Zasedání synodní rady 22.02.2022

24. února 2022

Zpráva ze zasedání synodní rady 22. února 2022. 

Zasedání synodní rady 22.02.2022
24. února 2022 - Zasedání synodní rady 22.02.2022

Synodní rada (SR) na svém pravidelném zasedání 22. února 2022 projednala celkem 37 řádných titulů. Z jednání vybíráme následující body:

 • SR potvrdila volbu ses. Pavlíny Lukášové za farářku FS ČCE v Hranicích
 • SR udělila dispens br. Filipu Boháčovi od setrvání na místě seniorátního faráře Horáckého seniorátu
 • SR jmenovala Martinské grémium ve složení: br. Štěpán Esterle, Štěpán Groll, Karel Pacovský a ses. Adéla Rozbořilová, a to na dobu dvou let (do února 2024)
 • SR se zabývala personálním složením poradních odborů a komisí:
  • vzala na vědomí rezignace br. Martina Prudkého na členství v Poradním odboru teologickém a br. Jakuba Kašpara na členství v Poradním odboru pro otázky životního prostředí, váží si jejich dosavadní práce a děkuje za ni
  • jmenovala br. Lukáše Klímu, Petra Slámu a ses. Elišku Vančovou členy Poradního odboru teologického a br. Martina Zikmunda jeho předsedou; zároveň vyjádřila vděčnost dosavadnímu předsedovi br. Filipu Susovi za jeho službu
  • jmenovala br. Jordana Tomeše členem Poradního odboru ekumenického a ses. Olgu Navrátilovou předsedkyní tohoto odboru
 • SR udělila br. Romanu Mazurovi dlouhodobé studijní volno v termínu od 20. 4. do 19. 7. 2022 a vyslala jej na kontaktní studium v Heidelbergu
 • SR udělila ses. Evě Šormové dlouhodobé studijní volno v termínu od 1. 4. do 30. 6. 2022
 • SR se v rámci jednání setkala se Správní radou Diakonie ČCE a také s ředitelkou Střediska humanitní a rozvojové spolupráce Diakonie ČCE; jednání se týkalo aktuální situace na Ukrajině a možností rychlé a efektivní pomoci (jednání probíhalo 22.2. a návazně bylo 23.2. a 24.2. rozhodnuto o konkrétních formách pomoci)
 • SR souhlasila s uspořádáním webináře na téma Člověk s postižením ve sboru v termínu 28.4.2022 od 19.00 hod.
 • SR souhlasila s uspořádáním webináře na téma K čemu a jaké máme mít senioráty, který se uskuteční na podnět Komise pro reformu správy církve
 • SR souhlasila s uvolněním 30 tis. Kč z prostředků Fondu pro podporu církevního školství na přípravu učebních pomůcek pro ZŠ Filipka; doporučila další podobné náklady řešit žádostí o poskytnutí dotace z Diakonických a rozvojových projektů
 • SR souhlasila s převodem 250 tis. Kč z prostředků Fondu sociální a charitativní pomoci ve prospěch Diakonie ČCE – Střediska humanitární a rozvojové spolupráce
 • SR vzala na vědomí zápis z jednání Investičního výboru a správních rad investičních fondů ČCE (A) a ČCE (B)