Zasedání synodní rady 19.03.2024

22. března 2024

Zpráva ze zasedání synodní rady 19. března 2024.

Zasedání synodní rady 19.03.2024
22. března 2024 - Zasedání synodní rady 19.03.2024

Synodní rada (SR) na svém pravidelném zasedání 19. března 2024 projednala celkem 32 řádných titulů. Z jednání vybíráme následující body: 

 • V pondělí 18. března 2024, tedy v předvečer řádného zasedání, se členové SR setkali k rozhovoru se studenty ETF, kteří jsou kandidáty služby v církvi.
 • V rámci úterního zasedání se SR sešla s výborem Spolku evangelických kazatelů (SpEK).
 • SR potvrdila volby farářů ve farních sborech církve: br. Tomáše Juna v Ústí nad Labem a br. Aleše Rosického v Teplé.
 • SR souhlasila se zvýšením úvazku farářky ve Dvakačovicích ses. Blaženy Kohoutové.
 • Po proběhlém společném rozhovoru vyslala SR br. Jiřího Šamšulu do kaplanské služby ve středisku Diakonie ČCE v Litoměřicích.
 • SR pověřila ses. Julianu Hamariovou k dobrovolnické službě ve věznici Kynšperk nad Ohří a Plzeň-Bory.
 • SR souhlasila se službou člena Evangelické luterské církve v Bavorsku br. Jakoba Vocke v ČCE od září 2024.
 • SR s vděčností vzala na vědomí zprávy kandidátů služby v církvi o jejich činnosti na sboru.
 • SR se velmi podrobně zabývala přípravou tisků pro 2. zasedání 36. synodu ČCE. Mimo jiné řešila změny ve mzdách a bydlení farářů a jáhnů od r. 2025 a po rozhovoru s výborem SpEK odsouhlasila navržené znění synodního tisku.
 • SR požádala spolek Evangnet, aby rozšířil schematismus kazatelů o evidenci výpomocných kazatelů včetně evidence jednotlivých období způsobilosti k ordinované službě.
 • SR vzala na vědomí zprávu o vizitaci v jednom ze seniorátů a zprávu z jednání Seniorátního výboru Poličského seniorátu ČCE.
 • SR se věnovala připravovaným ekumenickým akcím a setkáním a souhlasila s nominacemi na delegáty těchto akcí.
 • SR vzala na vědomí zápis z jednání řídicího výboru Ekumenické rady církví v ČR, které se konalo v únoru letošního roku v Olomouci.
 • SR vzala na vědomí zápis z jednání poradního odboru ekumenického z února letošního roku.
 • SR se podrobně zabývala podněty poradního odboru pro otázky životního prostředí a zápis z jeho jednání vzala na vědomí.
 • SR uložila ÚCK navrhnout způsob, jak postupně zpřístupňovat digitalizovaný obrazový materiál z Ústředního archivu ČCE.

Upozorňujeme, že výčet projednaných bodů není úplný. Citlivé (osobní) materiály nezveřejňujeme, stejně jako neuvádíme všechny postupné kroky církevních správních agend, ale zveřejňujeme je až v jejich konečné podobě (např. ve věci volby farářů zveřejňujeme až potvrzení volby, nikoli předchozí dílčí fáze procesu).