Zasedání synodní rady 29.11.2022

29. listopadu 2022

Zpráva ze zasedání synodní rady 29. listopadu 2022.

Zasedání synodní rady 29.11.2022
29. listopadu 2022 - Zasedání synodní rady 29.11.2022

Synodní rada (SR) na svém pravidelném zasedání 29. listopadu 2022 projednala celkem 33 řádných titulů. Z jednání vybíráme následující body: 

 • SR vyjádřila vděčnost členům pracovní skupiny pro mládežnický strategický plán za odvedenou práci a pověřila br. Romana Mazura, aby koordinoval práci na Ročním strategickém plánu podle postupu, který je v něm popsán.
 • SR vyjádřila vděčnost Grantové komisi ČCE za odvedenou práci při hodnocení žádostí z Diakonických a rozvojových projektů (DaRP) na rok 2023 a následně schválila navržené žádosti ve výši alokace prostředků 6 250 000 Kč podle návrhu grantové komise. SR rovněž schválila další žádosti na rok 2023 doporučené Grantovou komisí nad rámec alokace s využitím finanční rezervy DaRP z roku 2022 a s využitím prostředků z fondu DaRP. SR uložila ÚCK zveřejnit tabulku se schválenými projekty na webu ústředí církve do konce listopadu 2022.
 • SR potvrdila volby farářů a farářky: br. Petra Špirka ve sboru v Praze 5 – Radotíně, br. Jiřího Orta ve sboru v Praze 10 – Uhříněvsi a ses. Pavly Jandečkové za seniorátní farářku Horáckého seniorátu ČCE.
 • SR vzala na vědomí rezignaci br. Jakuba Kellera na členství v Komisi pro vikariát a jáhenskou praxi a vyjádřila vděčnost za jeho dosavadní službu. SR dále jmenovala br. Davida Šorma členem této komise.
 • SR se zabývala zápisy z proběhlých konventů a potvrdila volby z nich vzešlé: br. Martina Zikmunda seniorem Západočeského seniorátu ČCE a br. Daniela Freitingera jeho náměstkem, br. Pavla Knorka a br. Radka Matušky 1. a 2. náhradníkem seniorátního výboru Západočeského seniorátu ČCE z řad kazatelů, br. Tomáše Juna náměstkem seniora Ústeckého seniorátu ČCE, br. Petra Štulce prvním náměstkem seniorátního kurátora Pražského seniorátu ČCE a br. Ondřeje Lukáše 1. náhradníkem seniorátního výboru tohoto seniorátu z řad presbyterů.
 • SR souhlasila se snížením pracovního úvazku br. Petra Mazura.
 • SR vzala na vědomí rezignaci br. Michala Šourka na členství radě Školské právnické osoby Evangelické akademie (ŠPO EA) Praha a jmenovala br. Jana Fencla členem rady ŠPO EA Praha.
 • SR se zabývala zápisy z jednání seniorátních výborů a vzala je na vědomí.  
 • SR vzala na vědomí informace o činnosti nového Poradního odboru pro církevní zpěv a zápisy z jeho jednání.
 • SR chce v návaznosti na nedávný podpis smlouvy s Evangelickou církví ve Falci prohlubovat další spolupráci s touto církví, zejména sdílením zkušeností a rozvíjením společných témat. Prioritní témata stanoví SR ve spolupráci s ekumenickým a zahraničním oddělením ÚCK.
 • SR vzala na vědomí zprávu br. Ladislava Moravetze z Evropské konference evangelické církevní hudby, která se konala v září t. r. v Budapešti. Setkání pořádaly obě tradiční církve v Maďarsku, luterská i reformovaná. Byl zde mj. představen nový zpěvník Reformované církve v Maďarsku (2021).
 • SR s vděčností vzala na vědomí zprávu br. Miroslava Pfanna a br. Tomáše Vítka z jejich cesty do českých sborů na Ukrajině.
 • SR vzala na vědomí zprávu Koordinátorky pro práci s uprchlíky z Ukrajiny ses. Valerie Stulíkové. Ta zastoupila ČCE na konferenci, která se konala v říjnu t. r. ve Varšavě a zabývala se tématem přijímání ukrajinských uprchlíků v evropských zemích. Akcent byl věnován i tomu, jak protikladně jsou uprchlíci z třetích zemí (Afrika, Blízký východ) přijímáni ve střední Evropě ve srovnání s Ukrajinci.
 • SR souhlasila s návrhem na rozdělení výnosu letošní sbírky pro Evangelickou akademii ve výši 445 tis. Kč.  
 • SR na svém zasedání přivítala k rozhovoru členy vedení Diakonie ČCE a souhlasila s pokračováním zástavy objektu Diakonie ČCE Belgická 22, Praha 2 jako záruky za kontokorentní úvěr poskytovaný Českou spořitelnou do roku 2027.
 • SR souhlasila s úpravou znění Příručky pro vikariát a jáhenskou praxi. Součástí materiálů předkládaných k přijetí do vikariátu a jáhenské praxe bude nově i motivační dopis. Povinností mentora pak bude vypracovat jednu dílčí zprávu navíc, která bude hodnotit zejména zapojení vikáře či praktikanta do letních sborových aktivit.  
 • SR schválila změnu statutu Fondu pro přípravu ke kazatelské službě a další vzdělávání kazatelů: pravomoc schvalovat jednotlivé odměny přednášejícím a vedoucím seminářů v rámci vikariátu a jáhenské praxe nyní přejde na správce tohoto fondu.
 • SR souhlasila s úpravou návrhu změn Řádu o správě církve dle doporučení Poradního odboru organizačního a právního. Upravený návrh bude předložen 1. zasedání 36. synodu. Jedná se o změnu pravomoci zřizovat nebo slučovat sbory tak, aby senioráty mohl zřizovat, slučovat nebo rušit synod, farní sbory mohl zřizovat také synod a o sloučení nebo zrušení farního sboru mohl rozhodnout konvent nebo synod. Návrh obsahuje také ustanovení, které umožňuje zkrácení doby nutné pro slučování sborů.
 • SR se opětovně zabývala materiály o probíhající restrukturalizaci církve, které vznikly na základě podrobných rozhovorů se zástupci seniorátních výborů, a zadala navazující úkoly týkající se personálního a finančního zajištění sborů v rámci strategického plánu církve. 

Upozorňujeme, že výčet projednaných bodů není úplný. Citlivé (osobní) materiály nezveřejňujeme, stejně jako neuvádíme všechny postupné kroky církevních správních agend, ale zveřejňujeme je až v jejich konečné podobě (např. ve věci volby farářů zveřejňujeme až potvrzení volby, nikoli předchozí dílčí fáze procesu).