Aktualizované informace o mimořádných opatřeních

11. ledna 2022

Sledujeme vývoj kolem mimořádných opatření proti šíření nemoci covid-19. Níže je uvádíme podle stavu ke dni 11. ledna 2022.

Aktualizované informace o mimořádných opatřeních
11. ledna 2022 - Aktualizované informace o mimořádných opatřeních

AKTUALIZACE 11. 1. 2022: Doplnili jsme odkaz na přehled certifikovaných rychlých antigenních testů, pokyny pro zaměstnance, kteří jsou testováni u jiného zaměstnavatele a doporučení, aby sbory uschovávaly účtenky za zakoupené testovací sady.

AKTUALIZACE 10. 1. 2022: Doplnili jsme pokyny pro povinné testování všech zaměstnanců ČCE, které začíná 17. ledna 2022.

1. Vysvětlení systému O–N–T

(systém O–N–T se netýká všech typů sborových aktivit, aplikuje se jen někde – viz bod č. 2)

 • O = očkování
  • osoba byla očkována proti onemocnění covid-19, což doloží certifikátem o provedeném očkování, za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu
 • N = nemoc
  • osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba nařízené izolace a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu nebo PCR testu neuplynulo více než 180 dní
 • T1 = test
  • osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami PCR test s negativním výsledkem, nebo
  • osoba absolvovala nejdéle před 24 hodinami rychlý antigenní test s negativním výsledkem, který provedl zdravotnický pracovník
 • T2 = test
  • osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami PCR test s negativním výsledkem, jde-li o:
   • osobu do dovršení 18 let věku, nebo
   • osobu, která se nemůže podrobit očkování proti onemocnění covid-19 pro kontraindikaci a která tuto skutečnost potvrdí záznamem v Informačním systému infekčních nemocí (ISIN), nebo
   • „rozočkovanou“ osobu

2. Aktuálně platná opatření pro jednotlivé typy aktivit:

Testování duchovenských zaměstnanců na COVID-19

 • všichni zaměstnanci ČCE jsou od 17. ledna 2022 povinni podstoupit rychlý antigenní test určený pro sebetestování s frekvencí dvakrát za týden tak, že následující testování proběhne nejdříve třetí den po předchozím testování
 • tato povinnost se týká i těch zaměstnanců, kteří byli očkováni proti onemocnění covid-19 nebo toto onemocnění v uplynulých 180 dnech překonali
 • rychlé antigenní testy pro faráře, jáhny a pastorační pracovníky povolané ke službě
  • ve farním sboru pořídí staršovstvo sboru,
  • v seniorátu pořídí seniorátní výbor,
  • v povšechném sboru pořídí ÚCK
 • přehled certifikovaných testů k diagnostice onemocnění covid-19 je k dispozici na internetových stránkách SÚKL
 • výsledky testů zaměstnanci hlásí výhradně prostřednictvím tohoto formuláře (fotografie testu se nepřikládá, ministerstvo to nevyžaduje)
 • výše uvedená povinnost se nevztahuje na zaměstnance, kteří podstoupili v posledních 72 hodinách PCR test nebo v posledních 24 hodinách podstoupili rychlý antigenní test, který provedl zdravotnický pracovník; tito zaměstnanci vyplní formulář a nadto zaměstnavateli zašlou na e-mailovou adresu a.FD5f5f47c-VU7a~drFO1p digitální certifikát EU COVID o provedeném testu nebo potvrzení vystavené poskytovatelem zdravotnických služeb
 • dále se povinnost nevztahuje na zaměstnance, kteří podstupují preventivní testování u jiného zaměstnavatele; tito zaměstnanci zašlou na e-mailovou adresu a.FD5f5f47c-VU7a~drFO1p potvrzení jiného zaměstnavatele o tom, že u něj podstupují preventivní testování
 • prověřujeme, jak to bude s proplácením testů; prozatím doporučujeme, aby si sbory uschovávaly účtenky za zakoupené testovací sady

Veřejné bohoslužby

 • povinné respirátory třídy FFP2/KN 95 nebo nanoroušky 
 • povinnost nosit respirátor/nanoroušku se netýká osob přednášejících (např. kazatelů, zejména při kázání)
 • bez kapacitních omezení (bez povinných rozestupů)

Individuální duchovní péče

 • ve zdravotnických zařízeních lze navštěvovat pacienty za podmínky, že návštěvník doloží O–N–T1, nestanoví-li poskytovatel zdravotních služeb v případech zřetele hodných – např. u osob v terminálním stavu – organizačním opatřením jinak, a používá respirátor třídy FFP2/KN 95 nebo nanoroušku, při dodržení dalších režimových opatření poskytovatele
 • v zařízeních sociálních služeb lze navštěvovat uživatele sociálních služeb za podmínky, že návštěvník doloží O–N–T1, nestanoví-li poskytovatel sociálních služeb v případech zřetele hodných – např. u osob v terminálním stavu – organizačním opatřením jinak, a používá respirátor třídy FFP2/KN 95 nebo nanoroušku, při dodržení dalších režimových opatření poskytovatele
 • v případě zamezení návštěv v rozporu s těmito výjimkami se můžete se svou stížností obrátit na veřejného ochránce práv

Schůze staršovstev a seniorátních výborů

 • schůze staršovstev a seniorátních výborů lze konat prezenčně s respirátory třídy FFP2/KN 95 nebo nanorouškami, jinak bez dalších omezení

