Právní služby

Kontakt

Právník

Adam Csukás02JUDr. Adam Csukás, Ph.D.

e-mail: csukas@e-cirkev.cz
telefon: +420 224 999 220
mobil: +420 734 864 470

 


Právník

 • poskytuje komplexní právní poradenství synodní radě a ÚCK, mimo jiné
  • sepisuje návrhy smluv
  • z právního hlediska kontroluje všechny smlouvy, jejichž smluvní stranou je ČCE
  • ve spolupráci se samostatnou referentkou spisové služby vede evidenci smluv povšechného sboru ČCE
  • v rámci své gesce připravuje podklady pro zasedání synodní rady a účastní se jich
  • spolupracuje při tvorbě vnitřních směrnic ÚCK a SR
  • aktualizuje základní dokument ČCE
  • koordinuje prodej/darování nemovitostí ve vlastnictví povšechného sboru
  • koordinuje agendu mimořádných stavů (např. COVID-19)
  • účastní se práce poradního odboru organizačního a právního SR a komise SR pro reformu správy církve
  • koordinuje spolupráci povšechného sboru ČCE s advokáty, notáři, soudními exekutory (zejména při sporné agendě)
 • v rámci své gesce připravuje podklady pro zasedání synodu a účastní se jich
 • poskytuje komplexní poradenství v oblasti zpracování a ochrany osobních údajů a vykonává funkci pověřence pro ochranu osobních údajů pro církevní sbory ČCE a školy Evangelické akademie
 • farářům, jáhnům a kaplanům ČCE poskytuje komplexní poradenství v oblasti uzavírání církevních sňatků
 • pro Jeronýmovu jednotu vede Ústřední evidenci nemovitostí církevních sborů ČCE (zcizitelných i nezcizitelných)
 • pro správní radu Personálního fondu připravuje posudky o naplnění znaků majetkové křivdy v rámci vyřizování žádostí církevních sborů o kompenzaci za nevydatelný majetek podle usnesení 3. zasedání 33. synodu (2013) č. 47
 • v rámci administrativního semináře pořádaného komisí pro vikariát a jáhenskou službu vyučuje základy práva pro vikáře a jáhenské praktikanty
 • poskytuje základní právní poradenství církevním sborům ČCE a školám Evangelické akademie zejména
  • při řešení nejasných majetkoprávních vztahů k nemovitému majetku
  • při převodech hřbitovů na obce, případně podle možností též v dalších smluvních věcech, vyhrazuje si však právo odkázat tazatele na advokáta či notáře
  • v oblasti povolávání kazatelů (zejména otázky spojené s jejich bydlením)
  • v oblasti církevního zřízení a řádů ČCE
  • v oblasti vztahů církve a státu
 • odpovídá za vedení agend v působnosti úseku správních agend
 • účastní se schůzí vedoucích úseků ÚCK
 • působí v souladu s příslušnými ustanoveními organizačního řádu jako zástupce vedoucího tajemníka