Zasedání synodní rady 13.12.2022

21. prosince 2022

Zpráva ze zasedání synodní rady 13. prosince 2022. 

Zasedání synodní rady 13.12.2022
21. prosince 2022 - Zasedání synodní rady 13.12.2022

Synodní rada (SR) na svém pravidelném zasedání 13. prosince 2022 projednala celkem 44 řádných titulů. Z jednání vybíráme následující body: 

 • SR potvrdila volbu ses. Naděje Čejkové za společnou farářku sborů v Hlinsku a v Rané, souhlasila se snížením úvazku farářky sboru v Chocni ses. Hany Schusterové a potvrdila ses. Lenku Freitingerovou ve funkci administrátorky sboru ve Vizovicích.
 • SR s vděčností souhlasila se zapsáním br. Matěje Šulce a br. Matěje Vaňka mezi kandidáty služby v církvi.
 • SR prodloužila pověření pastoračních pracovníků br. Oty Tichého ve sboru v Merklíně, br. Libora Nejedlého ve Valašském Meziříčí a pastorační pracovnice ses. Martiny Kovářové ve sboru v Růžďce. SR schválila br. Kryštofovi Veselovskému navýšení úvazku pastoračního pracovníka ve sboru v Přešticích.
 • SR navrhla jako zástupce ČCE do nově vzniklé pracovní skupiny pro Romy v rámci Ekumenické rady církví br. Mikuláše Vymětala.
 • SR od 1. 1. 2023 zřídila místo celocírkevního pastoračního pracovníka a pověřila br. Emila Hankovského touto službou s místem výkonu práce ve sboru v Uherském Hradišti. Dále od 1. 5. 2023 SR zřídila místo celocírkevního pastoračního pracovníka a pověřila br. Miroslava Eštoka touto službou s místem výkonu práce ve sboru v Liptále.
 • SR udělila podporu v rámci tiskových grantů těmto žadatelům: sboru ve Valašském Meziříčí (10 000 Kč), sboru Brno I (15 000 Kč), Diakonické servisní agentuře (50 000 Kč), sboru v Praze 2 na Vinohradech (50 000 Kč) a sboru v Horní Čermné (15 000 Kč).
 • SR se zabývala rozdělením podpory ze solidárních prostředků pro rok 2023 a na návrh Správní rady Personálního fondu schválila žádost farních sborů v Černošíně (85 326 Kč), v Chebu (210 738 Kč), v Křížlicích (190 848 Kč) a v Chrudimi (100 000 Kč).
 • SR schválila příspěvek do Fondu solidarity Světového luterského svazu ve výši 10 000 EUR z prostředků Fondu sociální a charitativní pomoci určených pro zahraničí. Smyslem Fondu solidarity má být pružná pomoc členským církvím v naléhavých případech a těžkých situací (konflikty, přírodní katastrofy, problémy v oblasti veřejného zdraví, naléhavé pastorační potřeby).
 • SR se podrobně zabývala zprávami z jednání seniorátních výborů a konventů a vzala je na vědomí.
 • SR vzala na vědomí zprávu z jednání Ústředního shromáždění Jeronýmovy jednoty, které proběhlo v září r. 2022 v Nosislavi.
 • SR vzala na vědomí zápisy z jednání Celocírkevního odboru mládeže (COM) v roce 2022 a zabývala se předloženými tématy z Akčního ročního plánu pro mládež a dalšími náměty týkajícími se mládeže, zejména návrhem na produkční a organizační zajištění „Sjezdu (nejen) evangelické mládeže“ pro příští roky. SR pověřila ÚCK zpracováním záměru zřízení produkčního oddělení a jeho zapojení do organizační struktury ÚCK. SR s vděčností přijala návrhy kandidátů do poradních odborů a komisí SR z řad mládeže.
 • SR schválila návrh rozpočtu ČCE – povšechného sboru na rok 2023 a souhlasila s jeho předložením hospodářské komisi synodu.
 • SR vzala na vědomí zápis z jednání Ekonomického poradního odboru a dále analýzu "Cíle a priority hospodaření ústředí 2018-2022" s vyhodnocením priorit přijatých synodní radou v roce 2018 s cílem dosáhnout vyšší ekonomické soběstačnosti a efektivnosti v hospodaření ÚCK.
 • SR vzala na vědomí společnou zprávu ses. Alžběty Hamrové a br. Jana Dostála, kteří se účastnili globální konference OSN o změně klimatu COP 27, která se konala v listopadu 2022 v Egyptě.
 • SR vzala na vědomí zprávu br. Pavla Pokorného a br. Pavla Hanycha ze setkání luterských církví střední Evropy v maďarském Köszegu na konci listopadu 2022. Smyslem této skupiny je sdílení společných témat ve středoevropském kontextu. Letos se skupina věnovala zkušenostem církví z pomoci Ukrajině a péči o „farářský dorost“.
 • SR vzala na vědomí zprávu br. Michala Vogla z Evangelického dne ECAV, který se konal v červenci 2022 v Kežmarku.
 • SR vzala na vědomí zprávu br. Jana Plecháčka ze synodu EKD v listopadu 2022 v Magdeburgu. Dvě hlavní témata byla ochrana klimatu a ochrana obětí sexuálního násilí v církvi při projednávání jejich případů.
 • SR souhlasila s prodloužením realizace Diakonických a rozvojových projektů sboru v Přešticích a povšechného sboru.

Upozorňujeme, že výčet projednaných bodů není úplný. Citlivé (osobní) materiály nezveřejňujeme, stejně jako neuvádíme všechny postupné kroky církevních správních agend, ale zveřejňujeme je až v jejich konečné podobě (např. ve věci volby farářů zveřejňujeme až potvrzení volby, nikoli předchozí dílčí fáze procesu).