Zasedání synodní rady 16.08.2022

17. srpna 2022

Zpráva ze zasedání synodní rady 16. srpna 2022.

Zasedání synodní rady 16.08.2022
17. srpna 2022 - Zasedání synodní rady 16.08.2022

Synodní rada (SR) na svém pravidelném zasedání 16. srpna 2022 projednala celkem 34 řádných titulů. Z jednání vybíráme následující body:

 • SR potvrdila volby farářů ve farních sborech ČCE: br. Jakuba Hály za faráře v Jilemnici, Mirosława Edmunda Jelinka za faráře v Kateřinicích a Tomáše Molnára za faráře v Trutnově. Dále potvrdila dočasné povolání ses. Pavly Jandečkové za seniorátní farářku Horáckého seniorátu ČCE.
 • SR zřídila místo pastoračního pracovníka FS ČCE ve Stříteži nad Bečvou a pověřila ses. Pavlu Červinkovou jako pastorační pracovnici tohoto sboru.
 • SR se v rámci zasedání sešla k rozhovoru s Dagmar Hamalovou a jmenovala ji ředitelkou Církevní mateřské školy a základní školy v Sudicích s účinností od 1. října 2022 do 30. září 2028. SR se hodlá v nejbližší době podrobněji seznámit s návrhem projektu na vybudování víceúčelové přístavby sudické školy.
 • SR souhlasila s ukončením zaměstnaneckého poměru br. Václava Hurta, vyjádřila vděčnost za jeho službu ve sborech ČCE i v Jeronýmově jednotě a souhlasila se zachováním jeho způsobilosti k ordinované službě faráře.
 • SR vzala na vědomí ukončení zaměstnaneckého poměru ses. Kristýny Malíškové Pilecké, váží si její dosavadní služby a těší se na další spolupráci.
 • SR poskytla spolku Někdo ti uvěří, z. s. jako výraz podpory dar ve výši 30 000 Kč z prostředků Fondu sociální a charitativní pomoci.
 • SR souhlasila s přijetím dědictví po br. Ladislavu Hanusovi, uložila ÚCK provést kroky nezbytné k nabytí dědictví a ve spolupráci s ČCE Reality a. s. zajistit podklady pro další postup.
 • SR projednala návrh smluv souvisejících s prodejem obchodního podílu ve společnosti KALICH, nakladatelství a knihkupectví, s. r. o. 
 • SR se zabývala zprávou z jednání seniorátního výboru Moravskoslezského seniorátu ČCE a vzala ji na vědomí.
 • SR souhlasila s podáním žádosti o zápis bohemikální části sbírky starých tisků do Centrální evidence sbírek při Ministerstvu kultury. Sbírka starých tisků ve správě Ústředního archivu ČCE je součástí kulturního dědictví Českobratrské církve evangelické. Její část zahrnující české a slovenské tisky od roku vydání 1488 do roku 1800 byla roce 2019 zkatalogizována ses. Miroslavou Fůrovou. SR poděkovala ses. Fůrové za tuto práci.
 • SR vzala na vědomí zprávu Západočeského muzea v Plzni, že zapůjčené diorama „Svatba u Broučků“ bylo kompletně zrestaurováno a je v současnosti vystaveno pro veřejnost v Muzeu loutek.
 • SR jako zástupce jediného akcionáře společnosti ČCE (A) investiční fond s proměnným základním kapitálem, a. s. schválila řádnou účetní závěrku Společnosti včetně účetní závěrky podfondu Podfond ČCE (A) za rok 2021 a výroční zprávu za rok 2021, týkající se jak Společnosti, tak i jejího podfondu Podfond ČCE (A).
  Dále jediný akcionář společnosti schválil převedení zisku Podfondu za účetní rok 2021 ve výši 12 309 704 Kč do nerozděleného zisku z předchozích období a vzal na vědomí zisk Společnosti za rok 2021 ve výši 0 Kč.
  Auditorské služby pro následující období bude Společnosti poskytovat Ernst & Young Audit, s. r. o.
 • SR stanovila termíny zasedání SR během příštího roku. Termíny budou zveřejněny na webu ustredicce.cz v sekci „Synodní rada → Zasedání synodní rady“.
 • SR se zabývala stavem digitalizace některých agend, a zejména přípravou datových a mapových podkladů pro rozhovor o možném budoucím uspořádání seniorátů.

Upozorňujeme, že výčet projednaných bodů není úplný. Citlivé (osobní) materiály nezveřejňujeme, stejně jako neuvádíme všechny postupné kroky církevních správních agend, ale zveřejňujeme je až v jejich konečné podobě (např. ve věci volby farářů zveřejňujeme až potvrzení volby, nikoli předchozí dílčí fáze procesu).