Zasedání synodní rady 01.11.2022

9. listopadu 2022

Zpráva ze zasedání synodní rady 1. listopadu 2022.

Zasedání synodní rady 11.01.2022
9. listopadu 2022 - Zasedání synodní rady 01.11.2022

Synodní rada (SR) na svém pravidelném zasedání 1. listopadu 2022 projednala celkem 25 řádných titulů. Z jednání vybíráme následující body:

 • SR delegovala do pracovní skupiny Ekumenické rady církví v ČR pro prevenci a řešení zneužívání v církvi ses. Janu Šarounovou.
 • SR souhlasila s ukončením zaměstnaneckého poměru br. Pavla Klineckého dohodou. Vyjádřila vděčnost za jeho dosavadní službu, váží si jeho ochoty i nadále podle potřeby sloužit v církvi a souhlasí se zachováním jeho způsobilosti k ordinované službě faráře v ČCE.
 • SR vzala na vědomí rezignaci ses. Kateřiny Soudné na členství v Poradním odboru pro práci s lidmi s postižením a děkuje za její dosavadní službu.
 • SR upustila od předepsané zkoušky br. Jana Lukáše pro uchazeče o službu výpomocných kazatelů a konstatovala, že br. Lukášovi může být udělena ordinace.
 • SR schválila změnu statutu Fondu pro přípravu ke kazatelské službě a další vzdělávání kazatelů ve smyslu rozšíření okruhu oprávněných žadatelů o podporu také o vikáře a jáhenské praktikanty (dosud mohli žádat pouze kandidáti služby v církvi).
 • SR se velmi podrobně zabývala reformou seniorátů, ke které aktuálně v církvi probíhá rozhovor – bude zejména tématem konventů.
 • SR se podrobně zabývala zprávami z jednání seniorátních výborů a vzala je na vědomí.
 • SR schválila znění dohody o spolupráci mezi ČCE a Evangelickou církví ve Falci a s vděčností přijímá tento krok jako potvrzení a prohloubení dlouholetého partnerství mezi oběma církvemi. Obsah navazuje na mnohaletou tradici vzájemných vztahů i na to, co mají obě církve společné (bohoslužebný život, důraz na biblickou zvěst, společenská angažovanost a další).
 • SR vzala na vědomí zprávu z návštěvy dvou zástupců Presbyterian Church of USA Luciana Kovacse a Alethie White v ČCE. Návštěva proběhla v polovině října 2022. Cílem cesty bylo prohloubení vzájemného kontaktu a první kroky k "formalizaci" partnerství na celocírkevní úrovni obou církví (dosud byly vztahy udržovány především neformálně, existující partnerství jsou spíše mezi jednotlivými sbory ČCE a PC USA).
 • SR vzala na vědomí zprávy delegátů ČCE v komisích a pracovních skupinách Ekumenické rady církví v ČR.
 • SR vzala jako jediný akcionář společnosti ČCE Reality a. s. na vědomí zápis z jednání představenstva společnosti ČCE Reality a. s. a evidenci pozemků ve vlastnictví ČCE k říjnu 2022. Dále vzala na vědomí zápis z pravidelného jednání Investičního výboru SR spojené s jednáním správní rady Investičního fondu ČCE(A) a správní rady Investičního fondu ČCE(B).
 • SR schválila WOOD & Company investiční společnost, a. s. jako správce a obhospodařovatele Investičního fondu ČCE (A) a EnCor Asset Management, a. s. jako správce a obhospodařovatele Investičního fondu ČCE (B). SR vyjádřila vděčnost členům výběrové komise za odvedenou práci a pověřila Investiční výbor ve spolupráci s Ekonomickým poradním odborem přípravou návrhu nového modelu správy investic.

Upozorňujeme, že výčet projednaných bodů není úplný. Citlivé (osobní) materiály nezveřejňujeme, stejně jako neuvádíme všechny postupné kroky církevních správních agend, ale zveřejňujeme je až v jejich konečné podobě (např. ve věci volby farářů zveřejňujeme až potvrzení volby, nikoli předchozí dílčí fáze procesu).