Otevírají se přihlášky do semináře církevní hudby

10. prosince 2021

Dne 14.05.2022 proběhnou v Olomouci přijímací zkoušky do Semináře církevní hudby Evangelické akademie. K přijímacím zkouškám je možno se písemně přihlásit nejpozději do 01.03.2022.

Otevírají se přihlášky do semináře církevní hudby
10. prosince 2021 - Otevírají se přihlášky do semináře církevní hudby

Dne 14. května 2022 proběhnou v budově Konzervatoře Evangelické akademie v Olomouci přijímací zkoušky na Semináři církevní hudby Evangelické akademie (SCHEA). K přijímacím zkouškám je možno se písemně přihlásit nejpozději do 1. března 2022.

Přihlášku je třeba poslat poštou na adresu vedoucího SCHEA:

celocírkevní kantor ČCE
Ladislav Moravetz
Na Chaloupkách 172
768 72 Chvalčov.

Po přihlášení zájemci obdrží podrobnější informace o průběhu zkoušky. 

 

Přihláška má obsahovat:

  1. podepsanou žádost, včetně adresy bydliště, telefonního kontaktu a e-mailu
  2. strukturovaný životopis se stručným popisem dosavadních hudebních zkušeností (5 kopií)
  3. motivační dopis, v němž uchazeč popíše důvody, proč chce na semináři studovat a zda má zájem o kantorskou službu v církvi (5 kopií)
  4. potvrzení o členství v Českobratrské církvi evangelické vydané farním sborem.

 

Podmínkou pro přijetí je dosažení věkové hranice 17 let a úspěšné zvládnutí jednotlivých disciplín:

  1. zpěv jedné libovolné písně z Evangelického zpěvníku bez hudebního doprovodu
  2. varhanní doprovod dvou libovolných a stylově odlišných písní z chorálníku Evangelického zpěvníku včetně připravených krátkých předeher (použití hry pedálu není nutné)
  3. varhanní nebo klavírní přednes jedné libovolné skladby z období baroka či klasicismu, kterou si uchazeči předem připraví
  4. varhanní přednes jedné povinné barokní chorální předehry (bez pedálu) a fragmentu jedné současné skladby; noty těchto skladeb uchazeči obdrží až poté, co se přihlásí ke zkouškám
  5. sluchová analýza a základní průzkum z hudební teorie.

Maximální počet studujících je 20 osob. Zahájení studia je naplánováno na 03.09.2022 v Olomouci. Kdo má opravdový zájem o studium evangelické církevní hudby, ať dlouho neváhá a pošle svou přihlášku co nejdříve, aby do termínu přijímacích zkoušek měl dostatek času se důkladně připravit. Účast na přijímacích zkouškách je bezplatná. Roční poplatek za studium je ve výši 3.000 Kč na studenta. Další přijímací zkoušky budou až v r. 2025.

Seminář církevní hudby Evangelické akademie je „kantorská škola“ Českobratrské církve evangelické. Ve spolupráci s celocírkevním kantorem jej organizuje synodní rada ČCE. Seminář je určený především hudebním amatérům, kteří se chtějí připravit do církevní služby. Absolventi se mohou uplatnit ve sborech ČCE jako církevní hudebníci (kantoři/kantorky). Seminář vznikl v r. 2010. Jeho cílem je pozvednout úroveň církevní hudby ve sborech a tím napomáhat misijním snahám církve. Vzdělávací program klade důraz na základní výbavu církevního hudebníka. Tříleté studium obsahuje tyto obory: hra na varhany (varhanní literatura, liturgická varhanní hra), sbormistrovství (řízení sboru, sborová praxe, sólový zpěv a hlasová výchova, liturgický zpěv), teoretické předměty (hymnologie, hudební teorie, organologie, základy varhanní improvizace). Výuka hromadných předmětů probíhá v budově Konzervatoře Evangelické akademie v Olomouci. Výuka varhanní hry a sólového zpěvu je individuální koná se v různých lokalitách. Absolventi SCHEA vytvořili Spolek evangelických církevních hudebníků (SECH), do něhož budou přizváni budoucí absolventi SCHEA.

Výuka a individuální pracovní náplň studujících budou nastaveny tak, aby byly realizovatelné pro lidi, kteří mají své zaměstnání, rodinné povinnosti či studium. O prvních sobotách v měsíci (10x ročně, kromě prázdnin) se scházíme v budově Konzervatoře Evangelické akademie v Olomouci. Zde probíhají přednášky z oborů liturgický zpěv, hymnologie, hudební teorie, organologie, improvizace rok, výuka řízení sboru, sborový zpěv, varhanní kolokvium a hudební bohoslužby. Varhanní výuka (120 min. měsíčně) zaměřená na jednoduchou až středně těžkou bohoslužebnou literaturu probíhá individuálně dle domluvy lektora a studenta a koná se na různých místech.

Další informace je možno získat u vedoucího SCHEA, e-mail: 8hEk.3jrVX~oM1~j6.IhTj, tel. 737 506 119.