Zasedání synodní rady 10.01.2023

12. ledna 2023

Zpráva ze zasedání synodní rady 10. ledna 2023.

Zasedání synodní rady 10.01.2023
12. ledna 2023 - Zasedání synodní rady 10.01.2023

Synodní rada (SR) na svém pravidelném zasedání 10. ledna 2023 projednala celkem 34 řádných titulů. Z jednání vybíráme následující body: 

 • SR vydala prohlášení k prezidentským volbám 2023.
 • SR potvrdila volby farářů a farářek: ses. Elišky Geislerové za farářku sboru v Ostravě a zároveň za seniorátní farářku Moravskoslezského seniorátu ČCE, br. Miroslava Hamariho za faráře Korandova sboru v Plzni, br. Josefa Bartoška za faráře sborů v Soběhrdech a v Sedlci – Prčicích a br. Tomáše Cejpa za faráře sboru v Libčicích nad Vltavou. SR dále potvrdila volbu br. Václava Hájka za jáhna sboru v Ujkovicích.
 • SR souhlasila s udělením způsobilosti k ordinované službě faráře ČCE br. Petru Mazurovi.
 • SR potvrdila volbu ses. Jany Brahové seniorátní kurátorkou Poličského seniorátu ČCE.
 • SR s vděčností souhlasila se zapsáním br. Tomáše Pikouse mezi kandidáty služby v církvi.
 • SR souhlasila s ukončením zaměstnaneckého poměru ses. Jany Rumlové dohodou. Vyjádřila vděčnost za její dosavadní službu, váží si její ochoty i nadále podle potřeby sloužit v církvi a souhlasí se zachováním její způsobilosti k ordinované službě farářky v ČCE.
 • SR poskytla br. Maroši Klačkovi rodičovskou dovolenou s ohledem na péči o dítě do 3 let věku.
 • SR vyslala br. Jana Kupku do kaplanské služby v Armádě ČR.
 • SR se podrobně zabývala zprávami z jednání konventů a seniorátních výborů a vzala je na vědomí.
 • SR vzala na vědomí zápisy z jednání Poradního odboru pro otázky životního prostředí za rok 2022.
 • SR vzala na vědomí dopis předsedy České biskupské konference Jana Graubnera ve věci kmotrovství při mezidenominačních křtech a postoupila jej k vyjádření poradním odborům teologickému a ekumenickému.
 • SR s vděčností přijala pozvání na Farářský kurz 2023 a podrobně se zabývala tematickými okruhy navrženými k diskusi předsednictvem Spolku evangelických kazatelů (SpEK).
 • SR vzala na vědomí návrh rozdělení finanční náhrady za rok 2022 a souhlasila s výplatou podílu finančních prostředků určených na Diakonické a rozvojové projekty a pro Diakonii ČCE ve výši 4 945 044 Kč.
  SR dále souhlasila s výplatou příplatků mimo základní kapitál: společnosti ČCE Reality a. s. ve výši 10 mil. Kč, Investičnímu fondu ČCE (A) a. s. ve výši 27 mil. Kč, Investičnímu fondu ČCE (B) a. s. ve výši 7 mil. Kč.
  SR v souladu s usnesením synodu souhlasila s oddělením části prostředků pro budoucí půjčku pro stavbu škol Evangelické akademie ve výši 10 mil. Kč.
 • SR vzala na vědomí zprávu br. Tomáše Pavelky ze setkání (Rüstzeit) saských superintendentů, které proběhlo za účasti biskupa Tobiase Bilze v polovině září 2022 v Míšni. Tématem setkání bylo vzdělávání, digitalizace církve a sexuální zneužívání. Br. Pavelka podal zprávu o situaci v naší církvi a v Ústeckém seniorátu ČCE.
 • SR schválila plánovaný příspěvek ČCE na Setkání křesťanů ve Frankfurtu n/O. v r. 2024 ve výši 3.000 EUR.
 • SR pověřila koordinací příprav publikace Denní čtení 2024 za ČCE ses. Danielu Hamrovou.
 • SR souhlasila s dohodou o ukončení nájmu nebytového prostoru v Táboře Jana Amose Komenského v Bělči nad Orlicí ze strany Střediska humanitární a rozvojové spolupráce Diakonie ČCE. Prostory dosud sloužily jako sklad humanitární pomoci.

Upozorňujeme, že výčet projednaných bodů není úplný. Citlivé (osobní) materiály nezveřejňujeme, stejně jako neuvádíme všechny postupné kroky církevních správních agend, ale zveřejňujeme je až v jejich konečné podobě (např. ve věci volby farářů zveřejňujeme až potvrzení volby, nikoli předchozí dílčí fáze procesu).