Zasedání synodní rady 07.03.2023

8. března 2023

Zpráva ze zasedání synodní rady 7. března 2023.

Zasedání synodní rady 07.03.2023
8. března 2023 - Zasedání synodní rady 07.03.2023

Synodní rada (SR) na svém pravidelném zasedání 7. března 2023 projednala celkem 31 řádných titulů. Z jednání vybíráme následující body:

 • SR se před svým jednáním v pondělí 6. března setkala k rozhovoru o spolupráci s výborem Spolku evangelických kazatelů (SpEK). Tématem jednání byly praktické podmínky působení kazatelů a kazatelek, včetně celoživotního vzdělávání, proměňování role farářů a farářek, a také reflexe letošního Farářského kurzu a podpora při pořádání jeho dalšího ročníku.
 • SR potvrdila volbu br. Petra Kulíka za faráře ve sboru v Javorníku nad Veličkou.
 • SR projednala řádnou přípravu voleb a udělila souhlas s kandidaturou farářů/farářek v několika sborech.
 • SR s vděčností přijala do jáhenské praxe 2023/2024 br. Matěje Vaňka a do vikariátu 2023/2024 ses. Elišku Vančovou a ses. Alžbětu Lněničkovou.
 • SR souhlasila s ukončením zaměstnaneckého poměru br. Ondřeje Pellara dohodou a vyjádřila vděčnost za jeho dosavadní službu.
 • SR vzala na vědomí rezignaci ses. Veroniky Dočkalové v Komisi pro přípravu na rozhovor s lidmi z LGBTQ+ komunity a přípravu stanoviska ČCE k otázce manželství dvou lidí stejného pohlaví a vyjádřila vděčnost za její dosavadní službu.
 • SR vzala na vědomí zprávy ze setkání s vojenskými, vězeňskými a nemocničními kaplany, která proběhla v průběhu února 2023.
 • SR souhlasila s dotiskem materiálu Jak se dělá farář, který bude následně distribuován do farních sborů a dalším zájemcům. Dotisk bude financován z Fondu propagace.
 • SR se věnovala přípravám podkladů pro 1. zasedání 36. synodu ČCE.
 • SR se zabývala zprávami z jednání seniorátních výborů a vzala je na vědomí.
 • SR udělila souhlas seniorátnímu výboru Brněnského seniorátu ČCE s darováním bytového domu v ulici Hrnčířská Diakonii ČCE.
 • SR vzala na vědomí grantové výzvy pro rok 2024. Celková alokace finančních prostředků na jednotlivé roky řešení je 6,2 mil. Kč. Vzhledem k posunutí termínu pro podávání žádostí od 1. 3. do 31. 5. 2023 byly již výzvy s průvodním dopisem zveřejněny na webu ústředí ČCE. Vyhlášení výsledků schvalovacího řízení bude zveřejněno nejpozději do 30. 9. 2023. Jedná se o výzvy Rozvoj sborů, Výchova a vzdělávání 2024 (orientační alokace prostředků na výzvu: 2,5 mil. Kč), Diakonická práce 2024 (orientační alokace prostředků na výzvu: 1,2 mil. Kč), Sbory ČCE a životní prostředí 2024 (orientační alokace prostředků na výzvu: 2,5 mil. Kč).
 • SR vzala na vědomí zápis z jednání Řídicího výboru Ekumenické rady církví v ČR (ERC), který se sešel 20. 2. 2023. Tématem byla mimo jiné zpráva o procesu pověřování a vysílání nemocničních kaplanů, informace o nově zřizované kaplanské službě v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, podpora delegáta ČCE br. Petra Kratochvíla na Valné shromáždění Konference evropských církví (VS KEK). SR žádá sekretariát ERC, aby SR včas dostávala návrhy právních dokumentů, jež jsou předmětem jednání ERC.
 • SR vzala na vědomí zápis z jednání Poradního odboru ekumenického, který se konal 27. 2. 2023. Hosty byli zástupci ČCE na VS KEK v Tallinnu – br. Petr Kratochvíl jako delegát a ses. Karolína Karbanová jako stevardka. Poradní odbor projednal stanovisko České biskupské konference ke kmotrovství při mezidenominačním křtu a doporučil, aby byla zdůrazňována a pozitivně podporována možnost využití institutu svědka křtu tak, aby se tato možnost dostala do lepšího povědomí v římskokatolické i naší církvi. Delegáti Společenství evangelických církví v Evropě (GEKE) br. Jordan Tomeš a ses. Jana Hofmanová informovali o proběhlých konzultacích k dokumentům (Gender a sexualita, Křesťanská řeč o Bohu).  
 • SR vzala na vědomí zprávu o únorové víkendové poznávací cestě Poradního odboru evangelizačního a misijního do Nizozemí, která mapovala misijní aktivity tamější církve. SR pověřila br. Romana Mazura, aby připravil návrh projektu, který by umožnil otestovat misijně-evangelizační projekty nizozemského formátu v naší církvi.

Upozorňujeme, že výčet projednaných bodů není úplný. Citlivé (osobní) materiály nezveřejňujeme, stejně jako neuvádíme všechny postupné kroky církevních správních agend, ale zveřejňujeme je až v jejich konečné podobě (např. ve věci volby farářů zveřejňujeme až potvrzení volby, nikoli předchozí dílčí fáze procesu).