Zasedání synodní rady 22.03.2022

23. března 2022

Zpráva ze zasedání synodní rady 22. března 2022.

Zasedání synodní rady 22.03.2022
23. března 2022 - Zasedání synodní rady 22.03.2022

Synodní rada (SR) na svém pravidelném zasedání 22. března 2022 projednala celkem 32 řádných titulů. Z jednání vybíráme následující body: 

 • SR se zabývala situací nově příchozích občanů Ukrajiny v Česku i na Slovensku. Vzala na vědomí informace ústřední církevní kanceláře o stavu pomoci i vybudované infrastruktuře, která slouží především sborům, které nabídly ubytování potřebným. Do této přímé pomoci se zapojilo více než 100 sborů. Řada dalších kromě ubytování řeší i komunitní aktivity (vznik škol a školek, mateřských center nebo komunitních center vzdělávání apod.). Díky sbírkám, zahraničním i tuzemským darům je možné prostřednictvím Diakonie předat sborům, které poskytují ubytování, startovací finanční podporu ve výši 25 tis. Kč a zřídit několik regionálních koordinátorů pomoci. 
  SR vzala na vědomí informace o zaslané materiální pomoci na Ukrajinu i na hranici se Slovenskem. Partnerské Evangelické církvi augsburského vyznání na Slovensku (ECAV), která efektivně pomáhá s první asistencí uprchlíkům, poskytne ČCE dar z Fondu sociální a charitativní pomoci ve výši 10.000 EUR (70.000 Kč z této částky věnuje Diakonie ČCE). ČCE chce nadále v maximální míře cíleně a efektivně podporovat pomoc nově příchozím občanům Ukrajiny ve společenstvích farních sborů, kde je dobrá možnost komunitního i sociálního zázemí, služeb, společenských kontaktů, pracovních příležitostí apod. Diskutováno bylo také využití rekreačních areálů v Bělči nad Orlicí a v Chotěboři, tato forma ubytování v areálech s omezeným vybavením a dostupem služeb mimo obce se pro uprchlíky nehodí. Přišla by na řadu až tehdy, pokud by byly vhodnější možnosti ubytování vyčerpány.
 • SR se rozhodla obrátit na Světovou radu církví (SRC) s žádostí, aby se dotázala Ruské pravoslavné církve Moskevského patriarchátu na osud kněží, kteří podepsali protest proti ruské invazi na Ukrajinu, a aby zástupce podepsaných byl pozván na Valné shromáždění, které se koná letos v Karlsruhe.
 • SR vzala na vědomí rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) o zapsání Církevní mateřské školy a základní školy Sudice do rejstříku MŠMT. Škola by měla zahájit svou činnost 1. září tohoto roku, bude-li splněna podmínka kolaudace rekonstruovaných prostor.
 • SR potvrdila volbu br. Pavla Juna za faráře FS ČCE v Pečkách.
 • SR přijala br. Benjamina Rolla a ses. Magdalénu Horákovou do vikariátu a ses. Janu Peřtovou a Šárku Grauovou do jáhenské praxe.
 • SR vyslala ses. Emilii Ouzkou do kaplanské služby ve věznicích v Hradci Králové a Pouchově do r. 2027.
 • SR vyslala br. Hynka Tkadlečka do kaplanské služby v mobilním hospicu „Sdílení“ do r. 2025.
 • SR přivítala v rámci zasedání br. Pavla Šebestu a souhlasila s jeho vysláním do služby nemocničního kaplana v Baťově nemocnici ve Zlíně do r. 2027.
 • SR přivítala v rámci zasedání ses. Radmilu Včelnou souhlasila s jejím vysláním do duchovenské služby v Diakonii ČCE do srpna 2022.
 • SR udělila br. Danielu Matoušovi dispens od setrvání na místě faráře FS ČCE v Mariánských Lázních.
 • SR vzala na vědomí zápisy z jednání seniorátního výboru brněnského seniorátu a zápis z jednání Poradního odboru ekumenického.
 • SR vzala na vědomí zprávu o nově fungujícím systému webů ČCE. V jeho rámci již bylo spuštěno 13 webů povšechného sboru, další tři se připravují. Do této „rodiny webů“ se připojilo aktuálně také 18 stránek farních sborů, dalších 20 je v přípravě.
 • SR schválila návrh na úpravu Řádu pastýřské služby a předloží jej 4. zasedání 35. synodu. Návrh navazuje na loňské usnesení synodu, které upravuje promlčecí lhůty ve věci sexuálních deliktů pracovníků církve. Současná navrhovaná úprava dále rozpracovává následující okruhy: povolávání náhradníků do pastýřských rad, osobní působnost Řádu pastýřské služby, rozšíření opatření ve věcech kázně a předběžná opatření.
 • SR schválila záměr transformace Jeronýmovy jednoty do nemovitostního fondu v rámci Grantového systému ČCE a souhlasila s předložením tohoto záměru 4. zasedání 35. synodu.
 • SR vzala na vědomí zprávu br. Jiřího Tenglera z Teologických dnů Martin-Luther-Bundu v Hofgeismaru v březnu tohoto roku.
 • SR se dále zabývala přípravou 4. zasedání 35. synodu ČCE a revizí stavu synodních tisků chystaných pro toto zasedání.
 • SR se věnovala přípravě programu a obsahové náplni chystaného setkání se seniorátními výbory, které se bude konat 22.-23.4.2022 v Horském domově v Herlíkovicích.