Nabídka teologických stipendií Světového luterského svazu

5. září 2022

Světový luterský svaz nabízí finanční podporu pro uchazeče o studium teologie ze svých členských církví.

Nabídka teologických stipendií Světového luterského svazu
5. září 2022 - Nabídka teologických stipendií Světového luterského svazu

Stipendia zahrnují diplomové, bakalářské, magisterské a doktorské programy v oblasti teologie. Cílem teologických stipendií je posílit teologickou identitu a sebepochopení církví a prostřednictvím vyškoleného a kvalifikovaného personálu vybavit církve k plnění jejich poslání. 

LWF uhradí školné a další poplatky uvedené v oficiální struktuře poplatků instituce a náklady spojené se studiem (strava, ubytování, doprava, přístup k internetu) podle potřeby kandidáta. U nákladů spojených se studiem je nutné doložit doklady.

LWF podpoří buď individuální studium, nebo je možno vytvořit skupinu studujících a LWF podpoří studium celé skupiny v rámci jednoho stipendia. Skupina složená ze 2 až 10 osob studuje společně v jednom oboru a na stejné úrovni vzdělávání, a to za relativně nižší náklady. (Například skupina 5 uchazečů z jedné církve usiluje o bakalářský titul v oblasti psychosociální podpory s cílem pomoci komunitám, kde lidé zažili ničivé krize). LWF hradí školné a další poplatky uvedené v oficiální struktuře poplatků dané instituce a náklady spojené se studiem (strava, ubytování, doprava, přístup k internetu) podle potřeb kandidátů. U nákladů spojených se studiem je nutné doložit doklady.

Žádat lze buď o dlouhodobé stipendium (1–4 roky), nebo o krátkodobé stipendium (kratší než 1 rok)

Dlouhodobé stipendium: Uchazeči je schválena podpora na minimálně 1 rok a maximálně na 4 roky na zahájení nebo dokončení jím navrženého studijního programu (diplom, bakalář, magistr, doktor). Pro každého kandidáta, který již zahájil svůj studijní program, to znamená, že studijní program musí v době podání žádosti trvat nejméně 1,5 roku, tedy 1 rok v době schválení. Přestože stipendia mohou být udělena až na 4 roky, budou ještě na konci každého roku studia přehodnocena.

Krátkodobé stipendium: Uchazeči je schváleno krátkodobé školení, které může trvat až 1 rok. Krátkodobá stipendia poskytují pracovníkům církve specifické dovednosti a vztahují se k bezprostřední každodenní práci církve/institucí spojených s církví. Krátkodobá stipendia mohou zahrnovat školení, online kurz, workshop, seminář nebo výzkumný projekt týkající se rozvoje vedení a organizace, projektového řízení, genderového povědomí, potravinové bezpečnosti atd. Oblasti studia v rámci krátkodobých stipendií jsou rozmanitější a zároveň vždy musí odpovídat potřebám žádajících církví. Žádosti o krátkodobá stipendia by měly být podávány v místních institucích, školicích střediscích a online kurzech uznávaných institucí.  

Místo studia: LWF podporuje kandidáty, aby studovali ve své domovské zemi nebo regionu. V případě, že je navrhován studijní nebo školicí program v zahraničí, je třeba v žádosti uvést závažné důvody.

Uzávěrka pro podání žádostí je 15. října. LWF bude informovat církve a národní komitéty LWF o rozhodnutích přijatých stipendijním výborem LWF v prosinci.

Zájemci hlaste se na ekumenickém oddělení 38AIT64WH.imZba_c5pJ nejpozději do 15.9.2022 o více informací a o postupu podání přihlášky.