Zasedání synodní rady 15.11.2022

16. listopadu 2022

Zpráva ze zasedání synodní rady 15. listopadu 2022.

Zasedání synodní rady 15.11.2022
16. listopadu 2022 - Zasedání synodní rady 15.11.2022

Synodní rada (SR) na svém pravidelném zasedání 15. listopadu 2022 projednala celkem 24 řádných titulů. Z jednání vybíráme následující body: 

  • SR se podrobně zabývala materiály o probíhající restrukturalizaci církve aktualizovanými na základě podrobných rozhovorů se zástupci seniorátních výborů. Tyto podklady budou sloužit pro přípravu návrhů týkajících se personálního a finančního zajištění sborů v rámci strategického plánu církve.
  • SR se seznámila s ročním akčním plánem pro práci s mládeží a nástinem koncepce práce s mládeží. K jednotlivým tématům se SR bude pravidelně vracet a věnovat se jim na základě návrhů Celocírkevního odboru mládeže.
  • SR prodloužila pověření ses. Drahomíry Pešlové jako pastorační pracovnice ve sboru v Sázavě a ses. Marty Markové jako pastorační pracovnice ve sboru v Brně II a dále prodloužila pověření br. Jakuba Marka jako pastoračního pracovníka ve sboru v Brně I.
  • SR vzala na vědomí rezignaci br. Daniela Fojtů na členství v Komisi pro přípravu na rozhovor s lidmi z LGBTQ+ komunity a přípravu stanoviska ČCE k otázce manželství dvou lidí stejného pohlaví a dále vzala na vědomí rezignaci ses. Marty Binkové na členství v Poradním odboru pro práci s lidmi s postižením. SR vyjádřila vděčnost a poděkování za jejich službu.  
  • SR souhlasila s ukončením pracovního poměru dohodou s br. Romanem Jonczym.
  • SR se zabývala zprávami z jednání seniorátních výborů a vzala je na vědomí.
  • SR vzala na vědomí zprávu br. Pavla Šebesty z cesty do českého sboru v rumunském Peregu Mare a dále zprávu br. Jordana Tomeše, který je stálým členem pracovní skupiny GEKE pro mladé teology (skupina se zabývala třemi hlavními tématy: migrace, sexualita&gender, křesťanský jazyk o Bohu).  
  • SR jednala o rozpočtu povšechného sboru na rok 2023 a postoupila jej k vyjádření Poradnímu odboru ekonomickému.
  • SR souhlasila s prodloužením realizace projektu sboru v Mělníku z Diakonických a rozvojových projektů (DaRP) o 1 rok.
  • SR vzala na vědomí dosavadní stav příprav Setkání křesťanů ve Frankfurtu n/O. a pověřila ekumenické oddělení ÚCK spoluprací na dalších přípravách.

Upozorňujeme, že výčet projednaných bodů není úplný. Citlivé (osobní) materiály nezveřejňujeme, stejně jako neuvádíme všechny postupné kroky církevních správních agend, ale zveřejňujeme je až v jejich konečné podobě (např. ve věci volby farářů zveřejňujeme až potvrzení volby, nikoli předchozí dílčí fáze procesu).