Externí zdroje pro sbory

S veškerými dotazy ohledně dotačních a grantových možností se obracejte na Petra Mokrejše. Monitoring bude vycházet 4x ročně.


O MONITORINGU DOTAČNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ 1/2022 (6.1.2022)

Vážení a milí,

mnozí z Vás jste byli v minulosti odběrateli monitoringu dotačních příležitostí, jež zpracovávala má předchůdkyně, Mgr. Zita Nidlová. Domnívám se, že tento servis je pro Ty z Vás, kteří uvažují o přípravě a realizaci svých projektů velice potřebný, a tedy bych rád na dříve započatou práci navázal.

Monitoring dotačních příležitostí se k Vám bude dostávat skrze Sborové zásilky, a zároveň bude k dispozici zde. V textové části se budu snažit přinášet užitečné informace obecného charakteru a v přiložené tabulce samotný přehled dotačních příležitostí, ať již aktuálně vyhlášených, nebo plánovaných.

Monitoring Vám bude k dispozici vždy začátkem čtvrtletí tak, abyste měli ucelený přehled, o jakou podporu můžete v následujícím období žádat, na co se připravovat apod. Čtvrtletní frekvence monitoringu je zvolena zejména s ohledem na skutečnost, že obvyklá příprava projektového záměru probíhá řádově týdny až měsíce, a tedy obdobný čas je žádoucí věnovat i hledání externích zdrojů financování vašich projektů.  

Monitoring si neklade za cíl sledovat všechny dotační příležitosti, které se nabízejí, neboť jejich množství na úrovni nižších územně správních celků, napříč republikou, je téměř nepočitatelné. Dnes má téměř každá obec s rozšířenou působností nějaké své typy dotací. Nejčastěji se jedná o dotace na kulturní akce, volnočasové aktivity dětí a mládeže, sportovní aktivity, opravy památek nebo úpravy veřejného prostoru aj. S rostoucí velikostí a významem správního celku se samozřejmě rozšiřuje i nabídka dotačních příležitostí. Každý krajský úřad má zřízený svůj dotační portál, který přináší aktuální informace o nabízených dotacích, podmínkách jejich poskytnutí a vlastní systém k podání a správě dotačních žádostí. Přehled těchto dotačních portálů je uveden v navazující příloze.

Cílem monitoringu je přinášet přehled o dotačních možnostech v rámci evropských strukturálních fondů, národních dotačních programů a dalších významných zdrojů, jimiž jsou nadace a nadační fondy s širší nadregionální působností. Jedná se o významné finanční zdroje, jejichž využití pro realizaci našich plánů by pro nás mělo být prioritním zájmem.

Plánujeme-li tedy realizovat menší projekty, často zejména neinvestičního charakteru, je vhodné se zajímat o dotační příležitosti naší obce a města nebo obce s rozšířenou působností. Zdroje pro projekty většího rozsahu je vhodné hledat na úrovni krajských dotací.

Jsou-li však naším záměrem projekty větší, či dokonce velké, které vyžadují finanční zdroje v řádu statisíců až milionů, je třeba vyhledat tomu odpovídající zdroj, kterým budou s největší pravděpodobností evropské strukturální fondy, případně národní dotační programy administrované ministerstvy, případně jimi pověřenými orgány a institucemi.

Petr Mokrejš, vedoucí oddělení fundraisingu ÚCK ČCE