Zasedání synodní rady 08.02.2022

9. února 2022

Zpráva ze zasedání synodní rady 8. února 2022.

Zasedání synodní rady 08.02.2022
9. února 2022 - Zasedání synodní rady 08.02.2022

Synodní rada (SR) na svém pravidelném zasedání 8. února 2022 projednala celkem 35 řádných titulů. Z jednání vybíráme následující body:

 • SR udělila br. Janu Kučerovi osvědčení způsobilosti ke službě výpomocného kazatele z řad ostatních členů církve
 • SR potvrdila volbu ses. Jany Rumlové za farářku FS ČCE ve Šternberku
 • SR v rámci zasedání přivítala k rozhovoru ses. Jiřinu Kačenovou
 • SR vyslala br. Pavla Šebestu do služby nemocničního kaplana v Baťově nemocnici ve Zlíně
 • SR souhlasila s ukončením zaměstnaneckého poměru br. Otakara Mikoláše dohodou a vyjádřila vděčnost za jeho dosavadní službu
 • SR vyslovila souhlas se záměrem vyslat br. faráře Tomáše Vítka na dvouměsíční pobyt do českých sborů na Ukrajině
 • SR jmenovala br. Jana Esterleho poradcem v oblasti organologie s celocírkevní působností
 • SR se zabývala personálním složením poradních odborů a komisí:
  • vzala na vědomí rezignaci ses. Evy Zadražilové na předsednictví Poradního odboru ekonomického
  • vzala na vědomí rezignaci br. Vladimíra Kopeckého na členství v Poradním odboru organizačním a právním
  • vzala na vědomí rezignaci br. Pavla Kaluse na členství v Komisi pro vikariát a jáhenskou praxi
  • vyjádřila vděčnost všem výše uvedeným a děkuje za jejich dosavadní službu
  • jmenovala br. Ladislava Moravetze předsedou Poradního odboru pro církevní zpěv
  • jmenovala br. Petra Štulce předsedou Poradního odboru ekonomického
  • jmenovala br. Daniela Hellera ml. a br. Tomáše Vítka členy Komise pro vikariát a jáhenskou praxi
  • jmenovala ses. Zuzanu Lavickou za členku Poradního odboru pro práci s dětmi
 • SR vzala na vědomí zprávy z jednání seniorátních výborů
 • SR vzala s poděkováním na vědomí „Analýzu investičního procesu ČCE“ vypracovanou Poradním odborem ekonomickým, postoupila ji k vyjádření Investičnímu výboru
 • SR se setkala se zástupci FS ČCE v Pardubicích, seznámila se s projektem na přebudování sborového domu Agapé a vyslovila souhlas s přijetím závazku sboru nad 2 mil. Kč (dle čl. 22 odst. 2 Řádu o hospodaření církve)
 • SR vzala na vědomí žádost FS ČCE v Praze 4 - Braníku o schválení investičního záměru přesahujícího 2 mil. Kč a pozvala zástupce farního sboru k prezentaci tohoto záměru
 • SR vzala na vědomí přehled nemovitostí ve vlastnictví farních sborů, které byly na základě usnesení konventů na podzim roku 2021 vymazány z ústřední evidence nezcizitelných nemovitostí
 • SR vzala na vědomí zprávu o jednání s nadací Stiftung gegen Rassismus a pověřila ÚCK v součinnosti s Komisí pro lidská práva k dalšímu jednání o projektu
 • SR vyhověla žádosti br. Martina Vaňáče o zpřístupnění archivního materiálu pro účely jeho pedagogické a odborné práce
 • SR souhlasila s konáním Partnerské konference s Presbyterní církví USA, která se bude konat v červenci 2023 v Olomouci
 • SR schválila záměr podpory dlouhodobě osvědčených akcí pořádaných povšechným sborem a doporučila je k financování podle Pravidel grantového systému Diakonických a rozvojových projektů