Smlouva o úhradě nákladů spojených s cestou

vyplňují DOBROVOLNÍCI, ZDRAVOTNÍK, RHB, PSYCHOLOG, SPEC. PEDAGOG – všichni jež NEJSOU zaměstnanci ČCE

 

Organizátor

Českobratrská církev evangelická
se sídlem Jungmannova 22/9, 110 00 Praha 1 – Nové Město
IČO 00445223, DIČ CZ0044533
zastoupená Ing. Radkou Hojkovou, vedoucí úseku výchovy a vzdělávání ÚCK ČCE

Spolupracovník

Korespondenční adresa

Další kontakty

bez kódu banky!

Akce

Českobratrská církev evangelická (ČCE) a uvedený spolupracovník uzavírají v souladu s § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto smlouvu. Spolupracovník vykoná ve prospěch ČCE cestu (viz bod Cesta níže). Náklady s touto cestou budou uhrazeny po řádném vyplnění tohoto formuláře a doložení příslušných dokladů do 14 kalendářních dnů od konce cesty.

Cesta
Přílohy

V případě cesty veřejnou hromadnou dopravou přiložte sken jízdenky, zvolili-li jste v předchozím kroku volbu „1) vlakem nebo autobusem...“.
V případě cesty automobilem přiložte sken velkého technického průkazu, pokud jste v předchozím kroku zvolili možnost „6) autem s doložením VELKÉHO TP...“.
Bez těchto příloh není možno požadovaný náklad proplatit.

 
 

 

 

Prohlášení a souhlas

Prohlášení o zpracování osobních údajů

1. Prostřednictvím ustanovení tohoto článku plní Českobratrská církev evangelická (ČCE) svou povinnost podle čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“).
2. V souvislosti s účastí na akci zpracovává ČCE jako správce údajů ve smyslu GDPR osobní údaje spolupracovníka akce.
3. ČCE zpracovává osobní údaje uvedené v této smlouvě a osobní údaje shromážděné v průběhu akce.
4. Osobní údaje podle odst. 2 a 3 jsou zpracovávány za účelem úhrady cestovních nákladů spolupracovníka akce z právního důvodu plnění smlouvy.
5. Osobní údaje podle odst. 2 a 3 budou zpracovávány po dobu pobytu a po dobu 1 roku následujících po jejím skončení.
6. ČCE jmenovala v souladu se svými povinnosti podle GDPR pověřence pro ochranu osobních údajů, kterého je možné kontaktovat na telefonním čísle 224 999 220 nebo na e-mailové adrese _knF47a6LTrfT7hc0okmb. Více informací naleznete v informaci o zpracování osobních údajů zveřejněné na internetových stránkách ČCE.

Účastníci této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem.

Tato smlouva je uzavřena okamžikem podpisu poslední smluvní stranou.


Kontrolní příklad

dvamínusjedna=

Pozn.: položky označené * jsou povinné.