Zasedání synodní rady 20.09.2022

21. září 2022

Zpráva ze zasedání synodní rady 20. září 2022.

Zasedání synodní rady 20.09.2022
21. září 2022 - Zasedání synodní rady 20.09.2022

Synodní rada (SR) na svém pravidelném zasedání 20. září 2022 projednala celkem 25 řádných titulů. Z jednání vybíráme následující body:

 • SR potvrdila volbu br. Lukáše Krále za faráře FS ČCE ve Kdyni na Šumavě.
 • SR pověřila ses. Yvonu Švaříčkovou jako pastorační pracovnici ve FS ČCE v Třebíči a ses. Mariku Vojtíškovou jako pastorační pracovnici Pražského seniorátu ČCE.
 • SR vyslala br. Jana Satkeho do služby nemocničního kaplana ve Fakultní nemocnici Plzeň – Lochotín a br. Ondřeje Zikmunda do kaplanské služby ve věznici Světlá nad Sázavou.
 • SR vzala na vědomí ukončení zaměstnaneckého poměru pastorační pracovnice ses. Šárky Grauové z důvodu nástupu na jáhenskou praxi.
 • SR souhlasila s ukončením zaměstnaneckého poměru ses. Michaely Najbrtové dohodou a vyjádřila vděčnost za její službu. 
 • SR pověřila br. Pavla Freitingera, aby převzal koordinaci vztahů ČCE se sborem v Bjeliševci v Chorvatsku.
 • SR doporučila k podání do stipendijního programu Evangelické luterské církve v USA oba projekty, které se na výzvu ÚCK do výběrového řízení přihlásily: projekt br. Jiřího Tenglera: Výpomocní kazatelé v zahraničních církvích a možná inspirace pro ČCE; a dále projekt br. Jiřího Bocheze: Teorie a praxe církevního managementu ČCE.
 • SR souhlasila se zapojením do sbírky solidarity Gustav-Adolf-Werk 2023 a uvolnila za tímto účelem 900 Euro z Fondu sociální a charitativní pomoci. Pomoc by měla směřovat do míst, která jsou ohrožena válkou a politickým neklidem: na Ukrajinu (příspěvky na stavební fond, který má sloužit k údržbě farních budov a k poskytnutí střechy nad hlavou uprchlíkům; péče o děti s postižením ve dvou denních centrech, podpora, teplá strava a potřebné terapie), do Venezuely (podpora mateřské školy a dětského domova pro děti ulice; příspěvek na udržení diakonické práce, na náklady na dopravu dětí a mládeže, vzdělávání a lékařskou péči) a do Sýrie (podpora vzdělávání v Aleppu – vybudování centra pro mládež s prostory, které žákům a studentům nabídnou bezpečné a klidné prostředí pro přípravu do školy, výuku a další studium).
 • SR vzala na vědomí zprávu o výsledcích výběrového řízení na správce investičních fondů ČCE vyhlášeného 31. 5. 2022. SR na základě doporučení výběrové komise uložila investičnímu výboru připravit výpovědi smluv se stávajícími obhospodařovateli fondů ČCE (A) a ČCE (B) a schválila WOOD & Company investiční společnost, a. s. jako správce a obhospodařovatele Investičního fondu ČCE (A) a Conseq Investment Management, a. s. jako správce a obhospodařovatele Investičního fondu ČCE (B) s tím, že z obou fondů bude vyčleněna autonomní část portfolia alternativních investic pro obhospodařovatele EnCor Asset Management, investiční společnost, a. s. SR dále uložila investičnímu výboru dohodnout finální podmínky i praktickou realizaci spolupráce a vyjádřila vděčnost členům výběrové komise za vynaložené úsilí při výběru správců investičního portfolia ČCE.
 • SR vzala na vědomí smlouvu o převodu obchodního podílu ve společnosti KALICH, nakladatelství a knihkupectví, s. r. o., která byla uzavřena dne 7. září 2022. Téhož dne byly uzavřeny i nájemní smlouvy na prodejnu a zázemí i sklad. SR vyjádřila vděčnost všem, kteří společnost provázeli v době restrukturalizace a v posledním období pak pomohli zajistit možné další fungování a novou perspektivu pod novým vlastníkem.
 • SR vzala na vědomí zprávu z jednání seniorátního výboru Moravskoslezského seniorátu ČCE.
 • SR vzala na vědomí zprávy br. Pavla Pokorného a br. Pavla Hanycha z 11. valného shromáždění Světové rady církví, které proběhlo v německém Karlsruhe ve dnech 30. 8.–8. 9. 2022. SR dále pověřila oddělení ekumenických a zahraničních vztahů ÚCK rozpracováním návrhů a doporučení plynoucích ze zpráv.
 • SR vzala na vědomí zprávu br. Pavla Šebesty z jeho návštěvy ve Velikom Središti (Srbsko).  
 • SR souhlasila se záměrem vedení Školy příběhem – CZŠ („Filipka“) rozšířit vzdělávací nabídku této školské právnické osoby o stupeň čtyřletého všeobecného gymnázia.
 • SR souhlasila s podporou CZŠ Filipka na vzdělávání žáků z Ukrajiny ve výši 40 000 Kč z prostředků Fondu účelových sbírek a darů (sbírka na pomoc Ukrajině).
 • SR se zabývala nastavením transparentního systému pravidel pro podporu nejrůznějších církevních projektů, zejména těch, které stojí mimo zavedené schéma podpory. Ve spolupráci s ÚCK připraví rozcestník příležitostí.  
 • SR se zabývala přípravou projektu, který v příštím roce připomene výročí sedmdesáti let od první ordinace žen v Českobratrské církvi evangelické.

Upozorňujeme, že výčet projednaných bodů není úplný. Citlivé (osobní) materiály nezveřejňujeme, stejně jako neuvádíme všechny postupné kroky církevních správních agend, ale zveřejňujeme je až v jejich konečné podobě (např. ve věci volby farářů zveřejňujeme až potvrzení volby, nikoli předchozí dílčí fáze procesu).