Zasedání synodní rady 26.04.2022

27. dubna 2022

Zpráva ze zasedání synodní rady 26. dubna 2022.

Zasedání synodní rady 26.04.2022
27. dubna 2022 - Zasedání synodní rady 26.04.2022

Synodní rada (SR) na svém pravidelném zasedání 26. dubna 2022 projednala celkem 25 řádných titulů. Z jednání vybíráme následující body: 

 • Před zasedáním SR proběhlo pravidelné setkání s výborem Spolku evangelických kazatelů. Tématem setkání byl rozhovor nad klíčovými oblastmi spolupráce a prioritami SR v příštím období, informace o přípravě farářského kurzu v lednu 2023, společný postup v prevenci proti zneužívání v církvi, absolventský profil studentů evangelické teologie, platy a odměny farářů a farářek, otázka příspěvků na bydlení.
 • SR se během zasedání zabývala podobou celocírkevního kurzu pro výpomocné kazatele a pověřila ÚCK dořešením otázky administrativního a organizačního zajištění kurzu.
 • Synodní rada potvrdila volby farářů – br. Martina Horáka ve sboru v Brně II, br. Štěpána Hájka ve sboru v Brně – Husovicích, br. Martina Zikmunda ve sborech v Karlových Varech a v Chodově a br. Pavla Klimeše ve sboru v Českých Budějovicích.
 • SR v odpovědi na podnět Poradního odboru teologického (POT) hodnotí diskusi o Zásadách ČCE jako potřebnou a uložila POT, aby vypracoval základní pracovní teze jako podklad pro tuto diskusi.  
 • SR se zabývala zprávou z jednání seniorátního výboru Moravskoslezského seniorátu ČCE a dále zprávami z vizitací sborů seniorátními výbory.  
 • SR jmenovala br. Richarda Vlasáka jako člena pracovní skupiny pro oživení památky Jednoty bratrské v Domku na sboru v Kunvaldu.
 • SR se zabývala přípravou semináře „Pestrost, jinakost, předsudky a strachy“, který se koná ve čtvrtek 28. dubna 2022 v prostorách Senátu Parlamentu ČR. Součástí akce bude také reflexe a vyhodnocení esejistické literární soutěže pro studenty středních škol.
 • SR jmenovala br. Jana Matějku, Davida Kuboně, Petra Knappa, Petra Štulce a Jiřího Schneidera členy komise pro výběr správců investičních fondů, jejímž úkolem je příprava výběrového řízení v souladu s parametry a harmonogramem navrženými květnovému zasedání synodu ČCE.
 • SR jako jediný akcionář v působnosti valné hromady společnosti ČCE Reality a.s. schválila řádnou účetní závěrku za rok 2021, převedení zisku po zdanění za účetní rok 2021 a nerozděleného zisku z předchozích období do Fondu oprav a investic a odměny představenstva a dozorčí rady společnosti.
 • SR stanovila příspěvek na opravu a údržbu církevního majetku pro rok 2022 ve výši 1 044 700 Kč. Prostředky jsou vypláceny ze snižujícího se státního příspěvku na činnost církví a jsou jedním z příjmů Jeronýmovy jednoty.
 • SR vzala na vědomí zápis z pravidelného jednání Investičního výboru SR spojeného s jednáním správní rady Investičního fondu ČCE(A) a správní rady Investičního fondu ČCE(B).
 • SR souhlasila s tím, že z původně schváleného příspěvku pro adaptační skupiny středoškoláků z Ukrajiny organizované Evangelickou akademií (EA) budou EA Praha a Bratrská škola čerpat jen po 40 000 Kč pro každou ze škol. Částka je určena na zajištění provozních nákladů jazykových kurzů.