Zasedání synodní rady 18.10.2022

9. listopadu 2022

Zpráva ze zasedání synodní rady 18. října 2022.

Zasedání synodní rady 05.04.2022
9. listopadu 2022 - Zasedání synodní rady 18.10.2022

Synodní rada (SR) na svém pravidelném zasedání 18. října 2022 projednala celkem 24 řádných titulů. Z jednání vybíráme následující body:

 • SR souhlasila s návrhem valorizace průměrné mzdy duchovenských zaměstnanců církve k 01.01.2023 na úroveň 1,075 mediánu mezd v ČR (ve druhém čtvrtletí roku 2022), tj. na 36,7 tis. Kč. Mzdy se takto navyšují každoročně – synodem přijatá strategie počítá s cílovou hodnotou 1,2 násobku mediánu od roku 2028.
  Aktuálně spolu s dalšími benefity v podobě navýšeného paušálu na stravné (99 Kč za odpracovaný den) a příspěvku na penzijní připojištění či spoření nebo životní pojištění bude od začátku roku 2023 činit mzdový příjem duchovenských zaměstnanců ČCE v průměru 39,7 tis. Kč za jeden plný pracovní úvazek (tedy 1,16 mediánu mezd v Česku v r. 2022). Celkový nárůst mezd od roku 2019, kdy byla tato strategie přijata, je ve výši 17,11 %.
  SR dále souhlasila s navýšením osobního příplatku pastoračním pracovníkům a vikářům na 3600 Kč měsíčně na jeden plný pracovní úvazek. 

 • SR souhlasila s navýšením úvazku druhého faráře sboru v Novém Městě na Moravě br. Daniela Ženatého.

 • SR pověřila br. Tomáše Matějovského k dobrovolné duchovenské službě ve věznici v Teplicích a prodloužila vyslání br. Drahomíra Frühbauera do kaplanské služby v Armádě ČR.

 • SR souhlasila s ukončením zaměstnaneckého poměru dohodou se ses. Šárkou Grauovou.

 • SR uložila br. Miroslavu Eštokovi absolvovat praxi pastoračního pracovníka v délce 3 měsíců v některém ze sborů východomoravského seniorátu. Zároveň mu uložila účast na administrativním semináři pro vikáře a jáhenské praktikanty v prostorách ÚCK v listopadu 2022.

 • SR jmenovala členy rady školské právnické osoby Školy příběhem (Filipka) Ing. Ivana Cimra, Bc. Michala Doležela a Ing. Helenu Najbrtovou.

 • SR jmenovala br. Zvonimíra Šorma kontaktní osobou pro komunikaci s koordinátorkami kaplanů v Diakonii.

 • SR souhlasila s konáním školení na téma sexuálního zneužívání a jeho prevence v církvi v termínu 24.-25. 2. 2023 v Praze a dále souhlasila s tím, že k účasti budou pozváni dva zástupci z každé pastýřské rady a zástupce z každého seniorátního výboru.

 • SR v návaznosti na nedávné setkání se zástupci Evangelické teologické fakulty UK (ETF UK) vzala na vědomí dokument „Profil absolventa ETF UK“ a pověřila br. Pavla Pokorného a Romana Mazura dalším jednáním se zástupci ETF UK ses. Tabitou Landovou a br. Petrem Gallusem o profilu absolventa zejména z hlediska uplatnění v církvi. SR dále pověřila ekumenické oddělení ÚCK, aby jednalo o možnostech praxe českých studentů v zahraničních církvích a propagovalo možnost studia teologie v angličtině v Praze pro zahraniční studenty, zejména z Koreje. Informační letáky o studiu v angličtině dodá ETF UK.

 • SR se podrobně zabývala zprávami z jednání seniorátních výborů a vzala je na vědomí.

 • SR se seznámila s projektovým záměrem sboru v Olomouci na rekonstrukci střechy a fasády kostela a v souladu s čl. 22 odst. 2 ŘHC vyslovila souhlas s přijetím závazku sboru nad 2 mil. Kč.

 • SR vzala na vědomí výstupy z jednání zástupců ústředí ČCE, Pražské diecéze Církve československé husitské (CČSH), evangelických sborů v Teplicích a Ústí n/L. a náboženských obcí CČSH v Duchcově a Ústí n/L, které se týkalo nakládání s nemovitostmi ve společném vlastnictví sborů ČCE a náboženských obcí CČSH. 

 • SR vzala na vědomí dosavadní vývoj jednání ve věci společného dodavatele energií pro povšechný sbor a zapojené farní sbory ČCE. Uložila ÚCK, aby o výsledku a aktuálních možnostech informovala sbory i Diakonii.

 • SR vzala na vědomí zprávu br. Adama Csukáse z konference Sprouting Seeds: Forming, Reforming & Transforming the Mixed Economy Church, která se konala od 5. do 7. října 2022 v Budapešti. SR zprávu postoupila poradním odborům evangelizačnímu a misijnímu, ekumenickému a komisi pro reformu správy církve.  

 • SR vzala na vědomí zprávu ses. Marty Židkové z konference o posile pro ordinované ženy, která se konala od 6. do 7. října 2022 ve Vídni.

 • SR vyslovila souhlas s uzavřením smlouvy o zápůjčce s Církevní MŠ a ZŠ Sudice ve výši 200 000 Kč na úhradu zářijových mezd zaměstnanců, než škola obdrží provozní prostředky z MŠMT.


Upozorňujeme, že výčet projednaných bodů není úplný. Citlivé (osobní) materiály nezveřejňujeme, stejně jako neuvádíme všechny postupné kroky církevních správních agend, ale zveřejňujeme je až v jejich konečné podobě (např. ve věci volby farářů zveřejňujeme až potvrzení volby, nikoli předchozí dílčí fáze procesu).