Právní služby

Právník poskytuje poradenství a právní služby synodní radě a Ústřední církevní kanceláři. Vypracovává návrhy smluv a jiných právních dokumentů pro povšechný sbor. Kontroluje smlouvy z právního hlediska a vede jejich evidenci. Spolupracuje na tvorbě vnitřních směrnic, zpracovává podklady z právní oblasti pro jednání synodní rady a spolupracuje s Poradním odborem organizačním a právním synodní rady.

Zajišťuje řešení nejasných majetkoprávních vztahů k nemovitému majetku a pozemkům mezi povšechným sborem, a jinými církevními subjekty, včetně jejich zápisu v katastru nemovitostí. V případě potřeby se podílí na zpracování podkladů pro řešení restitučních nároků.

Vykonává funkci pověřence pro ochranu osobních údajů v Českobratrské církvi evangelické.


Kontakt

Právník

Adam CsukásJUDr. Adam Csukás, Ph.D.

e-mail: csukas@e-cirkev.cz
telefon: +420 224 999 220
mobil: +420 734 864 470