Zasedání synodní rady 04.04.2023

4. dubna 2023

Zpráva ze zasedání synodní rady 4. dubna 2023. 

Zasedání synodní rady 04.04.2023
4. dubna 2023 - Zasedání synodní rady 04.04.2023

Synodní rada (SR) na svém pravidelném zasedání 4. dubna 2023 projednala celkem 37 řádných titulů. Z jednání vybíráme následující body:

 • SR potvrdila volby farářek a farářů: br. Lukáše Klímy za faráře v Litomyšli, ses. Blaženy Kohoutové za farářku ve Dvakačovicích, ses. Jaroslavy Michnové za seniorátní farářku Východomoravského seniorátu ČCE a dočasné povolání br. Jiřího Šimsy za seniorátního faráře Brněnského seniorátu ČCE.
 • SR vyslala br. Daniela Blažka k duchovenské službě ve věznici v Břeclavi.
 • SR vzhledem ke snížení počtu účastníků vikariátu 2023/2024 pověřila komisi pro vikariát a jáhenskou praxi, aby vypracovala alternativní podobu tohoto ročníku vikariátu a jáhenské praxe.
 • SR navrhla synodu ČCE kromě dříve nominovaných delegátů na Leuenberský synod 2023 také nominaci br. Karla Pacovského.
 • SR vzala na vědomí návrh shromáždění Diakonie ČCE na členy a náhradníky dozorčí rady Diakonie ČCE.
 • SR se zabývala supervizí duchovenských zaměstnanců církve a navrhla změny v supervizním programu ČCE, o kterých bude jednat i nadcházející zasedání synodu ČCE. SR zároveň jmenovala br. Filipa Šimonovského koordinátorem supervize v ČCE.
 • SR se zabývala zprávami z jednání seniorátních výborů a vzala je na vědomí.
 • SR schválila směrnici o zásadách komunikace v církvi.
 • SR souhlasila s poskytnutím příspěvku pro Asociaci nemocničních kaplanů na činnost pro rok 2023 ve výši 17.200 Kč.
 • SR se zabývala přípravou 1. zasedání 36. synodu ČCE: vzala na vědomí stav příprav podkladů, schválila hotové tisky a uložila ÚCK zajistit dokončení chybějících tisků.
 • SR vzala na vědomí zprávu br. Jakuba Helebranta z konzultace Společenství evangelických církví v Evropě (GEKE) k tématu Gender a sexualita, která se konala na konci února 2023 v Drážďanech a jejímž výsledkem byl dokument “There is no male and female”, pojednávající z teologického hlediska o sexualitě, genderu, sexuálním násilí, manželství a rodině. SR postoupila zprávu i podněty br. Helebranta k dalšímu využití zainteresovaným osobám a poradním odborům a komisím.
 • SR schválila návrh úprav Řádu pastýřské služby, které vzešly od zástupců pastýřských rad, a úpravu Řádu pro kazatele týkající se vzdělávání výpomocných kazatelů dle usnesení synodu z r. 2022, a postoupila oba návrhy 1. zasedání 36. synodu. SR vyjádřila vděčnost Poradnímu odboru organizačnímu a právnímu za přípravu a pověřila ÚCK, aby připravila návrh směrnice ohledně organizace a průběhu vzdělávacího kurzu pro výpomocné kazatele.
 • SR souhlasila s účetním odpisem nedobytné pohledávky vůči Maryně Kolesnyk ve výši 480 600 Kč a s účetním odpisem pohledávky vůči Vladimíru Prokopovi ve výši 1 432 566 Kč.
 • SR na základě doporučení správní rady Personálního fondu schválila žádost sboru v České Lípě o podporu ze solidárních prostředků ve výši 80 000 Kč pro rok 2023.  
 • SR vzala na vědomí výsledky dárcovské konference Kulatý stůl 2023 a vyjádřila vděčnost všem pracovníkům ÚCK, kteří se podíleli na její přípravě a realizaci.
 • SR schválila pilotní projekt zapojení ČCE do zaměstnaneckého benefitu Multisport. 

Upozorňujeme, že výčet projednaných bodů není úplný. Citlivé (osobní) materiály nezveřejňujeme, stejně jako neuvádíme všechny postupné kroky církevních správních agend, ale zveřejňujeme je až v jejich konečné podobě (např. ve věci volby farářů zveřejňujeme až potvrzení volby, nikoli předchozí dílčí fáze procesu).