Zasedání synodní rady 02.05.2023

19. května 2023

Zpráva ze zasedání synodní rady 2. května 2023.

Zasedání synodní rady 02.05.2023
19. května 2023 - Zasedání synodní rady 02.05.2023

Synodní rada (SR) na svém pravidelném zasedání 2. května 2023 projednala celkem 27 řádných titulů. Z jednání vybíráme následující body:

  • SR potvrdila volby farářek a farářů: br. Pavla Prejdy v Novém Jičíně, ses. Hany Ducho v Pardubicích, br. Vlastislava Stejskala v Zábřehu, br. Jonatana Hudce v Praze 5 – Smíchově, br. Dana Páleníka v Praze 4 – Nuslích, br. Radka Hanáka v Růžďce a br. Lukáše Pešouta v Lysé nad Labem.
  • SR vzala na vědomí změny ve výkonném výboru Vězeňské duchovenské péče, z. s., které vzešly z voleb na výroční členské schůzi dne 20. dubna 2023. Předsedkyní je nově zvolena ses. Kristýna Čobanová (ŘKC); ve výkonném výboru budou ČCE zastupovat bratři Pavel Kočnar a Zdeněk Turek.
  • SR udělila br. Štěpánu Brodskému, členu správní rady Diakonie ČCE, mimořádnou dovolenou v době od 1. do 31. 7. 2023.
  • SR schválila přidělení mentorů pro vikářku a jáhenského praktikanta dle návrhu Komise pro vikariát a jáhenskou praxi.
  • SR se zabývala zprávami z jednání seniorátních výborů a vzala je na vědomí.
  • SR stanovila podíl příspěvku na opravu a údržbu církevního majetku ze státního příspěvku na činnost pro rok 2023 ve výši 992 479 Kč.
  • SR jakožto zástupce jediného akcionáře společnosti ČCE Reality, a. s. vzala na vědomí zápis z jednání představenstva společnosti a evidenci pozemků ve vlastnictví této společnosti (k březnu 2023). Dále schválila řádnou účetní závěrku za rok 2022, převedení zisku a nerozděleného zisku z předchozího období, a odměny představenstva a dozorčí rady ČCE Reality, a. s.
  • SR vzala na vědomí zprávu ses. Olgy Navrátilové a br. Pavla Pokorného z evropského přípravného setkání před Valným shromážděním Světového luterského svazu. 

Upozorňujeme, že výčet projednaných bodů není úplný. Citlivé (osobní) materiály nezveřejňujeme, stejně jako neuvádíme všechny postupné kroky církevních správních agend, ale zveřejňujeme je až v jejich konečné podobě (např. ve věci volby farářů zveřejňujeme až potvrzení volby, nikoli předchozí dílčí fáze procesu).