Zasedání synodní rady 24.01.2023

25. ledna 2023

Zpráva ze zasedání synodní rady 24. ledna 2023.

Zasedání synodní rady 24.01.2023
25. ledna 2023 - Zasedání synodní rady 24.01.2023

Synodní rada (SR) na svém pravidelném zasedání 24. ledna 2023 projednala celkem 27 řádných titulů. Z jednání vybíráme následující body: 

 • SR jmenovala na základě návrhu dozorčí rady Diakonie ses. Hanu Sklenářovou ředitelkou Diakonie ČCE od 1. dubna 2023 na období šesti let.
 • SR s vděčností souhlasila se zapsáním ses. Sáry Šimkové mezi kandidáty služby v církvi.
 • SR vyslala br. Jiřího Weinfurtera do služby nemocničního kaplana v nemocnici v Jilemnici.
 • SR v souladu s Pravidly celoživotního vzdělávání farářů a jáhnů udělila synodnímu seniorovi br. Pavlu Pokornému krátkodobé studijní volno v termínu od 24. do 30. 4. a od 22. do 29. 10. 2023.
 • SR se setkala k rozhovoru s předsednictvem synodu; v rámci svého jednání se dále zabývala přípravou 1. zasedání 36. synodu ČCE, které proběhne od 25. do 27. května 2023 v Praze.
 • SR s vděčností vyjádřila podporu aktivitě sboru v Novém Městě na Moravě ve věci celocírkevní svatodušní sbírky na výstavbu Domova Pomněnka pro lidi s Alzheimerovou nemocí. Část výtěžku z prodeje sborového domu v Novém Městě n. M. (1 mil. Kč) bude z rozhodnutí sborového shromáždění věnována na zdvojnásobení individuálních darů. Zástupci sboru jsou navíc připraveni projekt osobně představovat ve sborech, kde o to bude zájem.
 • SR souhlasila s tím, aby ČCE spoluorganizovala setkání Světového luterského svazu pro pracovníky v oblasti pomoci ukrajinským uprchlíkům. Setkání se bude konat v termínu od 9. do 11. května 2023 v Praze.
 • SR vzala na vědomí zprávu o vypořádání dědictví po br. Ladislavu Hanusovi. Čistý příjem Jeronýmovy jednoty plynoucí ze závěti br. Hanuse činí 2 417 117,16 Kč.
 • SR se podrobně zabývala zápisy z jednání seniorátních výborů a zprávami z vizitací ve sborech ČCE a vzala je na vědomí.
 • SR souhlasila se zpřístupněním písemného materiálu z archivu ČCE ses. Tabitě Landové pro studijní účely.
 • SR souhlasila se sjednocením grantových řízení v rámci církve do jediného termínu a elektronického systému a uložila ÚCK koordinovat v tomto smyslu již grantová řízení, která budou vyhlášena v roce 2023. Termín podání žádostí o granty v rámci Diakonických a rozvojových projektů (DaRP) i Jeronýmovy jednoty (JJ) bude od 1. 3. do 31. 5. 2023.

Upozorňujeme, že výčet projednaných bodů není úplný. Citlivé (osobní) materiály nezveřejňujeme, stejně jako neuvádíme všechny postupné kroky církevních správních agend, ale zveřejňujeme je až v jejich konečné podobě (např. ve věci volby farářů zveřejňujeme až potvrzení volby, nikoli předchozí dílčí fáze procesu).