Zasedání synodní rady 18.04.2023

18. dubna 2023

Zpráva ze zasedání synodní rady 18. dubna 2023.

Zasedání synodní rady 18.04.2023
18. dubna 2023 - Zasedání synodní rady 18.04.2023

Synodní rada (SR) na svém pravidelném zasedání 18. dubna 2023 projednala celkem 29 řádných titulů. Z jednání vybíráme následující body:

 • SR potvrdila proběhlé volby farářek a farářů: ses. Marty Sedláčkové farářkou ve Znojmě, br. Libora Chaloupky farářem v Bučině, br. Jana Keřkovského farářem v Jihlavě, br. Daniela Matějky ml. farářem v Moravči, br. Davida Nečila farářem v Českých Budějovicích, br. Miroslava Pfanna farářem v Libiši, br. Zdeňka Šorma farářem v Praze 2 – Vinohradech, ses. Marty Zemánkové farářkou v Libici nad Cidlinou a ve Velenicích.
 • SR vyslala br. Radima Žárského k duchovenské službě v Diakonii ČCE a br. Marka Lukáška do kaplanské služby v nemocnici v Českém Brodě.
 • SR udělila ses. Alexandře Jacobea dlouhodobé studijní volno v období od 8. 7. do 8. 10. 2023.
 • SR schválila uznávání seminářů pro pastorační pracovníky/pracovnice, které pořádá Komise pro péči o pastorační pracovníky, jako součásti celoživotního vzdělávání.
 • SR se podrobně zabývala přípravou 1. zasedání 36. synodu ČCE.
 • SR vzala na vědomí zápis ze schůze Komise pro reformu správy církve, která se konala v závěru března 2023.
 • SR se zabývala zprávami z jednání seniorátních výborů a z vizitací ve farních sborech a vzala je na vědomí.
 • SR jmenovala na základě voleb provedených celocírkevní poradou zástupců seniorátních mládeží do Celocírkevního odboru mládeže (COM): br. Dominika Bláhu, br. Matěje Boučka, br. Jonatana Hudce, ses. Martu Chovancovou, br. Jana Lavického, ses. Barboru Litomiskou, ses. Petru Náhlovskou, br. Martina Sabo, br. Jakuba Trusinu; a tyto náhradníky: ses. Carolinu García, ses. A. M. Lapáčkovou, ses. Martu Židkovou a ses. Alžbětu Hatajovou. Funkční období nově zvoleného COM začíná 19. 6. 2023 a končí 30. 6. 2025. SR zároveň vyjádřila vděčnost končícím členům dosavadního COM za jejich službu.
 • SR realizovala poptávkové řízení na změnu pojišťovacího makléře sborů, vzala jeho výsledek na vědomí a souhlasila s pokračováním spolupráce s firmou Respect a. s.
 • SR zvolila dle ŘDP čl. 14 písm. B odst. 2 dozorčí radu Diakonie ČCE na období 6/2023 – 5/2027 v tomto složení: ses. Eva Grollová, br. Vladimír Kopecký, br. Joel Ruml, br. Ondřej Titěra, br. Vladimír Zikmund, br. Marta Doubravová, br. Michal Vogl, ses. Zlata Čajanová. Náhradníci v pořadí: ses. Marta Zemánková, br. David Michal, br. Marek Bárta, br. Daniel Chalupecký. Členkou dozorčí rady Diakonie za SR zůstává ses. Jana Šarounová.
 • SR uložila ÚCK zajistit kromě dotisku také vydání e-knihy „Jak se dělá farář“, její zveřejnění na webu a rozeslání do farních sborů.
 • SR uložila ÚCK zajistit cenovou nabídku zpracování nové varianty taláru podle návrhu ses. B. Horákové jako alternativy ke stávajícím liturgickým oděvům církve.
 • SR se zabývala přípravou setkání se zástupci seniorátních výborů, které proběhne v závěru dubna 2023 v Herlíkovicích. 

Upozorňujeme, že výčet projednaných bodů není úplný. Citlivé (osobní) materiály nezveřejňujeme, stejně jako neuvádíme všechny postupné kroky církevních správních agend, ale zveřejňujeme je až v jejich konečné podobě (např. ve věci volby farářů zveřejňujeme až potvrzení volby, nikoli předchozí dílčí fáze procesu).