Zasedání synodní rady 07.02.2023

8. února 2023

Zpráva ze zasedání synodní rady 7. února 2023.

Zasedání synodní rady 07.02.2023
8. února 2023 - Zasedání synodní rady 07.02.2023

Synodní rada (SR) na svém pravidelném zasedání 7. února 2023 projednala celkem 43 řádných titulů. Z jednání vybíráme následující body:

 • SR se setkala se členy Investičního výboru a Správní rady Personálního fondu a jednala o jejich fungování a další spolupráci.
 • V rámci pravidelných čtvrtletních setkání s vedením Diakonie ČCE se SR setkala s nově jmenovanou ředitelkou Diakonie ses. Hanou Sklenářovou, dosavadním ředitelem br. Janem Soběslavským a členem Správní rady br. Štěpánem Brodským.
 • SR schválila okamžitý finanční příspěvek ve výši 10.000 EUR z Fondu sociální a charitativní pomoci. Peníze jsou určeny na přímou pomoc v jižním Turecku a na severu Sýrie, kde došlo v pondělí 6. února 2023 v časných ranních hodinách k ničivému zemětřesení.
 • SR schválila dar pro Evangelickou církev augsburského vyznání v Polsku z prostředků sbírky pro Ukrajinu ve výši 5.000 EUR. Prostředky budou použity na péči o uprchlíky ve městech Koszalin a Szczecinek.
 • SR jmenovala br. Jana Soběslavského, ses. Zdeňku Sobotovou a ses. Barboru Zedníkovou členy správní rady Diakonie ČCE na dobu od 1. 4. 2023 do 31. 3. 2029. SR dále jmenovala br. Štěpána Brodského zástupcem ředitelky Diakonie ČCE na dobu od 1. 4. 2022 do konce jeho funkčního období v SRD, tj. do 29. 2. 2028.
 • SR vzala na vědomí zprávu o průběhu zkoušky br. Radomíra Škalouda a ses. Lucie Dubínové a udělila jim osvědčení způsobilosti ke službě výpomocných kazatelů z řad ostatních členů církve.
 • SR s vděčností souhlasila se zapsáním br. Milana Kocandy, br. Karla Pacovského a br. Ondřeje Zemana mezi kandidáty služby v církvi.
 • SR schválila žádosti o dlouhodobá studijní volna: br. Filipa Susy (od 17. 4. do 16. 7. 2023), ses. Juliany Hamariové (od 11. 4. do 11. 7. 2023) a br. Jiřího Orta (od 11. 4. do 11. 7. 2023).
 • SR jmenovala br. Martina Bánociho členem Poradního odboru pro práci s dětmi.
 • SR jmenovala ses. Danielu Hamrovou za členku Komitétu členských církví Světového luterského svazu v ČR.
 • SR vzala na vědomí rezignaci br. Mikuláše Zoubka na členství v komisi pro LGBT a děkuje za jeho dosavadní službu.
 • SR se zabývala zprávami z jednání seniorátních výborů a konventů a vzala je na vědomí.
 • SR vzala na vědomí zápis z 22. schůze Komise pro reformu správy církve, která se konala dne 18. ledna 2023.
 • SR vzala na vědomí plán realizace projektu Rozvoj práce s dětmi v ČCE – pilotní projekt ve spolupráci s pražským seniorátem na roky 2023–2024. Projekt bude financovaný z daru Fastenaktion Bavorské luterské církve.
 • SR schválila směrnici o veřejné sbírce ČCE, která upravuje pravidla využití veřejné sbírky pro potřeby sborů.
 • SR souhlasila s postupem výběrového řízení na funkci ředitele/ředitelky SZŠ Evangelické akademie v Brně.
 • SR schválila podle čl. 8 odst. 1 Pravidel grantového systému DaRP financování stálých, osvědčených projektů povšechného sboru za rok 2022 v celkové výši 500 tis. Kč. Jedná se zejména o aktivity pořádané úsekem výchovy a vzdělávání ÚCK jako jsou pobyty a tábory pro osoby s postižením v Táboře J. A. Komenského v Bělči nad Orlicí, semináře a kurzy pro faráře, laiky aj., akce pořádané oddělením mládeže jako je sjezd mládeže a další.
 • SR odvolala s účinností k 30. 4. 2023 z funkce člena představenstva společnosti ČCE (B) investiční fond s proměnným základním kapitálem, a. s. společnost QI IS, a. s. a zároveň od 1. 5. 2023 jmenovala do této funkce společnost EnCor Asset Management IS, a. s.
 • SR vzala na vědomí zprávu br. Romana Mazura o jeho účasti na synodu Evangelické církve v Porýní.
 • SR vzala na vědomí zprávu br. Petra Slámy, který je zástupcem ČCE ve výboru České biblické společnosti.

Upozorňujeme, že výčet projednaných bodů není úplný. Citlivé (osobní) materiály nezveřejňujeme, stejně jako neuvádíme všechny postupné kroky církevních správních agend, ale zveřejňujeme je až v jejich konečné podobě (např. ve věci volby farářů zveřejňujeme až potvrzení volby, nikoli předchozí dílčí fáze procesu).