Zasedání synodní rady 04.10.2022

27. října 2022

Zpráva ze zasedání synodní rady 4. října 2022.

Zasedání synodní rady 04.10.2022
27. října 2022 - Zasedání synodní rady 04.10.2022

Synodní rada (SR) na svém pravidelném zasedání 4. října 2022 projednala celkem 33 řádných titulů. Z jednání vybíráme následující body: 

 • SR udělila ses. Blaženě Kohoutové osvědčení o způsobilosti k ordinované službě farářky ČCE.
 • SR potvrdila volbu ses. Anny Pokorné za farářku sboru v Roztokách u Prahy a dále souhlasila s navýšením úvazku ses. Ivy Květonové ve sboru Brno I.
 • SR udělila ses. Elišce Geislerové dispens od setrvání na místě farářky ve sboru ve Frýdku – Místku do konce doby jejího povolání.
 • SR vzala na vědomí rezignace členek poradních odborů: ses. Olgy Navrátilové na členství v Poradním odboru organizačním a právním, ses. Marty Sedláčkové na členství v Poradním odboru pro práci s dětmi a ses. Alexandry Jacobea na členství v Celocírkevním odboru mládeže. SR rada si velmi váží jejich dosavadní práce a děkuje za ni.
 • SR jmenovala ses. Pavlínu Kroužkovou členkou Poradního odboru pro práci s dětmi.
 • SR podpořila účast kazatelů, výpomocných kazatelů, kaplanů a pastoračních pracovníků na Farářském kurzu ve dnech 23.–27. 1. 2023 a udělila příspěvek ve výši 50 000 Kč Spolku evangelických kazatelů na pořádání tohoto kurzu.
 • SR vzala na vědomí výstup z jednání Poradního odboru teologického ohledně etické i praktické směrnice pro kombinování neúplných kazatelských úvazků ve farních sborech s duchovenskou službou v jiných institucích nebo s necírkevním zaměstnáním. Tématem se bude dále zabývat v rámci naplňování Strategického plánu ČCE.
 • SR se podrobně zabývala zprávami z jednání seniorátních výborů a vzala je na vědomí.
 • SR souhlasila se záměrem vypsat grantové řízení na podporu vydávání knih a publikací. Cílem je podpora zejména těch publikací, které mají misijní charakter nebo podporují vzdělávání ve víře pro všechny generace. Podpora směřuje primárně na vydávání publikací, které by bez dotace nemohly vyjít či by pro svůj náklad nebo zpracování byly cenově nedostupné. Žádat mohou sbory ČCE, školy EA a střediska Diakonie ČCE. Možná výše podpory pro jeden projekt bude 10–50 tis. Kč.
 • SR schválila příspěvek ze solidární prostředků Personálního fondu sboru v Benešově ve výši 181 611 Kč (tj. 80 % předpisu sboru pro rok 2022).
 • SR se zabývala stavem jednání o cenách energií pro povšechný sbor a pro farní sbory ČCE.
 • SR vzala na vědomí zprávy br. Jáchyma Tenglera a Štěpána Turka z účasti na mezinárodním campu Evangelické luterské církve v Americe a ses. Vlasty Erdingerové z jazykového kurzu ve Wittenbergu.
 • SR vzala na vědomí zápis z červnové porady řídicího výboru Ekumenické rady církví (ERC). Účastníci vyslechli zprávu generálního tajemníka, ERC se připojila k prohlášení synodu ČCE ohledně ruské pravoslavné církve a podporuje i německou iniciativu o přizvání ukrajinských představitelů pravoslavných církví na Světovou radu církví.
 • SR vzala na vědomí koncepci Poradního odboru evangelizačního a misijního (POEM) pro jeho činnosti v období 2022–2027 a pověřila Ústřední církevní kancelář ČCE, aby ve spolupráci s předsedou POEM připravila rozpočtové krytí práce koordinátora pro misii a evangelizaci na úvazek 0,25 v celém roce 2023, studijní cesty do Holandska v únoru 2023 a pilotního tematického projektu ve třech seniorátech ČCE.

Upozorňujeme, že výčet projednaných bodů není úplný. Citlivé (osobní) materiály nezveřejňujeme, stejně jako neuvádíme všechny postupné kroky církevních správních agend, ale zveřejňujeme je až v jejich konečné podobě (např. ve věci volby farářů zveřejňujeme až potvrzení volby, nikoli předchozí dílčí fáze procesu).