Svatby a pohřby

 • svatební obřady lze konat
  • podle režimu pro konání veřejných bohoslužeb, nebo
  • ve vnitřních nebo vnějších prostorech za přítomnosti nejvýše 30 osob bez dalších omezení (avšak viz níže pravidla o ochranných prostředcích dýchacích cest), nebo
  • ve vnitřních prostorech v max. počtu 100 osob, přičemž účastník doloží O–N–T2 (netýká se dětí do dovršení 12 let věku), organizátor prokázání podmínek kontroluje prostřednictvím mobilní aplikace Ministerstva zdravotnictví „čTečka“ a účastníku, který podmínky nesplní, neumožní účast na obřadu; zakazuje se účast osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19
 • pohřební obřady lze konat bez omezení počtu osob a bez kontroly O–N–T2, pouze se zakazuje účast osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19
 • v případě obřadů konaných ve vnitřních prostorech jsou povinné respirátory třídy FFP2/KN95 nebo nanoroušky
 • v případě obřadů konaných ve vnějších prostorech jsou respirátory třídy FFP2/KN95 nebo nanoroušky povinné, jsou-li účastníci akce od sebe vzdáleni méně než 1,5 m (s výjimkou členů domácnosti)
 • povinnost nosit respirátor se netýká osob přednášejících (např. kazatelů, zejména při kázání); dále pak snoubenců a svědků v průběhu sňatečného obřadu

Jiné akce

 • do této kategorie spadají nedělní školy, posezení u kávy a čaje po bohoslužbách, vyučování náboženství pro děti, konfirmační cvičení, schůze mládeže, střední generace, biblické hodiny pro dospělé, kavárničky pro seniory, koncerty, přednášky atp.
 • jiné akce lze konat
  • ve vnitřních nebo vnějších prostorech za přítomnosti nejvýše 20 osob bez dalších omezení (avšak viz níže pravidla o ochranných prostředcích dýchacích cest), nebo
  • ve vnitřních prostorech v max. počtu 100 osob, přičemž účastník doloží O–N–T2 (netýká se dětí do dovršení 12 let věku), organizátor prokázání podmínek kontroluje prostřednictvím mobilní aplikace Ministerstva zdravotnictví „čTečka“ a účastníku, který podmínky nesplní, neumožní účast na akci; zakazuje se účast osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19
 • v případě akcí pro osoby mladší 18 let je sbor povinen nad rámec výše uvedených podmínek
  • vést evidenci účastníků pro potřeby případného epidemiologického šetření, a to v rozsahu identifikace účastníků (jméno, příjmení), jejich kontaktní údaje (nejlépe telefonní číslo) a informace o čase konání (od kdy, do kdy); tuto evidenci uchovává po dobu 30 dnů
 • v případě akcí konaných ve vnitřních prostorech jsou povinné respirátory třídy FFP2/KN95 nebo nanoroušky
 • v případě akcí konaných ve vnějších prostorech jsou respirátory třídy FFP2/KN95 nebo nanoroušky povinné, jsou-li účastníci akce od sebe vzdáleni méně než 1,5 m (s výjimkou členů domácnosti)

Provoz farní kanceláře

 • povinné respirátory třídy FFP2/KN 95 nebo nanoroušky
 • povinnost nosit respirátor nemají zaměstnanci po dobu, kdy vykonávají práci na jednom místě bez přítomnosti jiné osoby než spolupracovníka
 • všichni zaměstnanci jsou od 17. ledna 2022 povinni podstoupit rychlý antigenní test určený pro sebetestování s frekvencí dvakrát za týden tak, že následující testování proběhne nejdříve třetí den po předchozím testování
 • tato povinnost se týká i těch zaměstnanců, kteří byli očkováni proti onemocnění covid-19 nebo toto onemocnění v uplynulých 180 dnech překonali
 • výše uvedená povinnost se nevztahuje na zaměstnance, kteří podstoupili v posledních 72 hodinách PCR test nebo v posledních 24 hodinách podstoupili rychlý antigenní test, který provedl zdravotnický pracovník, případně podstupují preventivní testování u jiného zaměstnavatele; tito zaměstnanci předloží zaměstnavateli digitální certifikát EU COVID o provedeném testu nebo potvrzení vystavené poskytovatelem zdravotnických služeb, případně písemné potvrzení jiného zaměstnavatele o tom, že u něj podstupují preventivní testování
 • povinnost se netýká těch zaměstnanců, kteří pracují z domova a těch, kteří se vzhledem k povaze práce na svém pracovišti nesetkávají se třetími osobam
 • sbory jsou povinny vést pro kontrolní účely evidenci provedených testů, a to v rozsahu: datum testování, jména a příjmení osob, které k danému datu podstoupily test, včetně uvedení jejich data narození, čísla pojištěnce a názvu zdravotní pojišťovny, u které jsou pojištěny, a výsledky testů, a uchovávat tuto evidenci po dobu 90 dnů
 • bližší informace naleznete v příslušném mimořádném opatření ministra zdravotnictví

V případě nejasností se obracejte na právníka ÚCK br. Adama Csukáse (pravnik@e-cirkev.cz).

Podoba shromáždění a dodržování opatření je v odpovědnosti staršovstva. Žádáme členy staršovstev, aby přitom pamatovali na to, že odpovědnost před státem nesou zejména farář (administrátor) a kurátor sboru.

Jednotlivá mimořádná opatření můžete podrobněji sledovat také na stránkách Ministerstva zdravotnictví.