Zasedání synodní rady 23.05.2023

25. května 2023

Zpráva ze zasedání synodní rady 23. května 2023.

Zasedání synodní rady 23.05.2023
25. května 2023 - Zasedání synodní rady 23.05.2023

Synodní rada (SR) na svém pravidelném zasedání 23. května 2023 projednala celkem 41 řádných titulů. Z jednání vybíráme následující body:

 • SR potvrdila volby farářek a farářů: ses. Anny Peltanové ve Vanovicích, br. Michala Kitty v Jindřichově Hradci, br. Leoše Macha v Prusinovicích, ses. Juliany Hamariové v Černošíně, br. Bronislava Czudka v Dolním sboru na Vsetíně a br. Petra Chlápka v Nosislavi.
 • SR souhlasila s ukončením zaměstnaneckých poměrů br. Jana Satkeho a br. Luďka Korpy dohodou a se zachováním jejich způsobilosti k ordinované službě farářů ČCE. SR vyjádřila vděčnost za jejich dosavadní službu.
 • SR souhlasila se snížením pracovních úvazků farářek: ses. Kateřiny Frühbauerové v Benešově a ses. Venduly Glancové ve Hvozdnici.
 • SR udělila br. Emilu Hankovskému osvědčení o způsobilosti k ordinované službě faráře ČCE.
 • SR vyslala ses. Kateřinu Frühbauerovou do služby nemocniční kaplanky v Thomayerově nemocnici v Praze.
 • SR jmenovala ses. Rebeku Švecovou novou členkou kuratoria TJAK Běleč nad Orlicí.
 • SR schválila změnu Zásad pro udělování stipendií studentům bohosloví zapsaným do seznamu kandidátů služby v církvi v tom smyslu, aby bylo možné udělovat stipendia nejen studentům magisterského, ale i bakalářského studia.
 • SR uložila ÚCK zveřejnit výsledky celocírkevního rozhovoru o reformě seniorátů, jak je ÚCK obdržela od předsednictev konventů a od seniorátních výborů.
 • SR se podrobně zabývala zprávami z jednání seniorátních výborů a z vizitací ve farních sborech a vzala je na vědomí.
 • SR se podrobně zabývala přípravami na 1. zasedání 36. synodu Českobratrské církve evangelické, které se bude konat od 25. do 27. května 2023 v Komunitním centru Matky Terezy v Praze na Chodově. SR vzala na vědomí informace o účasti ekumenických hostů na zasedání synodu.
 • SR vzala na vědomí informace o stavu příprav Partnerské konference s Presbyterní církví USA, která se uskuteční v Olomouci 9.-13. července 2023. Zároveň uložila ÚCK, aby rozpočet aktualizovala o interní náklady související s pořádáním a organizací konference (mzdové, provozní a jiné).
 • SR vzala na vědomí zprávu br. Pavla Freitingera z návštěvy v krajanských sborech v Chorvatsku.
 • SR vzala na vědomí zprávu br. Jiřího Šamšuly ze synodu Evangelické luterské zemské církve Saska, který se konal v Drážďanech na konci dubna 2023, a zprávu br. Pavla Pokorného z porady evropské regionální skupiny Světového reformovaného společenství, která se konala začátkem května v Soluni.
 • SR vzala na vědomí zprávu revizorů hospodaření povšechného sboru.
 • SR jako zástupce jediného akcionáře společnosti „ČCE (A) investiční fond s proměnným základním kapitálem, a. s.“ a společnosti „ČCE (B) investiční fond s proměnným základním kapitálem, a. s.“ schválila řádné účetní závěrky těchto společností, včetně účetních závěrek podfondů „Podfond ČCE (A)“ a Podfond ČCE (B)“ za rok 2022 a výroční zprávy za rok 2022, týkající se jak těchto společností, tak i zmíněných podfondů. SR dále schválila převedení zisku za účetní rok 2022 do nerozděleného zisku z předchozích období, a také skutečnost, že společnost Ernst & Young Audit, s. r. o. bude zmíněným společnostem poskytovat auditorské služby pro následující období.
 • SR se seznámila s projektovým záměrem sboru v Brně – Husovicích na rekonstrukci bytu a realizaci FVE a v souladu s čl. 22 odst. 2 ŘHC vyslovila souhlas s přijetím závazku sboru nad 2 mil. Kč.

Upozorňujeme, že výčet projednaných bodů není úplný. Citlivé (osobní) materiály nezveřejňujeme, stejně jako neuvádíme všechny postupné kroky církevních správních agend, ale zveřejňujeme je až v jejich konečné podobě (např. ve věci volby farářů zveřejňujeme až potvrzení volby, nikoli předchozí dílčí fáze procesu).