kolektivně o transakcích do 5 mil. Kč. Pro rozhodnutí o majetku v hodnotě a dluzích o výši přesahující v jednotlivém případě 5 mil. Kč je představenstvo povinno si vyžádat předchozí souhlas dozorčí rady. Pro rozhodnutí o majetku v hodnotě a dluzích o výši přesahující v jednotlivém případě 10 mil. Kč je představenstvo povinno si vyžádat předchozí souhlas jediného akcionáře.
 2. Dozorčí rada je průběžně informována o všech chystaných zásadních transakcích může včas reagovat. Dále mají členové DR právo účastnit se jednání představenstva s hlasem poradním.
 3. Za společnost podepisují právní jednání vždy nejméně dva členové představenstva. Rovněž výkonní členové představenstva jsou dva, přičemž k jednotlivým záležitostem zvou k aktivní spolupráci další členy představenstva.
 4. O hospodaření a.s. se (na základě usnesení jediného akcionáře) se zajímají také revizoři hospodaření povšechného sboru.
 5. Synodní rada jako zástupce jediného akcionáře může zasáhnout ve velmi krátké době (není třeba zdlouhavě svolávat valnou hromadu).

Investiční strategie