Zasedání synodní rady 10.05.2022

11. května 2022

Zpráva ze zasedání synodní rady 10. května 2022. 

Zasedání synodní rady 10.05.2022
11. května 2022 - Zasedání synodní rady 10.05.2022

Synodní rada (SR) na svém pravidelném zasedání 10. května 2022 projednala celkem 47 řádných titulů. Z jednání vybíráme následující body:

 • Před zasedáním SR proběhlo pravidelné setkání s Celocírkevním odborem mládeže (COM). Tématem setkání byla budoucí podoba spolupráce SR a COM – potřeby a vzájemná očekávání, postavení mládeže v církvi. Bylo dohodnuto, že SR, COM a ÚCK ustaví pracovní skupinu, aby na základě proběhlé diskuze připravila společný návrh priorit a cílů práce s mládeží.
 • SR potvrdila volby farářek a farářů – ses. Jany Gruberové ve sboru v Dambořicích, Alžběty Hatajové ve sboru v Sázavě, Anny Lavické ve sboru v Chrudimi a br. Filipa Boháče ve sboru v Třebíči, Lubomíra Červenky ve sboru v Hodslavicích, Miroslava Erdingera ve sboru v Mělníku, Pavla Freitingera ve sboru ve Velké Lhotě, Štěpána Marosze ve sboru v Hošťálkové, Daniela Matouše ve sboru ve Sloupnici, Petra Melmuka ve sboru v Telči, Jana Plecháčka ve sboru v Heřmanově Městci a Davida Šorma ve sboru v Horní Krupé.
 • SR obnovila způsobilost br. Otakara Mikoláše k ordinované službě faráře ČCE.
 • SR pověřila br. Joela Rumla dobrovolnou službou v rámci Vězeňské duchovenské péče ve vazební věznici Praha – Pankrác a vyslala br. Petra Hašku a Františka Hrušku ke kaplanské službě v Armádě ČR.
 • SR jmenovala ses. Tabitu Landovou novou členkou komise pro zkoušení uchazečů o službu výpomocných kazatelů a přijala rezignaci ses. Ewy Jelinek na členství v této komisi.  
 • SR jmenovala br. Zdeňka Turka členem komise pro přípravu na rozhovor s lidmi z LGBTQ+ komunity a přijala rezignaci br. Pavla Pokorného na členství v této komisi.
 • SR povolala ses. Elišku Tůmovou za katechetku sboru v Brně II.
 • SR se zabývala zprávami z jednání seniorátních výborů.
 • SR vzala na vědomí zápis z jednání Poradního odboru pro církevní zpěv a přijala podněty zejména pro další práci s novým evangelickým zpěvníkem (hudební vzdělávání ve sborech, propagace díla, systematický sběr a oprava tiskových chyb).
 • SR schválila řádnou účetní závěrku společnosti ČCE (B) investiční fond s proměnným základním kapitálem, a. s. za rok 2021 a výroční zprávu za rok 2021. Dále schválila převedení zisku Podfondu ČCE (B) za účetní rok 2021 ve výši 13 478 123,35 Kč do nerozděleného zisku z předchozích období. Jako jediný akcionář společnosti zároveň schválila, že společnost Ernst & Young Audit, s. r. o. bude Společnosti poskytovat auditorské služby pro následující období.
 • SR souhlasila s vyhlášením výběrového řízení (VŘ) k hledání nového nájemce ubytovacích prostor 4.–7. NP přední budovy Husova domu (Jungmannova 9, Praha1). SR pověřila ÚCK sestavením výběrové komise a přípravou VŘ.
 • SR souhlasila, aby se ČCE stala hlavním partnerem Postní akce Evangelické luterské církve v Bavorsku v roce 2023.
 • SR souhlasila se spolupořádáním semináře „Být křesťanem v sekulární společnosti“ na valném shromáždění Světové rady církví, které se bude konat od 31. srpna do 8. září 2022 v německém Karlsruhe.
 • SR souhlasila se záměrem prodeje nemovitostí ve Valašském Meziříčí, které jsou v majetku Diakonie ČCE. Udělení souhlasu SR je nutným předpokladem dalšího možného nakládání s nemovitostmi (podle ŘDP čl. 21 odst. 5 písm. c) po projednání na synodu.
 • SR souhlasila s možností využití finančních prostředků Fondu nepovinných sbírek pro cizí účely k předfinancování, případně vlastnímu financování záměrů farních sborů spočívajících v drobných stavebně-rekonstrukčních pracích pro účely ubytování uprchlíků z Ukrajiny.
 • SR se zabývala podněty z jednání Řídícího výboru Ekumenické rady církví, zejména podobou televizních pořadů Modlitba za domov a Novoroční ekumenická slavnost (nově: Novoroční ekumenická bohoslužba).
 • SR se dále věnovala přípravě jednání 4. zasedání 35. synodu ČCE, které se bude konat 19.-21. května 2022 ve Svitavách.